VeChain Rich List - 通证持有者排行
前100名最大的VET(VeChain)持有者排名。
市场流通
61,776,835,958
(617.77亿)
总供应量
86,712,634,466
(867.13亿)
钱包余额≥1VET
59,714

排名查询:

* 每周排名和VET余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 VET
#001
0xd0d9cd5aa98efcaeee2e065ddb8538fa977bc8eb 0xd0d9cd5aa9...38fa977bc8eb
Binance 2 (Cold wallet)
12,122,300,366
+937,197,989 VET*
#002
0x64594d4e1c9296c15384441fc1640d9812b51ffd 0x64594d4e1c...0d9812b51ffd
OceanEx 3
3,034,997,999
-200,000,000 VET*
#003
0x1263c741069eda8056534661256079d485e111eb 0x1263c74106...79d485e111eb
Binance 3 (Warm wallet)
1,614,778,587
-300,000,000 VET*
#004
0x1519082e0e0b3f3754126db58bb0623ef515f9f7 0x1519082e0e...623ef515f9f7
1,600,003,001
#005
0x17638d68db1ae2592d3cc6566adad6e9c9f7a3a8 0x17638d68db...d6e9c9f7a3a8
1,600,003,001
#006
0xe186f3a687e499420cf994e5ba42c3fb777e5318 0xe186f3a687...c3fb777e5318
1,600,003,001
#007
0x383a29a80c9a04ae2e1338cf3a09002c53fd7691 0x383a29a80c...002c53fd7691
1,500,003,001
#008
0x6bc01fe7a86e120f09cae59b69474fd101d2a409 0x6bc01fe7a8...4fd101d2a409
1,500,003,001
#009
0x48728dcafa1afaeb79c6d7249b6b4a3868ce5c12 0x48728dcafa...4a3868ce5c12
OceanEx 2
1,476,654,138
+17,409,896 VET*
#010
0x8aa382728ca7ebb62202a2e6729078113d82fef4 0x8aa382728c...78113d82fef4
1,450,005,001
#011
0xbf8a5cd4fc98064e70455c9d83d494c7b8742928 0xbf8a5cd4fc...94c7b8742928
1,350,003,001
#012
0xa5c0a64f5cf022b61a800ee08d1e0795f3e1aa10 0xa5c0a64f5c...0795f3e1aa10
1,350,001,001
#013
0x196b0b41baf7cbbe8dbf8b117d7e6afbc296c89f 0x196b0b41ba...6afbc296c89f
1,250,001,001
#014
0x29eca91ce3f715c9ba9e87ec1395dca7d1ce9e9e 0x29eca91ce3...dca7d1ce9e9e
1,200,503,000
#015
0x0bd7b06debd1522e75e4b91ff598f107fd826c8a 0x0bd7b06deb...f107fd826c8a
Foundation 4
1,181,410,842
#016
+1
0xbd7e241b68f73c1bfbff76462c66facf55b5c0a9 0xbd7e241b68...facf55b5c0a9
1,086,555,467
#017
-1
0xd7dd13a54755cb68859eec0cac24144aafb8c881 0xd7dd13a547...144aafb8c881
Huobi
1,078,885,101
-11,454,919 VET*
#018
0x8142e95290be352b22c58e4809066d402b3c18c2 0x8142e95290...6d402b3c18c2
1,050,003,001
#019
0x32cb6820619b5bdf1a044a4c5e1e246685aa1333 0x32cb682061...246685aa1333
850,002,002
#020
0x7b769840f48057d3c219b1a354df8b77677a209d 0x7b769840f4...8b77677a209d
800,003,001
#021
0x80058925c9c1117fee20a48dc589f7e3ae96583f 0x80058925c9...f7e3ae96583f
750,009,729
#022
0x22cfcb139135d181d9ffce13a069a6e7e6f572b1 0x22cfcb1391...a6e7e6f572b1
750,006,002
#023
0x1ca963123fc08cb065684421db19a625a50073fe 0x1ca963123f...a625a50073fe
580,209,925
#024
0x2cf496da57192011e01448dae61895c0f4bc5d68 0x2cf496da57...95c0f4bc5d68
571,583,779
#025
0xaabf30514bae19059e775b9623f4ad8024f31e9c 0xaabf30514b...ad8024f31e9c
556,477,930
#026
0x8b5da4666e63986ca5dca6d07a1818aa51d24700 0x8b5da4666e...18aa51d24700
510,112,729
#027
0x2006c2085fb910990f42570f9d75ca9ae074e014 0x2006c2085f...ca9ae074e014
500,005,001
#028
+18
0xa4adafaef9ec07bc4dc6de146934c7119341ee25 0xa4adafaef9...c7119341ee25
Binance 1 (Hot wallet)
479,183,972
+318,296,461 VET*
#029
-1
0xe557e5ea59e5ce293914a9ffacd9e920ef50fe5e 0xe557e5ea59...e920ef50fe5e
465,837,707
#030
-1
0xf2feffd2de1db64fecf0b7a06396c63417051229 0xf2feffd2de...c63417051229
411,237,574
#031
-1
0x5a1ec941e276598bba0658aeb11271b312c74151 0x5a1ec941e2...71b312c74151
403,270,146
#032
-1
0x641d86a9d8fc45d66b9f621b9286a5440c3afa0f 0x641d86a9d8...a5440c3afa0f
401,893,470
#033
-1
0x3a38fac645cd4ca5a8860cfa0797244324bfee2c 0x3a38fac645...244324bfee2c
360,450,780
#034
-1
0x3831fc6ecf6c88d171e6ef3e2f291fe100925617 0x3831fc6ecf...1fe100925617
Foundation Bonuses/Swaps
352,857,250
-1,157,951 VET*
#035
-1
0x615745f022d4f8c90bfc826835390d4817a4fd61 0x615745f022...0d4817a4fd61
350,003,001
#036
-1
0xcbb08415335623a838e27d22ac7fdf8a370af064 0xcbb0841533...df8a370af064
Foundation Buyback
325,001,861
#037
-1
0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 0x1c4b70a396...87eb81bb558c
Gate.io (Cold wallet)
280,000,000
#038
-1
0x94e0dc03205dfd715181becf7bc04bbf9fb66d19 0x94e0dc0320...4bbf9fb66d19
269,000,592
#039
-1
0x9037aa63d3860b708a31df9d372709322d6a2911 0x9037aa63d3...09322d6a2911
217,074,242
-11,770,009 VET*
#040
0xd11ec91d6a52783d19641e21dd1d0b4060e58754 0xd11ec91d6a...0b4060e58754
205,105,017
#041
0x34e106fcd890331b70be740ca2660aafe9c602d9 0x34e106fcd8...0aafe9c602d9
200,000,001
#042
0x19014aca2771e25bd83b75a2459dec0c3464372a 0x19014aca27...ec0c3464372a
180,014,714
#043
0x3e7d0e281e0103dc8458a3e7cd7af170c4e60a5e 0x3e7d0e281e...f170c4e60a5e
180,000,000
#044
0x728f68ee62bcc32c1f27e2017533845719ba7f93 0x728f68ee62...845719ba7f93
180,000,000
#045
0x58a05ad2bb6fc8710ef1d8bdd70677db23e0c2c8 0x58a05ad2bb...77db23e0c2c8
175,866,249
#046
+1
0x73e933de6b687bbe058217b1ec1176a4619df76c 0x73e933de6b...76a4619df76c
152,062,571
#047
+1
0xeb0c565f69557481c6c7fa347cae273128a0996e 0xeb0c565f69...273128a0996e
139,939,382
#048
+1
0xc111c207d8a7add12f57157e1e5038b8b203f659 0xc111c207d8...38b8b203f659
128,041,017
#049
+1
0x5eb9dfd4ff115ea56a551747c0f8b4d851ec6c86 0x5eb9dfd4ff...b4d851ec6c86
127,000,000
#050
+1
0xff5126ca47908d04322096626b568a05e31ae690 0xff5126ca47...8a05e31ae690
124,003,563
#051
+1
0x00f3d36a01a594818de5bebf8482b402b4fbfdfe 0x00f3d36a01...b402b4fbfdfe
123,453,785
#052
+1
0x8485955419313f1af26b717079f016b2d1b697b7 0x8485955419...16b2d1b697b7
121,580,001
#053
+1
0x635c084bfcfc9178c8f2a3ed4b71b66faf2de508 0x635c084bfc...b66faf2de508
120,000,251
#054
+1
0x0f53ec6bbd2b6712c07d8880e5c8f08753d0d5d5 0x0f53ec6bbd...f08753d0d5d5
119,126,021
+33,234 VET*
#055
+2
0xa09c1df351c0447365709c797afbdb5de4392b19 0xa09c1df351...db5de4392b19
117,696,963
#056
+2
0x8edb05d3d7c2d6cc47773804c1e0200ced0533ff 0x8edb05d3d7...200ced0533ff
117,268,766
#057
+2
0x53368c1265524f7feb12cae0624d984902d3a7c0 0x53368c1265...984902d3a7c0
117,257,102
#058
+2
0x910bbc0cbca58d8d2366a7857057a0b2d8dfe07c 0x910bbc0cbc...a0b2d8dfe07c
115,718,304
#059
+2
0xc8be0902a99f4acf0fcfa2e2462eb3c6774725d6 0xc8be0902a9...b3c6774725d6
110,489,372
#060
+2
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
108,234,447
#061
+2
0x5c8f3753a5b64a8e796ead5a8fd60478ea7dbc03 0x5c8f3753a5...0478ea7dbc03
106,723,536
#062
+2
0xea95735259b5438a60c36b0631f8e1b38f229644 0xea95735259...e1b38f229644
104,313,099
#063
+2
0xed77c88ebbc3adbe56d49da9c5616a86807a44d6 0xed77c88ebb...6a86807a44d6
101,422,023
#064
+2
0x388e2bc7e3f3404853ffa09fb4e9fea674772252 0x388e2bc7e3...fea674772252
100,693,191
#065
+2
0x4e8c655d697bb03c3d4ffe7934b63c2ebfd6bcee 0x4e8c655d69...3c2ebfd6bcee
100,624,883
#066
+2
0x3b857b4d195e9bab51b182ad23616d41e425cdd9 0x3b857b4d19...6d41e425cdd9
100,400,000
#067
+2
0x63ba1a375c1b55e3868196e63147d0c21d867a4d 0x63ba1a375c...d0c21d867a4d
100,326,681
#068
+2
0xfef50dd822958aa272d189abba7d0287efea91e3 0xfef50dd822...0287efea91e3
100,155,359
#069
+2
0x061b3106bb226d514666f9b3246da41e60979599 0x061b3106bb...a41e60979599
100,000,000
#070
+2
0x447a9aa072ef431917bce15a41fb6daf1ddb91b3 0x447a9aa072...6daf1ddb91b3
100,000,000
#071
+2
0xae577430d4d9b2079e08cd7a31f9295084d2b8c5 0xae577430d4...295084d2b8c5
100,000,000
#072
+2
0xd76250a8ae4407453d383ec609f056dae5452ddc 0xd76250a8ae...56dae5452ddc
100,000,000
#073
+25
0x1a6dca1b9fbf65de09e50180b87a6afbd210e198 0x1a6dca1b9f...6afbd210e198
98,137,860
+23,657,765 VET*
#074
+2
0x124521efc3fa4f76e2249cea386daaf703d3e865 0x124521efc3...aaf703d3e865
97,447,292
#075
0x3507d3bda0e25af4460beec7478b67e2baf3df5d 0x3507d3bda0...67e2baf3df5d
96,591,267
-881,747 VET*
#076
+1
0x362832e9959cae7fb1bbba04c32a4475e9e250a5 0x362832e995...4475e9e250a5
95,122,421
#077
+1
0x3d31d02d0587782eddf9b1d186c94587daafe25c 0x3d31d02d05...4587daafe25c
94,521,240
#078
+3
0x17b9a535ab00448f27fd5947e7870ff5e0e1c4cf 0x17b9a535ab...0ff5e0e1c4cf
93,791,058
+3,061,185 VET*
#079
+1
0x12606e2ac08016897e549df4e2aee4c2c2bc790e 0x12606e2ac0...e4c2c2bc790e
91,049,866
#080
-1
0x65a31bc3b81870927c3637db1d0db69a0631f69f 0x65a31bc3b8...b69a0631f69f
90,000,001
-4,000,000 VET*
#081
+1
0xe668ba1ce2d8640aecc9f25aed3f8db5bff55532 0xe668ba1ce2...8db5bff55532
89,606,301
#082
+6
0xe1adbc5bba63f4db89064d887aab2f33c2d7d2e7 0xe1adbc5bba...2f33c2d7d2e7
88,786,070
+6,516,786 VET*
#083
0xbe69d9e792d8936b23a2d072256be2b708c215c7 0xbe69d9e792...e2b708c215c7
88,280,280
#084
0xc8de2e043dc403f61bb2650110c6d6c23c448df7 0xc8de2e043d...d6c23c448df7
85,114,237
#085
+1
0x62e10831c312df0071789331683befd66fa70889 0x62e10831c3...efd66fa70889
85,000,000
#086
+3
0xbcbebfc3aa536fbe407bb879f7d94f57733c51c9 0xbcbebfc3aa...4f57733c51c9
83,826,585
+2,137,979 VET*
#087
0xcf7e0b01fdd8b1dfc6bcf5eade643ed82e7542df 0xcf7e0b01fd...3ed82e7542df
82,828,808
#088
+2
0xa37f705adccb9d7be25a19626e29e4ed8954df11 0xa37f705adc...e4ed8954df11
80,211,935
#089
+3
0x0a97d8962dd610510d03c67878b08ad7fe6c06fe 0x0a97d8962d...8ad7fe6c06fe
79,000,000
#090
+3
0x6bb6cceae17af1108496bbd170f0ea76c562135e 0x6bb6cceae1...ea76c562135e
78,124,396
#091
+3
0x51bb9dcb9cec5de2784576e9a0a32d65e0bed681 0x51bb9dcb9c...2d65e0bed681
78,074,100
#092
+3
0xe32499b4143830f2526c79d388ecee530b6357aa 0xe32499b414...ee530b6357aa
78,000,000
#093
+3
0xcd68d528ad426d8e80e69a92490923ce64f40db7 0xcd68d528ad...23ce64f40db7
75,567,538
#094
+3
0x06a61605aac650666294f2ebb5fdf3ff903a3acd 0x06a61605aa...f3ff903a3acd
75,137,553
#095
+4
0x62b333abda4e9380aaa7bce9b2d9b514ae1c86ea 0x62b333abda...b514ae1c86ea
73,828,051
#096
+4
0x5276475512c4e93e1165f71fe8e12994a9a25c2f 0x5276475512...2994a9a25c2f
72,473,145
#097
+4
0xf3e80de0c0badf773bf729c34ba971741e3dee53 0xf3e80de0c0...71741e3dee53
70,000,001
#098
+4
0x377d593bea4668c8d650083e3339aebf464f6de1 0x377d593bea...aebf464f6de1
69,999,999
#099
+4
0x5016b20070203ad824d3c343a578c5357953c40f 0x5016b20070...c5357953c40f
69,866,152
#100
+5
0xc39824821f5d4f15e01762382fca72ef1ae0fa39 0xc39824821f...72ef1ae0fa39
68,800,000
前100名最大的VTHO(VeThor)持有者排名。
市场流通
15,366,534,834
(153.67亿)
总供应量
钱包余额≥1VTHO
128,217

排名查询:

* 每周排名和VTHO余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 VTHO
#001
0x309e18e9a5e7be40e32c2c20d1c4710ea7a595b9 0x309e18e9a5...710ea7a595b9
2,614,454,071
-369,482,498 VTHO*
#002
0xd0d9cd5aa98efcaeee2e065ddb8538fa977bc8eb 0xd0d9cd5aa9...38fa977bc8eb
Binance 2 (Cold wallet)
1,440,191,010
+36,635,130 VTHO*
#003
+1
0xb81e9c5f9644dec9e5e3cac86b4461a222072302 0xb81e9c5f96...61a222072302
VeChain Node Contract
640,963,504
+20,012,914 VTHO*
#004
-1
0xa4adafaef9ec07bc4dc6de146934c7119341ee25 0xa4adafaef9...c7119341ee25
Binance 1 (Hot wallet)
599,518,734
-35,705,765 VTHO*
#005
0x1263c741069eda8056534661256079d485e111eb 0x1263c74106...79d485e111eb
Binance 3 (Warm wallet)
563,671,389
+5,167,925 VTHO*
#006
+8
0xf3ae906f376ed0ffd698a2fcc1ef2192f7ac501b 0xf3ae906f37...2192f7ac501b
249,999,593
+149,999,850 VTHO*
#007
+66
0x284b9e222c461e32c2fa17053e2ea207041cffa0 0x284b9e222c...a207041cffa0
OceanEx (VTHO wallet)
219,770,785
+204,630,420 VTHO*
#008
+12
0x38a8fd8ac61f7e68f194ab4e32ddbe0bb87b81ff 0x38a8fd8ac6...be0bb87b81ff
219,485,844
+155,078,283 VTHO*
#009
-3
0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 0x1c4b70a396...87eb81bb558c
Gate.io (Cold wallet)
212,390,774
-136,196,479 VTHO*
#010
-3
0xbd7e241b68f73c1bfbff76462c66facf55b5c0a9 0xbd7e241b68...facf55b5c0a9
203,581,367
+3,294,002 VTHO*
#011
-3
0xf1cab8176f6df208468fd592e37fdafca4d96bd2 0xf1cab8176f...dafca4d96bd2
176,718,033
+58,454 VTHO*
#012
-3
0x64594d4e1c9296c15384441fc1640d9812b51ffd 0x64594d4e1c...0d9812b51ffd
OceanEx 3
148,623,525
+9,214,993 VTHO*
#013
-3
0xd7dd13a54755cb68859eec0cac24144aafb8c881 0xd7dd13a547...144aafb8c881
Huobi
142,642,571
+3,265,451 VTHO*
#014
-3
0x48728dcafa1afaeb79c6d7249b6b4a3868ce5c12 0x48728dcafa...4a3868ce5c12
OceanEx 2
135,447,352
+4,455,521 VTHO*
#015
-3
0x80058925c9c1117fee20a48dc589f7e3ae96583f 0x80058925c9...f7e3ae96583f
116,486,677
+2,272,492 VTHO*
#016
-3
0xd4009191ae938482a3c128d6a37ca89998269f65 0xd4009191ae...a89998269f65
110,305,270
#017
-2
0x2cf496da57192011e01448dae61895c0f4bc5d68 0x2cf496da57...95c0f4bc5d68
91,003,550
+1,732,585 VTHO*
#018
-2
0x0bd7b06debd1522e75e4b91ff598f107fd826c8a 0x0bd7b06deb...f107fd826c8a
Foundation 4
83,999,231
+3,578,736 VTHO*
#019
-2
0xce51642a8140a41cbf871f35abd06a59e2ad7f87 0xce51642a81...6a59e2ad7f87
79,944,823
+47,434 VTHO*
#020
-2
0xf2feffd2de1db64fecf0b7a06396c63417051229 0xf2feffd2de...c63417051229
72,094,641
+1,246,543 VTHO*
#021
-2
0x19014aca2771e25bd83b75a2459dec0c3464372a 0x19014aca27...ec0c3464372a
69,520,613
+545,661 VTHO*
#022
+35
0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 0x0d07079639...5ace40b492fe
Gate.io
54,801,458
+35,541,988 VTHO*
#023
-2
0x27aa9d3083ced54623e8f8840a649d86a384c78b 0x27aa9d3083...9d86a384c78b
53,302,813
+45,449 VTHO*
#024
-2
0x0f53ec6bbd2b6712c07d8880e5c8f08753d0d5d5 0x0f53ec6bbd...f08753d0d5d5
49,348,492
+360,879 VTHO*
#025
-2
0xd11ec91d6a52783d19641e21dd1d0b4060e58754 0xd11ec91d6a...0b4060e58754
46,014,764
+795,759 VTHO*
#026
-2
0x73e933de6b687bbe058217b1ec1176a4619df76c 0x73e933de6b...76a4619df76c
42,774,286
+799,802 VTHO*
#027
-1
0x8edb05d3d7c2d6cc47773804c1e0200ced0533ff 0x8edb05d3d7...200ced0533ff
37,782,852
+355,489 VTHO*
#028
-3
0x9037aa63d3860b708a31df9d372709322d6a2911 0x9037aa63d3...09322d6a2911
37,490,795
-1,236,552 VTHO*
#029
-2
0x53368c1265524f7feb12cae0624d984902d3a7c0 0x53368c1265...984902d3a7c0
37,048,090
+355,436 VTHO*
#030
-1
0x62e10831c312df0071789331683befd66fa70889 0x62e10831c3...efd66fa70889
35,805,811
+257,669 VTHO*
#031
-3
0x153c8456475bad4921d31c07dda3d9780b937047 0x153c845647...d9780b937047
34,674,389
-1,423,154 VTHO*
#032
-2
0x63ba105b904e13b2643844157d56301a8c0df2ea 0x63ba105b90...301a8c0df2ea
33,513,820
+1 VTHO*
#033
-2
0x34e106fcd890331b70be740ca2660aafe9c602d9 0x34e106fcd8...0aafe9c602d9
33,445,350
+606,240 VTHO*
#034
-2
0xfef50dd822958aa272d189abba7d0287efea91e3 0xfef50dd822...0287efea91e3
32,968,606
+303,631 VTHO*
#035
-2
0x12606e2ac08016897e549df4e2aee4c2c2bc790e 0x12606e2ac0...e4c2c2bc790e
32,779,740
+391,961 VTHO*
#036
+2
0x29eca91ce3f715c9ba9e87ec1395dca7d1ce9e9e 0x29eca91ce3...dca7d1ce9e9e
30,712,708
+3,638,965 VTHO*
#037
-3
0x73793495c7781bff19d62956fc340eb25b039702 0x73793495c7...0eb25b039702
29,298,078
#038
-3
0x67bf3f31356a1fa97292a9d77c13fdd9f8429dc3 0x67bf3f3135...fdd9f8429dc3
29,177,921
+214,219 VTHO*
#039
-3
0xff5126ca47908d04322096626b568a05e31ae690 0xff5126ca47...8a05e31ae690
28,552,337
+375,880 VTHO*
#040
-1
0x8b5da4666e63986ca5dca6d07a1818aa51d24700 0x8b5da4666e...18aa51d24700
27,984,457
+1,696,575 VTHO*
#041
-4
0x3f060a90544a941897e550855c38d71e3b62c911 0x3f060a9054...d71e3b62c911
27,124,967
#042
-2
0x06a61605aac650666294f2ebb5fdf3ff903a3acd 0x06a61605aa...f3ff903a3acd
25,828,956
+227,764 VTHO*
#043
-2
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
25,357,227
+328,059 VTHO*
#044
-2
0xcf7e0b01fdd8b1dfc6bcf5eade643ed82e7542df 0xcf7e0b01fd...3ed82e7542df
25,184,619
+251,108 VTHO*
#045
+1
0xaabf30514bae19059e775b9623f4ad8024f31e9c 0xaabf30514b...ad8024f31e9c
24,983,335
+1,687,074 VTHO*
#046
-3
0x878b1480a8042eb0f028a3431d30fac36d8150d0 0x878b1480a8...fac36d8150d0
24,564,486
#047
-2
0x124521efc3fa4f76e2249cea386daaf703d3e865 0x124521efc3...aaf703d3e865
23,968,234
+393,246 VTHO*
#048
-4
0xbc657722d8656297e6909c35243e019d5a98db39 0xbc657722d8...019d5a98db39
DNVGL MyStory (Sender)
23,964,509
-8,853 VTHO*
#049
-2
0x211dad1b2d9240b8964f19ecf2e346e19bdccdc3 0x211dad1b2d...46e19bdccdc3
23,123,568
#050
-2
0xb6984ac4128f8917603eddaf2e648577995c7c2f 0xb6984ac412...8577995c7c2f
22,864,130
+204,901 VTHO*
#051
-1
0xe4630467b5e8c7090b85ccdc848091ab62425829 0xe4630467b5...91ab62425829
21,304,582
+1,819 VTHO*
#052
+1
0x5eb9dfd4ff115ea56a551747c0f8b4d851ec6c86 0x5eb9dfd4ff...b4d851ec6c86
21,141,265
+384,816 VTHO*
#053
-4
0x641daf5d08f6fb2677bb0208b10537953fa0c775 0x641daf5d08...37953fa0c775
20,989,592
-1,181,987 VTHO*
#054
-3
0x92e9b89e2f400b9cc52bc2e5faa6dee7d16dae2c 0x92e9b89e2f...dee7d16dae2c
20,966,717
-6,013 VTHO*
#055
-3
0x01afd2f4dcf90209095a54e29438347f8b01073d 0x01afd2f4dc...347f8b01073d
20,882,449
+17,961 VTHO*
#056
-1
0x362832e9959cae7fb1bbba04c32a4475e9e250a5 0x362832e995...4475e9e250a5
20,377,294
+288,221 VTHO*
#057
新功能
0x6d620855c2ea56c0460397a6305f55d71402b38a 0x6d620855c2...55d71402b38a
20,269,263
#058
-4
0x2a48779ba772337edf6f9168ad0a06d3414b5d07 0x2a48779ba7...06d3414b5d07
20,139,468
-473,712 VTHO*
#059
-3
0xeaaeefd2352ddeda9223ff4abb0f866675c668c9 0xeaaeefd235...866675c668c9
19,944,488
+454 VTHO*
#060
-1
0x94e0dc03205dfd715181becf7bc04bbf9fb66d19 0x94e0dc0320...4bbf9fb66d19
19,640,486
+815,395 VTHO*
#061
-3
0xe32499b4143830f2526c79d388ecee530b6357aa 0xe32499b414...ee530b6357aa
19,495,294
+236,371 VTHO*
#062
+1
0xe557e5ea59e5ce293914a9ffacd9e920ef50fe5e 0xe557e5ea59...e920ef50fe5e
18,325,102
+1,412,047 VTHO*
#063
-3
0xc478310e0ebb9501bc2f52eb896f1e92d2a2b14b 0xc478310e0e...1e92d2a2b14b
17,415,001
#064
-2
0x62b333abda4e9380aaa7bce9b2d9b514ae1c86ea 0x62b333abda...b514ae1c86ea
17,320,126
+223,817 VTHO*
#065
-4
0xf469a7389fbdbeb94de2e92eb696052478ca01cb 0xf469a7389f...052478ca01cb
17,247,653
+92,199 VTHO*
#066
-1
0x14b18a1cd33e43eb72aaf1b8c65e2f9f067c4176 0x14b18a1cd3...2f9f067c4176
16,934,985
+414,284 VTHO*
#067
-3
0x8fb3173e966b90f00ddeed236c5c65b36d4b7d3a 0x8fb3173e96...65b36d4b7d3a
16,740,458
+157,904 VTHO*
#068
-2
0xcd68d528ad426d8e80e69a92490923ce64f40db7 0xcd68d528ad...23ce64f40db7
16,184,463
+228,970 VTHO*
#069
-2
0x9dd93b488fad90dca4d6170944f584f83b61e401 0x9dd93b488f...84f83b61e401
15,986,940
+263,248 VTHO*
#070
-1
0x01e569d4ea597aedf5bb38ba98cf7627354ea74c 0x01e569d4ea...7627354ea74c
15,608,794
+268,109 VTHO*
#071
-1
0x447a9aa072ef431917bce15a41fb6daf1ddb91b3 0x447a9aa072...6daf1ddb91b3
15,566,220
+303,120 VTHO*
#072
-1
0xae577430d4d9b2079e08cd7a31f9295084d2b8c5 0xae577430d4...295084d2b8c5
15,565,895
+303,120 VTHO*
#073
-5
0x6718ac7b53692ea93cd28e0324bfad0c905bb241 0x6718ac7b53...ad0c905bb241
15,499,363
#074
-2
0xec85428ce4f9ce3651c3dd221cea04da78e41030 0xec85428ce4...04da78e41030
15,283,573
+142,191 VTHO*
#075
0xc8de2e043dc403f61bb2650110c6d6c23c448df7 0xc8de2e043d...d6c23c448df7
15,150,417
+257,998 VTHO*
#076
-2
0xe7c8f021be2e7d6d49ce04bc33b1da87e94315dd 0xe7c8f021be...da87e94315dd
15,131,605
+4,869 VTHO*
#077
-1
0xfa02e5f286f635df9378395f4be54647e73a66a0 0xfa02e5f286...4647e73a66a0
LBank
14,763,967
+23,000 VTHO*
#078
-1
0x5c8f3753a5b64a8e796ead5a8fd60478ea7dbc03 0x5c8f3753a5...0478ea7dbc03
14,697,650
+323,532 VTHO*
#079
+1
0x94bef24751937163e026c63f6c8d833e60c8bf8c 0x94bef24751...833e60c8bf8c
Safe Haven (ICO wallet)
14,383,725
+388,366 VTHO*
#080
-1
0x17b6254c7324438b469a01ce80b67dd7c4d5eef8 0x17b6254c73...7dd7c4d5eef8
Plair (ICO wallet)
14,295,495
+166,907 VTHO*
#081
0x88a92ac7641b06f9ff119bedf6b9252322ab7e86 0x88a92ac764...252322ab7e86
13,703,008
+199,795 VTHO*
#082
+1
0x1124da6cb0e5f4d1a290f1e17d762b76e5e3c204 0x1124da6cb0...2b76e5e3c204
13,148,976
+123,408 VTHO*
#083
+2
0xf10c9d44e178a9589ce28053b64fda818c703a8e 0xf10c9d44e1...da818c703a8e
13,148,330
+182,905 VTHO*
#084
-2
0x63282d66597d8083d3c969d37f69b75c600641bf 0x63282d6659...b75c600641bf
13,097,658
+4,862 VTHO*
#085
+1
0x6bd4114fd84cd3d6858e78b0af0d936ca19f11ca 0x6bd4114fd8...936ca19f11ca
13,095,031
+150,405 VTHO*
#086
-8
0x06e4fbbe48c5aa363a5da1343bb56d66f4883606 0x06e4fbbe48...6d66f4883606
13,059,849
-1,180,378 VTHO*
#087
-3
0xb63be57a7521604fdff1e649e1ad739be9c89431 0xb63be57a75...739be9c89431
12,993,444
+916 VTHO*
#088
-1
0x1978fd27183aae3116dde718df7a6372bd6f8a9a 0x1978fd2718...6372bd6f8a9a
12,799,222
+201,856 VTHO*
#089
0x0d0acead7dd1ab29e7ae0ef45384ddf62a0cd231 0x0d0acead7d...ddf62a0cd231
12,261,863
+42,749 VTHO*
#090
0x7d9988cc2c89c084614b12867b88f63703288122 0x7d9988cc2c...f63703288122
12,183,749
+498 VTHO*
#091
+1
0xf4b07379d2b8dd96756d78212fd14c7a03bbab0d 0xf4b07379d2...4c7a03bbab0d
12,152,775
#092
+1
0x5016b20070203ad824d3c343a578c5357953c40f 0x5016b20070...c5357953c40f
12,149,760
+211,694 VTHO*
#093
+61
0x8485955419313f1af26b717079f016b2d1b697b7 0x8485955419...16b2d1b697b7
12,028,708
+1,959,579 VTHO*
#094
0x63ba1a375c1b55e3868196e63147d0c21d867a4d 0x63ba1a375c...d0c21d867a4d
11,906,125
+304,155 VTHO*
#095
+1
0x4832b79985fb59095adc5534958c52762a54f462 0x4832b79985...52762a54f462
11,749,734
+247,129 VTHO*
#096
+2
0x7db64d97c157e863a49004e582fa66d0d6129ca5 0x7db64d97c1...66d0d6129ca5
11,725,250
+275,908 VTHO*
#097
0xbcbebfc3aa536fbe407bb879f7d94f57733c51c9 0xbcbebfc3aa...4f57733c51c9
11,692,183
+237,873 VTHO*
#098
+2
0x59741509e614abbe3af30862df442e2196c563c9 0x59741509e6...2e2196c563c9
11,648,834
+237,683 VTHO*
#099
0xa7e43b445cf68caa143a884af673121447f29eae 0xa7e43b445c...121447f29eae
11,637,273
+223,948 VTHO*
#100
+2
0x7b683b0f5078a850b685b0c2f14262c86ea99b8f 0x7b683b0f50...62c86ea99b8f
11,602,413
+257,442 VTHO*
前100名最大的BAG(BitAgora)持有者排名。
总供应量
30,000,000,000
(300.00亿)
钱包余额≥1BAG
70

排名查询:

* 每周排名和BAG余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 BAG
#001
0x6463b65d56a576197868c1bc1bd67d458b458805 0x6463b65d56...7d458b458805
11,532,239,520
#002
0xcde9e80241d47e0d340a0d732d79906374426054 0xcde9e80241...906374426054
9,000,000,000
#003
0x1d989de8257ed803d30d9c65476f8b2cf588e469 0x1d989de825...8b2cf588e469
6,000,000,000
#004
0xbc1d73feb375294e7ff4bec4a0b8119bc4f54226 0xbc1d73feb3...119bc4f54226
2,950,000,000
#005
0x14db82cc90a6cbe876cc24adcfe2953cfdacfee9 0x14db82cc90...953cfdacfee9
OceanEx (BAG wallet)
317,586,928
-319,969 BAG*
#006
0xbb840c137dc2db4f25605e44d0aff396674bca6f 0xbb840c137d...f396674bca6f
96,153,990
#007
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
49,887,500
#008
0xeb03edc5c437f5b608884c2a1aab419da582c758 0xeb03edc5c4...419da582c758
14,345,000
#009
0x1ba7e8fbcf630b7fac78d75c17f36619f16bdd21 0x1ba7e8fbcf...6619f16bdd21
7,499,990
#010
0xf68c198b536e353f52785aa1e57512105c060509 0xf68c198b53...12105c060509
5,000,000
#011
0xdb472fe72e5b3a363e16ab9837d8836a8b3c712e 0xdb472fe72e...836a8b3c712e
4,000,000
#012
0x0c9a26e85286d8157a63988e237bd74394c82cbd 0x0c9a26e852...d74394c82cbd
3,450,000
#013
0x0c281213e903bb8cb934c9adc76739a22d5287fb 0x0c281213e9...39a22d5287fb
3,225,000
#014
0x47fe294258181d3bd42afe574c3be8501d2bbf01 0x47fe294258...e8501d2bbf01
2,565,000
#015
0xae2956e159ea962855b609c92c05e390cd5215eb 0xae2956e159...e390cd5215eb
2,281,044
#016
0xddb47c735d5489fc644db2a6014e4cb454c00b88 0xddb47c735d...4cb454c00b88
2,000,000
#017
0xe1e438f24f8e92102f8ff3d959ce164aaa73fa1b 0xe1e438f24f...164aaa73fa1b
1,498,999
#018
0x0c9f6fb2fdbd63eb3836e3910caea3fd7fe00a48 0x0c9f6fb2fd...a3fd7fe00a48
1,000,000
#019
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
814,399
#020
0x69cb8ff8ec71b9354e63881a493e4577f117a729 0x69cb8ff8ec...4577f117a729
749,345
#021
0xed01417850553d4594d948e4e406afa7e3bcf690 0xed01417850...afa7e3bcf690
678,718
#022
0xc48423f27141181ec3f3e1b3630e8b0e7131f66a 0xc48423f271...8b0e7131f66a
675,000
#023
0xa52771c36332c1b7e1506754fb1ba775c1388915 0xa52771c363...a775c1388915
600,000
#024
0x6fa0eab0c087ffcf7e8dc2d02762329302c0feff 0x6fa0eab0c0...329302c0feff
563,462
#025
0x214d774825d98fd2a8c95ef201a68f3eb6a03418 0x214d774825...8f3eb6a03418
465,000
#026
+56
0x8b52d91cf92fd6890908af0d44cdd5c883c68344 0x8b52d91cf9...d5c883c68344
319,969
+319,969 BAG*
#027
-1
0xfdb64c5af2b97b87d5b95ba2143cf74a7d53da99 0xfdb64c5af2...f74a7d53da99
300,000
#028
-1
0xa77bbda048c3950aa3ac796d289b5c5e90c36ef2 0xa77bbda048...5c5e90c36ef2
260,000
#029
-1
0xdd15d054265e9f475f347bc6aa778092ecb41235 0xdd15d05426...8092ecb41235
250,000
#030
-1
0x80b9d5a1a58f33e4cc9afc02c914ae98728d9196 0x80b9d5a1a5...ae98728d9196
225,000
#031
-1
0xd1c2d222b3bf0ea5d5722bec93e0fe3f24c4cf19 0xd1c2d222b3...fe3f24c4cf19
200,000
#032
-1
0xe61a69a95d925ec3753a33ce718a2ce882bc3901 0xe61a69a95d...2ce882bc3901
199,114
#033
-1
0x118e79f9dc8c82f0a07cd101d0c61011705b3f1e 0x118e79f9dc...1011705b3f1e
170,000
#034
-1
0x9d7505abf68544c40734ee42a4cb619f1842c5da 0x9d7505abf6...619f1842c5da
100,000
#035
-1
0x2ceaca2bc5c3d2c73c23fcd0613ee13836dfbe94 0x2ceaca2bc5...e13836dfbe94
83,687
#036
-1
0x16454cd98379f3960732a5096790e5b04340a962 0x16454cd983...e5b04340a962
81,150
#037
-1
0x42f95937a6c806d7b0fbf66b491c1883363c423a 0x42f95937a6...1883363c423a
76,475
#038
-1
0x0824250ba037b050ece294826507282c31b81fbf 0x0824250ba0...282c31b81fbf
50,000
#039
-1
0x6bfc601b6876d19fda56beb3677ccac8895b9c60 0x6bfc601b68...cac8895b9c60
50,000
#040
-1
0x4d11b46d9078dba32f7a839ce1373cac348e8393 0x4d11b46d90...3cac348e8393
49,506
#041
-1
0x992775b677654df926e7fe3998959d6564d5e580 0x992775b677...9d6564d5e580
32,068
#042
-1
0xe7650fec257306b340b931964bd1d8b1fdf32323 0xe7650fec25...d8b1fdf32323
24,640
#043
-1
0x1e81068d536ed360e44605759a966833ad2021d9 0x1e81068d53...6833ad2021d9
24,342
#044
-1
0x13717f8e607873feb6263406168bdb95efc18c53 0x13717f8e60...db95efc18c53
20,000
#045
-1
0x8bf4946c724526c4337682c07d018fdd2f4c1fde 0x8bf4946c72...8fdd2f4c1fde
20,000
#046
-1
0x30abb1c2d871d59a32c6358c689242c063809112 0x30abb1c2d8...42c063809112
18,345
#047
-1
0x308ca21f4d24d6c00b9cdfd7fda32b35b8cdbf66 0x308ca21f4d...2b35b8cdbf66
17,483
#048
-1
0x3e0912a00a1bdfb1332d0d020bb84b6ab771acc3 0x3e0912a00a...4b6ab771acc3
15,000
#049
-1
0x4afec1b71daae0414b5af2ee91a24c3dceea1bc1 0x4afec1b71d...4c3dceea1bc1
15,000
#050
-1
0x9c4e6d2ecc2d1db0cab8fdeba76032321956900d 0x9c4e6d2ecc...32321956900d
13,593
#051
-1
0x023b102bcf3b74d404eb16bbd0ed63f56dd7d333 0x023b102bcf...63f56dd7d333
13,188
#052
-1
0x0756b64817a0055212be542dd43faf5e38615c7b 0x0756b64817...af5e38615c7b
11,620
#053
-1
0xfb61054753944ef0ce332961ce539f4c9b438e4b 0xfb61054753...9f4c9b438e4b
10,910
#054
-1
0x00bae5ed35736e4ef17af1be0c6f50e0fb73d685 0x00bae5ed35...50e0fb73d685
VeChainStats Donations
10,000
#055
-1
0xb98d41d4ffd1d6ba3d4e6aedd3c5fdebb63aad1e 0xb98d41d4ff...fdebb63aad1e
10,000
#056
-1
0x5ee1b2eedb0502a71820ba34b59a7e7e34749107 0x5ee1b2eedb...7e7e34749107
7,891
#057
-1
0x03df9d423b2be28f9b72dd8efa201aba7663b423 0x03df9d423b...1aba7663b423
7,801
#058
-1
0x239de97bcc21b4149783edef85c2d6a601bf7ec0 0x239de97bcc...d6a601bf7ec0
7,480
#059
-1
0x05f05d1f75ae66b71df6c103c7f6eb45de6b2bb9 0x05f05d1f75...eb45de6b2bb9
7,460
#060
-1
0x01c0523693089152859197d8e9cfbc9a1420cdc1 0x01c0523693...bc9a1420cdc1
6,029
#061
-1
0xb2349b09694dcf59e962cfdd200a6b5242456fe2 0xb2349b0969...6b5242456fe2
4,948
#062
-1
0x98c88e003cb9a72b23f480a8d73dccae6fee818a 0x98c88e003c...ccae6fee818a
2,500
#063
-1
0x6a184ab014e098426041d774efff3549657dd3b4 0x6a184ab014...3549657dd3b4
1,715
#064
-1
0xe219f0b305573f5f878c5363d77d6726a9b1d580 0xe219f0b305...6726a9b1d580
1,500
#065
-1
0x01163e05b750507590bb33c32d015675ccbb875c 0x01163e05b7...5675ccbb875c
1,426
#066
-1
0xb632a9f715c7f99cfd1c4b8b3593100ed2ea68ec 0xb632a9f715...100ed2ea68ec
1,000
#067
-1
0x5b054068a2bb286dc45359a2d864c166c6a0dcc1 0x5b054068a2...c166c6a0dcc1
212
#068
-1
0xc69fde6d2b1fa035beb9d8c4e00c48cadba3e6f7 0xc69fde6d2b...48cadba3e6f7
21
#069
-1
0xed5b7738c227a5f778700a524ba8a63bd1ec870e 0xed5b7738c2...a63bd1ec870e
21
#070
-1
0x0a97d8962dd610510d03c67878b08ad7fe6c06fe 0x0a97d8962d...8ad7fe6c06fe
10
#071
-1
0xded71ec237b1ea4ca8c35abb3b33c8c35fd9d241 0xded71ec237...c8c35fd9d241
1
#072
-1
0x2b7aaa06c60655125d2ce226fb7d28e1f1f6952d 0x2b7aaa06c6...28e1f1f6952d
1
#073
-1
0xa1b28da7724af692c88fdb6297094ca0029112a8 0xa1b28da772...4ca0029112a8
0
#074
-1
0x6056eba1a19a15fa6bdc794e37b70a1324479c8d 0x6056eba1a1...0a1324479c8d
0
#075
-1
0x62b7cc130bb1937ef7c0a714ad2f542af9ff8f73 0x62b7cc130b...542af9ff8f73
0
#076
-1
0x59437226422bd5d04574e0e182eab63e643bab6b 0x5943722642...b63e643bab6b
0
#077
-1
0xa16dd7023ea61cea609dc52b2f180c46bcf6112c 0xa16dd7023e...0c46bcf6112c
0
#078
-1
0xcb9d55da0c28d99295749a35d0ce4313041279c1 0xcb9d55da0c...4313041279c1
0
#079
-1
0xd114f3953e3211d3e55f5b483e142118333d1124 0xd114f3953e...2118333d1124
0
#080
-1
0x03f089a4cbf94f868b55b870d4468ee7da0fff21 0x03f089a4cb...8ee7da0fff21
0
#081
-1
0xcfb1f3e24f79a558525979270eef3a3f7d2d6c32 0xcfb1f3e24f...3a3f7d2d6c32
0
#082
-1
0x486f7fa705796357c6d45153d80d5bd247309eae 0x486f7fa705...5bd247309eae
0
前100名最大的DBET(DecentBet)持有者排名。
市场流通
188,632,973
(1.89亿)
总供应量
205,903,295
(2.06亿)
钱包余额≥1DBET
2,705

排名查询:

* 每周排名和DBET余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 DBET
#001
0x818e6a1cdccc7db87e991d979aa8d3eec199b868 0x818e6a1cdc...d3eec199b868
38,113,660
#002
0xb3d27392e7ef1c58449e6b688ef9413839f8415e 0xb3d27392e7...413839f8415e
23,952,259
#003
0x8e9e08eed34cf829158fab863f99c0225d31e123 0x8e9e08eed3...c0225d31e123
OceanEx (DBET wallet 2)
10,466,207
#004
0xb2fd9e08698ebda34204f540080722169815924f 0xb2fd9e0869...22169815924f
8,013,050
#005
0x1824513f4983c5ee9253e3eec586bf3e27041e76 0x1824513f49...bf3e27041e76
6,320,980
#006
0x68e29026cf3a6b6e3fce24e9fcc2865f39c884d7 0x68e29026cf...865f39c884d7
LaToken 2 (second wallet)
5,415,992
+624,536 DBET*
#007
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
4,265,344
#008
0x6c5af19b8b46fedb07ab95a37248af42f5419842 0x6c5af19b8b...af42f5419842
4,134,990
+1,034,990 DBET*
#009
0xb6bb6b9ef6941769f13836a2785d6e8f2b7c2c51 0xb6bb6b9ef6...6e8f2b7c2c51
3,000,000
#010
+1
0x079ed6047176c18c203c2b37b982daeff0ab6fa8 0x079ed60471...daeff0ab6fa8
2,300,139
#011
+1
0x1221bb65b0b1404d0c7083fd4b9fddd020d3e09d 0x1221bb65b0...ddd020d3e09d
2,146,951
#012
+1
0xa846947fa0985b8a45c459f39d17ffa339257510 0xa846947fa0...ffa339257510
1,903,385
#013
+1
0x81641e6bc51aceef651b3c0a2aab4167e2721a5e 0x81641e6bc5...4167e2721a5e
1,698,137
#014
+1
0x2a9dac1bcd1f8ba82e9339ed8b436140d922029a 0x2a9dac1bcd...6140d922029a
1,495,146
#015
-5
0x8979cdda17e1afd32c73b65145484abe03f46725 0x8979cdda17...4abe03f46725
OceanEx (DBET wallet 1)
1,400,578
-970,828 DBET*
#016
+7
0xc0c5db8bfccaefe5dafa4bb0852283bbd0885813 0xc0c5db8bfc...83bbd0885813
1,400,025
+339,954 DBET*
#017
-1
0x77e839582cc8d7a7afa38216d48844b05e641394 0x77e839582c...44b05e641394
1,369,504
#018
-1
0xaef5b00b6888b2b0ce2ab8b326d1752942ede6e1 0xaef5b00b68...752942ede6e1
1,365,864
#019
-1
0x6c92137346b32e81ab0029f7cbebc2284fcae73b 0x6c92137346...c2284fcae73b
1,349,727
#020
-1
0x169329af1f9c04a9e5d665626827d9b477db0e98 0x169329af1f...d9b477db0e98
1,334,250
#021
-1
0xbb46583d668385884887866b8f9f1f1e32707518 0xbb46583d66...1f1e32707518
1,334,250
#022
-1
0x709da098afb8b8322e50231108da518e5f47dd0b 0x709da098af...518e5f47dd0b
1,205,000
#023
+29
0x75cd7eea083c27ba71f7be1897fc3a7fd0532f51 0x75cd7eea08...3a7fd0532f51
1,199,883
+799,922 DBET*
#024
-2
0x3416a432bc2e796ba27aa454be76b7baa68334a5 0x3416a432bc...b7baa68334a5
1,099,999
#025
-1
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
1,000,000
#026
-1
0xf938fedd0937600142ea62b567e2a22610b47162 0xf938fedd09...a22610b47162
1,000,000
#027
-1
0x50c9328e685a348348f35841e5b58e31f5ccfa11 0x50c9328e68...8e31f5ccfa11
892,446
#028
0x05d4530dcd1c8515cacb752fff18c13b64517e90 0x05d4530dcd...c13b64517e90
807,034
#029
0xfde58154548ee3a4740535080629e4a22a84acc9 0xfde5815454...e4a22a84acc9
788,486
#030
0x67955b8b36e4c98209ff371c8003b49be9c836f5 0x67955b8b36...b49be9c836f5
786,660
#031
0x211dad1b2d9240b8964f19ecf2e346e19bdccdc3 0x211dad1b2d...46e19bdccdc3
775,700
#032
+10
0xd4b02c3293bb3f2003a373de25c00aeb1179214d 0xd4b02c3293...0aeb1179214d
682,968
+151,867 DBET*
#033
0xc18f03b1243b640da40bed206a203ad5dd2b74cf 0xc18f03b124...3ad5dd2b74cf
667,005
#034
0x6a6df1f578ec96520357153908c63c05383ef34b 0x6a6df1f578...3c05383ef34b
665,857
#035
0x11de12ca1e5fa9367d8e4ad883b6d1ede0952897 0x11de12ca1e...d1ede0952897
615,314
#036
-4
0x5ac3ffe08a0e52806c14d8950f53894c4ce5bdce 0x5ac3ffe08a...894c4ce5bdce
615,302
-108,510 DBET*
#037
-1
0x421e5242c31b77efb4346f800e9a6007176e0c46 0x421e5242c3...6007176e0c46
614,517
#038
0xb0867e5139d11161a10d8e73d85ead684db43cef 0xb0867e5139...ad684db43cef
600,075
#039
0xf676f74bee5c54dbee302d27a7813162fb570505 0xf676f74bee...3162fb570505
588,971
#040
0xaba0e3142d7ac08b2dff07ec90827fd5d54a8d2c 0xaba0e3142d...7fd5d54a8d2c
586,383
#041
0x0d124cbdcb58b9510f0b935ba7c767baafda6bb2 0x0d124cbdcb...67baafda6bb2
570,456
#042
+1
0xcebc35b817adf79a55546f132fa480093520954e 0xcebc35b817...80093520954e
494,191
#043
+1
0xc2ec4f904f87e0290cec03b69508182bb83dc201 0xc2ec4f904f...182bb83dc201
482,000
#044
+1
0x63e64a970f389d9703f505f078365e2f30df86a1 0x63e64a970f...5e2f30df86a1
471,351
#045
+1
0x08878db7bb6ee1f94244b579f0dd6e68fbf0307e 0x08878db7bb...6e68fbf0307e
465,352
#046
+1
0xf97b43fbb3f71e249394594477ead57f6953aec9 0xf97b43fbb3...d57f6953aec9
463,615
#047
+1
0xf020d4cf3960750cc8cd5ba3e7e9837ccc432650 0xf020d4cf39...837ccc432650
432,226
#048
+1
0xb32c116bc55a69439319d1d0c98f6dfa5a77abc4 0xb32c116bc5...6dfa5a77abc4
410,000
#049
+72
0xa22734fb9bbd7788ca7dea904ec9ffc4090909bf 0xa22734fb9b...ffc4090909bf
401,299
+224,702 DBET*
#050
0x53360128386e22817dc81b96947402bad58bc91d 0x5336012838...02bad58bc91d
400,000
#051
0x8fcf1937c75450feb5156caa0c5e12272c081d55 0x8fcf1937c7...12272c081d55
400,000
#052
+1
0xa0834746992c3e164ef8a33eb7901cdd09568683 0xa083474699...1cdd09568683
385,227
#053
+1
0x6bec38178efc1521affb2d249aa99683b90ef8ce 0x6bec38178e...9683b90ef8ce
380,000
#054
+1
0xb8a0b6f01216ca42895f0ac8504eeb5b1b9ce316 0xb8a0b6f012...eb5b1b9ce316
379,919
#055
+1
0x4e5316ec63103e8bb1e1429fc9e6639161e094d5 0x4e5316ec63...639161e094d5
376,800
#056
+1
0xbf8211128f808fb5599768203f3a3598fd193088 0xbf8211128f...3598fd193088
376,000
#057
+1
0xdd65dfd372579209766e2672b0d8608353e1342c 0xdd65dfd372...608353e1342c
347,147
#058
+1
0xecbbc7a6dc5a156e83cbf847b6fb2e56e300b234 0xecbbc7a6dc...2e56e300b234
341,584
#059
+1
0xa3d3a19202c63186c6eee015826e529a82e108bf 0xa3d3a19202...529a82e108bf
339,979
#060
+1
0x6b5377e9fdffb696d376ebf569e6024ae42e9117 0x6b5377e9fd...024ae42e9117
329,399
#061
+1
0xf951a1f7e2b477bd7e1875cbc90711a42dc4e727 0xf951a1f7e2...11a42dc4e727
324,328
#062
+1
0x94c4d8779478e89ee527588874504f9d92675d5e 0x94c4d87794...4f9d92675d5e
322,366
#063
+1
0x39d397fd207185c0cfc4488818655ce7ff8224fd 0x39d397fd20...5ce7ff8224fd
320,075
#064
+1
0xb1565ed677375e96704f777e1d4becb76f011998 0xb1565ed677...ecb76f011998
317,888
#065
+1
0x1cdf3bdecd22831dab0c246086e686d61cd8d927 0x1cdf3bdecd...86d61cd8d927
314,065
#066
+1
0xb0ceeadd0f58c41da874d641101f214ceaceefd5 0xb0ceeadd0f...214ceaceefd5
312,279
#067
+1
0x729835741a22ea76a44dbccf8c805262b9ba7c3b 0x729835741a...5262b9ba7c3b
303,428
#068
+2
0xe360e55336eb81ef3f45f56cff69278406f75c65 0xe360e55336...278406f75c65
300,517
#069
+2
0xd727be9142fc882de9e009e065bafaa0b7976f2a 0xd727be9142...faa0b7976f2a
300,000
#070
+2
0x8565143acdbcb3ca4df1985c1590ffeb4be90445 0x8565143acd...ffeb4be90445
300,000
#071
+2
0x90b7a14b4f99019cbad23dd1f5aecb6b817002d2 0x90b7a14b4f...cb6b817002d2
300,000
#072
+2
0x25459c6a0d1f8cd804a7b0ab16e9584a47e84456 0x25459c6a0d...584a47e84456
284,183
#073
+2
0xa96948d92762607dd98861fb04f1540d99168e8c 0xa96948d927...540d99168e8c
282,534
#074
+2
0x7fec831e1ec37a601b3c721c4f416ea4fa653c66 0x7fec831e1e...6ea4fa653c66
278,225
#075
+3
0xf5b513554124fb7407e730b1cb45be340a6ad39c 0xf5b5135541...be340a6ad39c
272,000
#076
+3
0x63bd96b2d0fe79e98519c581d59f2830305a2597 0x63bd96b2d0...2830305a2597
268,621
#077
+3
0xb3af09717a2359821128a9cc55f461db0f478662 0xb3af09717a...61db0f478662
267,478
#078
+3
0x7dadfe7490bc3bd77529be96216e363a72dc3ba0 0x7dadfe7490...363a72dc3ba0
263,278
#079
+3
0x11a71bc5147ffdf450e28fa634ad454c7f8b39cf 0x11a71bc514...454c7f8b39cf
259,373
#080
+19
0x47cf5decca55977635ba78188f232498db1552c3 0x47cf5decca...2498db1552c3
250,048
+41,000 DBET*
#081
+2
0x1b215637c653ea57a08f53757fc2e011a99a022a 0x1b215637c6...e011a99a022a
249,482
#082
+2
0x771aa29a2e9a43b99281fb1398be547e14beee8f 0x771aa29a2e...547e14beee8f
249,388
#083
+2
0x9f592a77a5cc90190dd4491080d18b507eebd1b7 0x9f592a77a5...8b507eebd1b7
247,000
#084
+2
0x66f2ef1f478b5236f03a68511a8aa9db629cc7e4 0x66f2ef1f47...a9db629cc7e4
243,113
#085
+2
0x28ad0125734e221eaf6d18d0451e7bed8bb1c8e5 0x28ad012573...7bed8bb1c8e5
240,877
#086
+2
0xc09b9a88985f6f5fba62d7447b0706244959ccc0 0xc09b9a8898...06244959ccc0
240,244
#087
+2
0xac9f309eeb2c134604dd10b51457c58c393f27f5 0xac9f309eeb...c58c393f27f5
240,001
#088
+2
0xfd00798450264520cf0de5253e37c2dbadde566c 0xfd00798450...c2dbadde566c
240,000
#089
+2
0x2f89c102d797da9cddcd3161508a1756934fca59 0x2f89c102d7...1756934fca59
238,084
#090
+2
0x4b786c1914b202f9bf882e1c9957da07f4af05c9 0x4b786c1914...da07f4af05c9
227,077
-5,000 DBET*
#091
+2
0x2b40fe2e4baf109f95318c94d5e94c3bf0734f43 0x2b40fe2e4b...4c3bf0734f43
226,384
#092
+2
0xba7c18537437fd86887d2d53ff7e094b93c56c6e 0xba7c185374...094b93c56c6e
224,204
#093
+2
0xdbfb49e0e75e7b37127204c8ed4aa057470c7da3 0xdbfb49e0e7...a057470c7da3
214,199
#094
+2
0x1a7ff3470d24575eb56257832dca356228fc7b12 0x1a7ff3470d...356228fc7b12
212,891
#095
+2
0x7a70e846fe0619ec39fdeae15b9492d26b4a93d2 0x7a70e846fe...92d26b4a93d2
212,078
#096
+2
0x30fa40276316a10ccb12eeb3d5e6637e5e4eac10 0x30fa402763...637e5e4eac10
209,438
#097
+3
0xd5235a64b006bd0338ba9474057dd896a06deb07 0xd5235a64b0...d896a06deb07
206,515
#098
+3
0x81790b2229fc3b3057e0a330a87bdd09b0ddb085 0x81790b2229...dd09b0ddb085
206,268
#099
+3
0xa04d1351f334626ed7ce1fdd49ce19d9bccf7170 0xa04d1351f3...19d9bccf7170
206,004
#100
+3
0xd2a94116bf850ce9aa8cd73485a8777e738dba11 0xd2a94116bf...777e738dba11
205,435
前100名最大的EHRT(8Hours)持有者排名。
总供应量
9,999,898,945
(100.00亿)
钱包余额≥1EHRT
348

排名查询:

* 每周排名和EHRT余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 EHRT
#001
0x8d8d8a0c77628926908dedaf3fbffce3d416fc2d 0x8d8d8a0c77...fce3d416fc2d
9,126,012,006
+5,000 EHRT*
#002
0x07747c54a9a6a63cb7ee0e57d6630ea5ddd3a402 0x07747c54a9...0ea5ddd3a402
75,600,000
#003
0x29eca91ce3f715c9ba9e87ec1395dca7d1ce9e9e 0x29eca91ce3...dca7d1ce9e9e
69,900,000
#004
0x0a97d8962dd610510d03c67878b08ad7fe6c06fe 0x0a97d8962d...8ad7fe6c06fe
54,000,000
#005
0xc839f6f63fcaa1bd49783767601e482b69532161 0xc839f6f63f...482b69532161
45,420,000
#006
0xd4d47ec6573036c4cd31b225ab6ad8afb013e7b4 0xd4d47ec657...d8afb013e7b4
34,320,000
#007
0xae5dac8aff58238a2f151caf847aa4fb32b92315 0xae5dac8aff...a4fb32b92315
21,600,000
#008
0x57f254bfcf553732a22c5fbf1d69916e0350cc13 0x57f254bfcf...916e0350cc13
16,200,000
#009
0xd697872543228c357cfd8dee6995be380d4d2733 0xd697872543...be380d4d2733
16,200,000
#010
0x75176a9988620e0b6f41253f4c7ac5c9e10884a0 0x75176a9988...c5c9e10884a0
13,500,000
#011
0x22057b0c21f795fe7d0d809c25f621addb062689 0x22057b0c21...21addb062689
13,000,000
#012
0x5c0045e309762d6b3c814903dbc1120a21b30b73 0x5c0045e309...120a21b30b73
12,960,000
#013
0x6799dda1f89c34e3ca96291f43e97aaf609225a1 0x6799dda1f8...7aaf609225a1
12,960,000
#014
0x35dd89c1f62d76ee7c3d0b33d045125e69da675c 0x35dd89c1f6...125e69da675c
12,110,000
#015
0x616950aa31806c8f1a0b519d87054b45288d3795 0x616950aa31...4b45288d3795
11,170,000
#016
0x1dc9c515a48dd14b843bce261a393545b0bd2514 0x1dc9c515a4...3545b0bd2514
10,800,000
#017
0x77ad0e359770b12a30ce30da6943108632d8ec75 0x77ad0e3597...108632d8ec75
10,800,000
#018
0xcfd3c552dc9b19263cc696dec2e699336e266cec 0xcfd3c552dc...99336e266cec
10,800,000
#019
0x4b7c3ea71aab3c35d2e3c84b89a553f47f85b240 0x4b7c3ea71a...53f47f85b240
10,140,000
#020
0x7aa0b601a8ed7fc238bc6aa4344e718899310232 0x7aa0b601a8...718899310232
10,005,500
#021
+1
0xcfb1f3e24f79a558525979270eef3a3f7d2d6c32 0xcfb1f3e24f...3a3f7d2d6c32
9,836,759
+116,509 EHRT*
#022
-1
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
9,790,000
#023
0x69a83084862da38eae1267aa8a18e785545322ab 0x69a8308486...e785545322ab
9,281,777
#024
0x1a5e8d27e164b2073fd4bf325cbea9a8d0011fba 0x1a5e8d27e1...a9a8d0011fba
8,640,000
#025
0xb96cfc95905da3a34050492f755d68c5bdba49a0 0xb96cfc9590...68c5bdba49a0
8,640,000
#026
0x9da14920f15765edad4a8691c4ef4046f52c9e8a 0x9da14920f1...4046f52c9e8a
8,055,000
#027
0x4198253b9eef7f9787d302dac8aa82e3842af580 0x4198253b9e...82e3842af580
7,795,000
#028
0x2bb20ea457c9f2dcec67f74e0031fecaea5db7c9 0x2bb20ea457...fecaea5db7c9
7,750,000
#029
0xa5546c5eb560e57031ec612940a9b662879e1ad9 0xa5546c5eb5...b662879e1ad9
7,620,000
#030
0xdcc7b776b5fb85831ea9baeb03b9df175bf1ef4c 0xdcc7b776b5...df175bf1ef4c
7,150,000
#031
0xdbd6b36d0382a6eb829022740131d0413960e838 0xdbd6b36d03...d0413960e838
7,118,440
-2,000 EHRT*
#032
0x685312d1fcc06a6c5edf825c8b989c218758ee8a 0x685312d1fc...9c218758ee8a
7,011,365
#033
0xb3e246f6ff049994b48ce4591d00277c2d0cab77 0xb3e246f6ff...277c2d0cab77
6,895,200
#034
0x8f55e373db6c1456a502d26ee052ef3c730714a8 0x8f55e373db...ef3c730714a8
6,480,000
#035
0x9902dcb39b92ca11b0b1445be0447c5bf7c6a28e 0x9902dcb39b...7c5bf7c6a28e
6,235,200
#036
0x3a063394a727c82d01220d0fce00971ef423ffb1 0x3a063394a7...971ef423ffb1
6,190,000
#037
0x0cac88a8ed391f9edc444579a19d931a546bffca 0x0cac88a8ed...931a546bffca
5,930,000
#038
0x6c4ad5299577f31111a3631459ad4bd734266f4c 0x6c4ad52995...4bd734266f4c
5,685,000
#039
0x7150b5e4593f0d02f2ee306a83459f1524c58ec8 0x7150b5e459...9f1524c58ec8
5,350,000
#040
0xf568a6357807429fbe6ac2149f39c8c95ffcd5c5 0xf568a63578...c8c95ffcd5c5
5,000,000
#041
0xc459e3fa2a20aca5447a6659ff1b188fa2c9bca0 0xc459e3fa2a...188fa2c9bca0
4,620,000
#042
0x6cef5473f30b1ee51cf6bd7883bb2c984070ab31 0x6cef5473f3...2c984070ab31
4,600,000
#043
0x0ecec9fb672207e2ff3c80d8da5dd235a194ab70 0x0ecec9fb67...d235a194ab70
4,580,000
#044
0xc40d07a4aebf1238bf26023f7c53bea2c1fc9d5e 0xc40d07a4ae...bea2c1fc9d5e
4,520,000
#045
0xa3414af568517107c74f0b66d661d727b86fbae9 0xa3414af568...d727b86fbae9
4,380,000
#046
0x7872af81ccc5ffa304ac5e8330701b1f8ccb4f87 0x7872af81cc...1b1f8ccb4f87
4,320,000
#047
0xc043571cc49eb0832ffd4718d28a2f3279a640c3 0xc043571cc4...2f3279a640c3
4,320,000
#048
0xd4cdc78347d0cd7ee05b45c730657bb2a80479a8 0xd4cdc78347...7bb2a80479a8
4,320,000
#049
0x080740c5e3ee9ee5593bcf7575b52d4621522a98 0x080740c5e3...2d4621522a98
4,140,000
#050
0x2492f4c0ebd1301a4e9a55684f413b6f39506770 0x2492f4c0eb...3b6f39506770
4,050,000
#051
0xf9eb0273be29eb9408bdb56fcc9c9953c8fdf2d9 0xf9eb0273be...9953c8fdf2d9
3,826,000
#052
0xa66ef2ca457676a7e7e845762a5d34d508d167f6 0xa66ef2ca45...34d508d167f6
3,745,000
#053
0x1f2e8a5afc2f02cc7de24832c4395f4eb49ecae6 0x1f2e8a5afc...5f4eb49ecae6
3,733,000
#054
0x58c7f3c5332a876a8c9c244696aed4894b99571b 0x58c7f3c533...d4894b99571b
3,720,000
#055
0xb0a7f6e1d64194a70c1c1d964bde1bb71c6fc01e 0xb0a7f6e1d6...1bb71c6fc01e
3,564,000
#056
0x97326cf432748f6e1a38e9a6280cb3cd26a99d92 0x97326cf432...b3cd26a99d92
3,240,000
#057
0x3a8f145b3a0d5fb7e778a4f676d5f8ccb759c6b2 0x3a8f145b3a...f8ccb759c6b2
3,150,000
#058
0x198624f19986f2e87372b5e5a8afaba013faa3ea 0x198624f199...aba013faa3ea
3,146,000
#059
0x631ec901fd618edf6a954649f73c44e3970217be 0x631ec901fd...44e3970217be
3,110,000
#060
0xd21481100630803e8ea09cbf0030817b3b72659f 0xd214811006...817b3b72659f
3,100,000
#061
0x56dd293a4e30301d5f4851ba7498337d082226f3 0x56dd293a4e...337d082226f3
3,080,000
#062
0x9467495a8fb8bc71374a1399056883905c783ed0 0x9467495a8f...83905c783ed0
3,000,000
#063
0x77003601f0708e98aa81a05eb8d4a15c96f6dfdc 0x77003601f0...a15c96f6dfdc
2,990,000
#064
0x5548a073fa9a498d9c1d4fb5637d66c84a6bad22 0x5548a073fa...66c84a6bad22
2,910,000
#065
0xcfd17c14afcf4a42c0de2b174c9622cbb961d3b9 0xcfd17c14af...22cbb961d3b9
2,897,000
#066
0x16622c1616926681448f6e0956f0d41da446786f 0x16622c1616...d41da446786f
2,860,000
#067
0x52dfdbad5658a762a234e0f9f88a8154da24a848 0x52dfdbad56...8154da24a848
2,847,600
#068
0x130ae3ac5fcec6b1faf99273e8953e79a8f3e67b 0x130ae3ac5f...3e79a8f3e67b
2,795,000
#069
0x78dad0cd42620cc996c18cb51abe4f55ca2f4f70 0x78dad0cd42...4f55ca2f4f70
2,675,000
#070
0x7d06f298032fe1fc69a68ce0af702fb217035d6c 0x7d06f29803...2fb217035d6c
2,640,000
#071
0x939f690404c8f465535e6c922732e7f67dacd299 0x939f690404...e7f67dacd299
2,620,000
#072
0x5f2ee9ec07a9a98b71a7bde67ea3515af9b9797e 0x5f2ee9ec07...515af9b9797e
2,573,500
#073
0xcc26a72ba1a27ed67539364f90763bfe68a190ba 0xcc26a72ba1...3bfe68a190ba
2,525,000
#074
0x8d855199d2a3df5578f3e37be035dd463e46d100 0x8d855199d2...dd463e46d100
2,500,000
#075
0x4b70db1a93e833a7a464a35191da978b5f976616 0x4b70db1a93...978b5f976616
2,427,202
#076
0x4c278ebd59d6e0d49c6eca86bf407a9d64ac8b8e 0x4c278ebd59...7a9d64ac8b8e
2,300,000
#077
0x08ad19d5617a3a123f598a93f1bd1b663c9a9220 0x08ad19d561...1b663c9a9220
2,293,450
#078
0x0f9396e355567b27be9d9bd597f9f4f59e8db46f 0x0f9396e355...f4f59e8db46f
2,260,000
#079
0x9787e347efd2f1bf929a1bdd8ac20f82eeaeb11b 0x9787e347ef...0f82eeaeb11b
2,223,450
#080
0xd6b9d41e4e0cb29f3254600d2b3efc0374b3e7b0 0xd6b9d41e4e...fc0374b3e7b0
2,220,000
#081
0xae09c584b32b8ba102cfe06f28cf3466087ba7c3 0xae09c584b3...3466087ba7c3
2,160,000
#082
0xcf411793fcfced13564905c34928313ab8fd126b 0xcf411793fc...313ab8fd126b
2,137,250
#083
0x9fbb1f5ed87dbb0a5a0b66634f8e252c7256e8fa 0x9fbb1f5ed8...252c7256e8fa
2,130,000
#084
0xb88f05767b9bd9a756208bfc569cbb66e0ea69c9 0xb88f05767b...bb66e0ea69c9
2,130,000
#085
0xd7856ddfc12f5ebf01480dde34d8b8ea9d840734 0xd7856ddfc1...b8ea9d840734
2,130,000
#086
0xee74291848a9eb84fca5de2a2fdb1ca2afa254de 0xee74291848...1ca2afa254de
2,130,000
#087
0xff8569614f371720e18a3375e174eed5fcb78254 0xff8569614f...eed5fcb78254
2,130,000
#088
0x5c6d5b9131228f4a068c01c1769095711c773446 0x5c6d5b9131...95711c773446
2,106,000
#089
0xb7d0301be17f533914a1e0a2403c8cfcf6245bc2 0xb7d0301be1...8cfcf6245bc2
2,098,000
#090
0x7084a37a55f510528e5299277f3472e4b1380fd7 0x7084a37a55...72e4b1380fd7
2,040,000
#091
0xb83299494f5fce62e4c81dcc7228eaea4a6f3930 0xb83299494f...eaea4a6f3930
2,039,670
#092
0x5d05149b67e690390581f77ebff598b55c467425 0x5d05149b67...98b55c467425
2,015,000
#093
0x19e3106f858e977e8e9ac2c27c3d3112cd31be0b 0x19e3106f85...3112cd31be0b
2,000,000
#094
0x82f18c6a99c63be5d005b78eeed80f39fd7077e2 0x82f18c6a99...0f39fd7077e2
2,000,000
#095
0xdd99e3307aea01e8f4052787149362716d4352c8 0xdd99e3307a...62716d4352c8
1,935,337
#096
0x240e8088b3527284de5b56adb92f2f2c151763ae 0x240e8088b3...2f2c151763ae
1,932,042
#097
0x840c9f6ba5c8b4821c3137d1f671b7661d65bddd 0x840c9f6ba5...b7661d65bddd
1,912,500
#098
0x0886c1f6b3e0b3aa3aee7035e3ea49d17c5f0f27 0x0886c1f6b3...49d17c5f0f27
1,900,000
#099
0xaa0b7cf4b685344c56834e4326101ab9de98f17c 0xaa0b7cf4b6...1ab9de98f17c
1,860,000
#100
+1
0xc266aad845b59840206d77dcf2bb5571d10ef41c 0xc266aad845...5571d10ef41c
1,820,327
+6,059 EHRT*
前100名最大的JUR(Jur)持有者排名。
市场流通
100,000,000
(1.00亿)
总供应量
1,000,000,000
(10.00亿)
钱包余额≥1JUR
12

排名查询:

* 每周排名和JUR余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 JUR
#001
0x747fa3858456f3978cc747ca4290111b933986d5 0x747fa38584...111b933986d5
498,847,092
-1,142,908 JUR*
#002
0x5d7fe18beff1c4f16115cb8cfcd87442a89d9278 0x5d7fe18bef...7442a89d9278
JUR (Company Reserve)
200,000,000
#003
0x254afc2490d83b1a56fe621cd708f89456472d87 0x254afc2490...f89456472d87
100,001,000
#004
0xc01b26cd4b9525ad1b67a54fad53a8bff91ae01d 0xc01b26cd4b...a8bff91ae01d
JUR (Private Contributors)
100,000,000
#005
0xf346f1ab880d5b2cd0333bf69c280a732fa4a1c4 0xf346f1ab88...0a732fa4a1c4
JUR (Team, Scientific Committee, Advisors)
100,000,000
#006
新功能
0x7b305a55eb76fa6eb8c7ea0e93b918aac3714ef6 0x7b305a55eb...18aac3714ef6
401,000
#007
新功能
0xd9a1524be8ea73c2e06a34a749c06911c4fee8fc 0xd9a1524be8...6911c4fee8fc
390,705
#008
新功能
0x0d9b01922e656c745f95e0453e1d9deba3f33320 0x0d9b01922e...9deba3f33320
350,203
#009
-3
0xe219f0b305573f5f878c5363d77d6726a9b1d580 0xe219f0b305...6726a9b1d580
7,785
#010
新功能
0x226a5eb1ea43af4bb2fd9d518c1e6a30a3e551af 0x226a5eb1ea...6a30a3e551af
1,000
#011
-4
0xeabbb37abc23f75a0e5cfefc51698c6d56e71238 0xeabbb37abc...8c6d56e71238
1,000
#012
-4
0x15bccf377f1a9bbd0cd8e24d031c9451326f29a0 0x15bccf377f...9451326f29a0
OceanEx 1
215
前100名最大的OCE(OceanEx)持有者排名。
市场流通
3,833,853,987
(38.34亿)
总供应量
10,000,000,000
(100.00亿)
钱包余额≥1OCE
1,483

排名查询:

* 每周排名和OCE余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 OCE
#001
0x5514f22c41065341b8863083764efeccc5623eed 0x5514f22c41...feccc5623eed
5,599,999,907
#002
0x9d30a969297cb008e2d777135155e89a35b5dff4 0x9d30a96929...e89a35b5dff4
OceanEx (OCE wallet 2)
2,448,902,520
#003
0x3c7622e2bbb43c987011e8bc4912c98999d6679b 0x3c7622e2bb...c98999d6679b
300,000,000
#004
0xeaf50f4904a6110eaae7d636e96b88f4e9bb8534 0xeaf50f4904...88f4e9bb8534
275,198,027
#005
0x589f83e66272d3d783c06dd6a66cb3b3549e5453 0x589f83e662...b3b3549e5453
OceanEx (OCE wallet 1)
191,157,551
+8,209,705 OCE*
#006
0x747ee72cb85ef89bdf7f824216916c8ebecde9b2 0x747ee72cb8...6c8ebecde9b2
120,000,000
#007
0x0a97d8962dd610510d03c67878b08ad7fe6c06fe 0x0a97d8962d...8ad7fe6c06fe
80,000,000
#008
0xe557e5ea59e5ce293914a9ffacd9e920ef50fe5e 0xe557e5ea59...e920ef50fe5e
60,000,000
#009
0xe813e2170f4a62e3317da21f80e7285ed4f3c651 0xe813e2170f...285ed4f3c651
40,000,294
#010
0x09db50852cab0ee6065da442136ada6508011134 0x09db50852c...da6508011134
40,000,000
#011
0x67bf3f31356a1fa97292a9d77c13fdd9f8429dc3 0x67bf3f3135...fdd9f8429dc3
40,000,000
#012
0xb60cbc518f17245221ca952e3c299cd4bdaa0b02 0xb60cbc518f...9cd4bdaa0b02
40,000,000
#013
0xb39225101108a6c68198a02cd9fa3b13d73af117 0xb392251011...3b13d73af117
30,000,000
#014
0xe1adbc5bba63f4db89064d887aab2f33c2d7d2e7 0xe1adbc5bba...2f33c2d7d2e7
30,000,000
#015
0xbcbebfc3aa536fbe407bb879f7d94f57733c51c9 0xbcbebfc3aa...4f57733c51c9
28,978,801
#016
0x54ced2661e71d30df8b9d480c4f7c174a1bcb72e 0x54ced2661e...c174a1bcb72e
20,000,000
#017
0xac17d7467ba701230d669b089d50c56874e3aa70 0xac17d7467b...c56874e3aa70
20,000,000
#018
0x6e47f8acc84d62a81a0656ee989656d4de242d10 0x6e47f8acc8...56d4de242d10
18,020,000
#019
0xbf781d431172bf6d6eccfb9d5d318972470e60f7 0xbf781d4311...8972470e60f7
16,000,000
#020
0xecd05beb6a06f54fddaa65cbc1ba3e7d575c4cf1 0xecd05beb6a...3e7d575c4cf1
16,000,000
#021
0xeccc78d967f486dfad7b84cfa0ae15ebb68c2664 0xeccc78d967...15ebb68c2664
13,899,001
#022
0xfab28b0c62a04fb1ff00aadf6ecf7208eba60ba1 0xfab28b0c62...7208eba60ba1
13,000,999
#023
0x974d62d520146d2aec31cb4924bcd907b469f4fb 0x974d62d520...d907b469f4fb
12,751,188
#024
0x40fa825180ef7607e9c16ecfd2a7d84dbcbdc961 0x40fa825180...d84dbcbdc961
12,000,000
#025
0x8b0ef49c869cccb734e111c9bbad658853eac026 0x8b0ef49c86...658853eac026
11,160,394
#026
0x9902dcb39b92ca11b0b1445be0447c5bf7c6a28e 0x9902dcb39b...7c5bf7c6a28e
10,000,000
#027
0xd28b066f5a8c6a6f2c11b2e94c7852773bc73e61 0xd28b066f5a...52773bc73e61
10,000,000
#028
0xf13867e34b0c63e06052965e887423ad9d61d316 0xf13867e34b...23ad9d61d316
10,000,000
#029
0xb655e46d7a211f81580c627837a859b40a2d5a21 0xb655e46d7a...59b40a2d5a21
9,000,000
#030
0xaa32d84653136faf53c21e4db08946842b58b1cc 0xaa32d84653...46842b58b1cc
8,999,001
#031
0x7f4c3e36d9a73f6cd9f874619d47d2775b6818fd 0x7f4c3e36d9...d2775b6818fd
8,784,433
#032
0x29eca91ce3f715c9ba9e87ec1395dca7d1ce9e9e 0x29eca91ce3...dca7d1ce9e9e
8,300,000
#033
0xbfbe827327d3100b47c4ab19ac7445ed0ef48a82 0xbfbe827327...45ed0ef48a82
8,008,381
#034
0x167b082e07baa020d9a96157dce988333c32f7d9 0x167b082e07...88333c32f7d9
8,000,000
#035
0x396558ecf70eb6ed47638715ef4519bfe7549a4c 0x396558ecf7...19bfe7549a4c
8,000,000
#036
0x5186caad504e33f9b79e06ed56d2fb96a1b88d57 0x5186caad50...fb96a1b88d57
8,000,000
#037
0x887ab5c0a8b677eaf4b2c6e8a1964357e21cde8d 0x887ab5c0a8...4357e21cde8d
8,000,000
#038
0x8d8be4f052e8f3c146739f3e66ba01dc37f7ccd7 0x8d8be4f052...01dc37f7ccd7
8,000,000
#039
0xa5536dd2feb92c0cadabd135659ff46c1d943aa0 0xa5536dd2fe...f46c1d943aa0
8,000,000
#040
0xd021db9e7984e8b6ef0501faffb5f3889e1db93f 0xd021db9e79...f3889e1db93f
8,000,000
#041
0x77003601f0708e98aa81a05eb8d4a15c96f6dfdc 0x77003601f0...a15c96f6dfdc
6,940,000
#042
0xb7d0301be17f533914a1e0a2403c8cfcf6245bc2 0xb7d0301be1...8cfcf6245bc2
6,899,896
#043
0xaf68b2051e8050ea5c140677acbf48614608c263 0xaf68b2051e...48614608c263
6,058,516
#044
0x98b4b58a14231530eaa899a2158b680f7e383158 0x98b4b58a14...680f7e383158
6,009,307
#045
+1
0xb853753f86ccb4c771e77aa6611ba99acdf9c96e 0xb853753f86...a99acdf9c96e
6,003,374
#046
+1
0x3f05a90f2881ba6c0d1aba8032b70245b35c1b41 0x3f05a90f28...0245b35c1b41
5,910,000
#047
+1
0x01e569d4ea597aedf5bb38ba98cf7627354ea74c 0x01e569d4ea...7627354ea74c
5,600,000
#048
+1
0x41394f1d048143fb9dc12ce9ec1436481770cf0f 0x41394f1d04...36481770cf0f
5,541,396
#049
+1
0xfdbba686eb7d5d203a999528d06e90a9eae4679a 0xfdbba686eb...90a9eae4679a
5,180,842
#050
+1
0x16f37d678de5932a118103aa09ded33a79bbe363 0x16f37d678d...d33a79bbe363
5,000,000
#051
+1
0x2ba207010f117559dbef42be9a920bbba098c188 0x2ba207010f...0bbba098c188
4,511,799
#052
+1
0x30a92e39ad146970156e155cc77a54152f888756 0x30a92e39ad...54152f888756
4,000,000
#053
+1
0x3eaa4cedccf27a25c9227eef618b346aedaadcfd 0x3eaa4cedcc...346aedaadcfd
4,000,000
#054
+1
0x49db8083a8097ba1787b41b11ceec0a85bb7b605 0x49db8083a8...c0a85bb7b605
4,000,000
#055
+1
0x62e10831c312df0071789331683befd66fa70889 0x62e10831c3...efd66fa70889
4,000,000
#056
+1
0x64dc3b9bfe420d0e98f95e3b9fee0b0520b7745f 0x64dc3b9bfe...0b0520b7745f
4,000,000
#057
+1
0xb641ac13501bdeeae248b993f079a54780e48fbd 0xb641ac1350...a54780e48fbd
3,600,774
#058
+1
0x5e5f454456f971ce22e573ccfd8709c0adfa9163 0x5e5f454456...09c0adfa9163
3,600,000
#059
+1
0xccbbe51f42243043fabcad28eebce5fc7c988f88 0xccbbe51f42...e5fc7c988f88
3,500,000
#060
+1
0x0d9b01922e656c745f95e0453e1d9deba3f33320 0x0d9b01922e...9deba3f33320
3,498,990
#061
+1
0x59d166483b3099d7ebd1acb8df9b5da61ff08bc0 0x59d166483b...5da61ff08bc0
3,403,823
#062
+1
0x8c938a38b936dd6b3d384173e5c1d5bc882a4fe1 0x8c938a38b9...d5bc882a4fe1
3,199,126
#063
+1
0xfb78c9616a1928c2bf24170e7eca0fab62a41918 0xfb78c9616a...0fab62a41918
3,058,144
#064
+1
0x0d297d8dbcd1291e4333d1e27a4fed3dc62ce68e 0x0d297d8dbc...ed3dc62ce68e
3,012,679
#065
+1
0x0ede3deeafe931170f385af08c9a8caee7d13f79 0x0ede3deeaf...8caee7d13f79
2,999,900
#066
+1
0x59d23cf8607a632645433a0710a57eaa93549830 0x59d23cf860...7eaa93549830
2,998,000
#067
新功能
0x7a064ecebde8d0165ef850b2260d90269a02e11f 0x7a064ecebd...90269a02e11f
2,845,789
#068
+5
0xf6e9800e18c5fae7a10d444f8a713f6d89d5620a 0xf6e9800e18...3f6d89d5620a
2,655,176
+300,000 OCE*
#069
-1
0xbf7ed1ff1d45f4fb038dbe562a4a38332e1fa4f2 0xbf7ed1ff1d...38332e1fa4f2
2,600,000
#070
-1
0xe5d605993fe3b4486ad3d5213c33822fffa74d5c 0xe5d605993f...822fffa74d5c
2,526,748
#071
-1
0x51bb9dcb9cec5de2784576e9a0a32d65e0bed681 0x51bb9dcb9c...2d65e0bed681
2,499,900
#072
-1
0xb878366849597738ba049b6fa56c6aaee3b159f8 0xb878366849...6aaee3b159f8
2,457,299
#073
-1
0xfd8ba9323686992c6b3087bcd29c4e3ca06d6363 0xfd8ba93236...4e3ca06d6363
2,435,596
#074
0xcf1d15fdd2c8aae3de4f0ac9649bf6e4541c2526 0xcf1d15fdd2...f6e4541c2526
2,350,779
#075
0x6f3e295743fab47e9bcb3d843fb3cc22cb679baa 0x6f3e295743...cc22cb679baa
2,343,399
#076
0xe2e78d04f2d36a8a270c11caec2769e9fb596962 0xe2e78d04f2...69e9fb596962
2,247,839
#077
0xaf5526a4e8632ba7a3cfbf393514d89300b8ffbe 0xaf5526a4e8...d89300b8ffbe
2,198,936
#078
+1
0xe228afab6eb6e6fd5f850111172b1b0b327a1ba5 0xe228afab6e...1b0b327a1ba5
2,000,500
#079
+1
0x71263803b2ef0ce2f393a08bec0ef8c0dbf7e089 0x71263803b2...f8c0dbf7e089
2,000,000
#080
+1
0x0a4ec4227518d0d5d219d667c57c3dc5daa89337 0x0a4ec42275...3dc5daa89337
2,000,000
#081
+1
0x1c36be228bd4688a23506abc58ff2cd57a9d52f5 0x1c36be228b...2cd57a9d52f5
1,999,515
#082
+1
0x2fb3a8bf210292ba86f2b0389dc54bb309db7094 0x2fb3a8bf21...4bb309db7094
1,829,900
#083
+1
0x0754a78cda1f750c88dc82d1fdda9791633bbb33 0x0754a78cda...9791633bbb33
1,800,000
#084
+1
0xaa75ef7d1fa9c6a9ea6dd2e176bd0267e20a3cf2 0xaa75ef7d1f...0267e20a3cf2
1,729,968
#085
+1
0xbf4c3949a62124eb2d023619dcd6270b49f8209c 0xbf4c3949a6...270b49f8209c
1,690,856
#086
+1
0x418f227674dae13f65a3f8f145fba7e7c140dc34 0x418f227674...a7e7c140dc34
1,654,988
#087
+1
0x874572b0487f7b573c1e343bdbb8c1cd5ce336b5 0x874572b048...c1cd5ce336b5
1,642,176
#088
+1
0x2dbd53da1fcf91834d15dbdbe09a6cf8acb2e084 0x2dbd53da1f...6cf8acb2e084
1,600,000
#089
+1
0x526d218002b4a3143f64611319a785ce2f511a19 0x526d218002...85ce2f511a19
1,600,000
#090
+1
0x7dd8c49549dcee91947c1db536f8446365e5a86d 0x7dd8c49549...446365e5a86d
1,600,000
#091
+1
0xc24ee79095616090a8d6177e9b9ea7a6fded280c 0xc24ee79095...a7a6fded280c
1,600,000
#092
+1
0xf1a26bd68896aaec979dd3195ce5282b8071bba8 0xf1a26bd688...282b8071bba8
1,600,000
#093
+1
0x4427bd2cfb8ccda31718689e1df89e9a62373651 0x4427bd2cfb...9e9a62373651
1,589,691
#094
+1
0x8471c2f8ef025ae110c296467c3766c85a58b533 0x8471c2f8ef...66c85a58b533
1,588,911
#095
+1
0xf9cb3cda9bd1d1e86b6bbe8e811e00d3d36eb51d 0xf9cb3cda9b...00d3d36eb51d
1,508,293
#096
+1
0x614b326a9ba3f41c6bff66ea7db8c9c4ed723c4e 0x614b326a9b...c9c4ed723c4e
1,500,000
#097
+1
0x18e103929bbbe7c43cd9454718405bafc378aa49 0x18e103929b...5bafc378aa49
1,496,558
#098
+1
0x9f5763b293be64b059f17b7e0bf8a37bfc14e602 0x9f5763b293...a37bfc14e602
1,488,352
#099
+1
0x55e9b3d65e99fbf453bb724cac9c5820e458ea73 0x55e9b3d65e...5820e458ea73
1,471,176
#100
+1
0x93470b4a6f44f85837830cee9e945960927f9236 0x93470b4a6f...5960927f9236
1,471,176
前100名最大的SHA(Safe Haven)持有者排名。
市场流通
3,900,000,000
(39.00亿)
总供应量
8,500,000,000
(85.00亿)
钱包余额≥1SHA
2,084

排名查询:

* 每周排名和SHA余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 SHA
#001
0xbfbd301f328dad3379c2861eb0891bc099b0f5d6 0xbfbd301f32...1bc099b0f5d6
3,046,243,737
-1,000,100 SHA*
#002
0x7a37a69f1cfaf2b394d66cecfefdc8778129bc59 0x7a37a69f1c...c8778129bc59
740,000,000
-60,000,000 SHA*
#003
0xe6f432d44de32f22a0b6c743e448e4421653393e 0xe6f432d44d...e4421653393e
OceanEx (SHA wallet 2)
521,573,978
#004
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
337,491,673
#005
0x2687d110956121d45f6d992ff0cb69540329c703 0x2687d11095...69540329c703
305,572,693
#006
0xee12ecae8a1fea9d4279640bb87072c9db76198d 0xee12ecae8a...72c9db76198d
OceanEx (SHA wallet 1)
115,749,314
-28,261,436 SHA*
#007
0x01d1aec89781056ae69ee7381e8e237b5c0b6a64 0x01d1aec897...237b5c0b6a64
Bitrue
114,451,207
-11,700,452 SHA*
#008
0x1ae7ce3ac2bac0fd8cb7e67b5f3e3cf5c5964a29 0x1ae7ce3ac2...3cf5c5964a29
105,013,000
#009
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
89,997,800
#010
0xa64145d92f89cc669567e1d42292fe1a6197a97c 0xa64145d92f...fe1a6197a97c
49,970,666
#011
+2
0x68e29026cf3a6b6e3fce24e9fcc2865f39c884d7 0x68e29026cf...865f39c884d7
LaToken 2 (second wallet)
41,565,147
+2,015,035 SHA*
#012
-1
0x4aa69e64399ed26f3dd3ac2a30366c755bd700d1 0x4aa69e6439...6c755bd700d1
40,000,000
#013
-1
0xd9207b056b051f598302a62708adbc755cf6bc9b 0xd9207b056b...bc755cf6bc9b
39,600,748
#014
0xb32c116bc55a69439319d1d0c98f6dfa5a77abc4 0xb32c116bc5...6dfa5a77abc4
39,000,000
#015
0xccf661aa5892ae7d4cfe13294b162296cf7932a0 0xccf661aa58...2296cf7932a0
37,098,049
#016
0xe5914cfe654a8d9788e62b59ecff4364f68c92b9 0xe5914cfe65...4364f68c92b9
35,000,000
#017
0xceb6f781e5b47e7845764f4f6c68fce0ed3e5d61 0xceb6f781e5...fce0ed3e5d61
33,696,663
#018
+69
0x2824d0d2faa93ec4d74de41249aeaa648f77ebb4 0x2824d0d2fa...aa648f77ebb4
33,500,000
+23,500,000 SHA*
#019
-1
0xa20d8e9bccb21d41f177fe8e70a0ee5551dc5a44 0xa20d8e9bcc...ee5551dc5a44
32,500,000
#020
-1
0x40c866789919a29241d05b6de1122af563d71594 0x40c8667899...2af563d71594
30,808,223
#021
-1
0x7ed297c629abe0013003083954408a54f3af5ec5 0x7ed297c629...8a54f3af5ec5
30,601,964
#022
-1
0x244f37cb0c47c22648f83ed4fa82801d3da210f9 0x244f37cb0c...801d3da210f9
30,045,652
#023
-1
0xdf77122eaf693d2ee14b559be3de617842f6896c 0xdf77122eaf...617842f6896c
30,010,000
#024
-1
0xb7d0301be17f533914a1e0a2403c8cfcf6245bc2 0xb7d0301be1...8cfcf6245bc2
30,002,092
#025
-1
0x86955b7837df3d85936bd25279de044459fd9ca6 0x86955b7837...044459fd9ca6
30,001,500
#026
-1
0xc0d9c1f67371f5cc63f4914200c59ba06efdb37e 0xc0d9c1f673...9ba06efdb37e
30,000,020
#027
-1
0xbc0781c89b1c6ca70c773592373f1916ad9f4d95 0xbc0781c89b...1916ad9f4d95
30,000,000
#028
-1
0x198624f19986f2e87372b5e5a8afaba013faa3ea 0x198624f199...aba013faa3ea
30,000,000
#029
-1
0x3c79198a87cff2a9f2592cf1f25d9bb6b73c0e6d 0x3c79198a87...9bb6b73c0e6d
30,000,000
#030
新功能
0x4eb06f386a6ababe250e3e60177d13d37c577070 0x4eb06f386a...13d37c577070
30,000,000
#031
-2
0x694e8484f11bdd0536eee4e7aca89f4a16165556 0x694e8484f1...9f4a16165556
30,000,000
#032
-2
0x6a9b4941f8d8fa0c5fe9d7f32bd55c610140d393 0x6a9b4941f8...5c610140d393
30,000,000
#033
-2
0x6b85eedf2fd6fa900f97b741873524c80d8eabac 0x6b85eedf2f...24c80d8eabac
30,000,000
#034
-2
0x7db5f49b3666ef3d0829e01dca0781ae9b448ab5 0x7db5f49b36...81ae9b448ab5
30,000,000
#035
-2
0x8f4fb2fa278830237c75183d9d5df99de7563fa2 0x8f4fb2fa27...f99de7563fa2
30,000,000
#036
-2
0xc2c2a335ce6168a04e6821672d61e78086686cee 0xc2c2a335ce...e78086686cee
30,000,000
#037
-2
0xe2a5f3a25f759356a96f2613d095e14a3ad77711 0xe2a5f3a25f...e14a3ad77711
30,000,000
#038
-2
0xec0b3ddd790d8d7dc0ec8ae0251672ea64de121d 0xec0b3ddd79...72ea64de121d
30,000,000
#039
新功能
0xfcc90f2849302e704f37dbc20d710c27a32a9786 0xfcc90f2849...0c27a32a9786
30,000,000
#040
-3
0xc616b8de16594a54833ea18ccdd900a3455450f7 0xc616b8de16...00a3455450f7
28,000,000
#041
-3
0x1d82ab252b8a8b9c1c684acfc9105873a18e03d2 0x1d82ab252b...5873a18e03d2
25,677,907
+33,667 SHA*
#042
-3
0xcc4504437a82a1f220d847d27bae51aed57cfd57 0xcc4504437a...51aed57cfd57
25,000,000
#043
-3
0xd7c355ad9701dbd60f223b0ea0ebfed21c8fb91a 0xd7c355ad97...fed21c8fb91a
22,003,001
#044
-3
0x62c6b3d5c2c94eee6a3bca0e05aeb8a610f0e4ca 0x62c6b3d5c2...b8a610f0e4ca
18,329,421
#045
-3
0xc99cbeb63dd513001d53d39c1b8d7818cce4a87a 0xc99cbeb63d...7818cce4a87a
17,985,147
#046
-3
0x6e66d47adf80b1b41f3ef2960bef8ca9a833f723 0x6e66d47adf...8ca9a833f723
17,634,731
#047
-3
0xee983de009b75ac482f3e9894b5700933d7e2c1a 0xee983de009...00933d7e2c1a
17,592,018
#048
-2
0x99ca9b88104b2120e72d66972d2c4d64d994bc1a 0x99ca9b8810...4d64d994bc1a
17,040,114
#049
+9
0xc0c5db8bfccaefe5dafa4bb0852283bbd0885813 0xc0c5db8bfc...83bbd0885813
16,419,642
+5,412,857 SHA*
#050
-5
0x3105fd26f709a5293452185ee4b9b01fecb75217 0x3105fd26f7...b01fecb75217
16,126,046
-1,166,475 SHA*
#051
-3
0x5896284f9f3866ebc586a37edb9f80bddbe1061b 0x5896284f9f...80bddbe1061b
16,005,724
+554,711 SHA*
#052
-5
0xa4e85fbbfaddf54f7c37b43be6a1667e0d6d8e1c 0xa4e85fbbfa...667e0d6d8e1c
15,758,395
#053
-4
0xd28b066f5a8c6a6f2c11b2e94c7852773bc73e61 0xd28b066f5a...52773bc73e61
15,003,122
#054
-4
0x2c41652fe25143be3be62a7108e160497f9559e1 0x2c41652fe2...60497f9559e1
14,786,427
#055
-4
0x2088f9922d15bb78be38cfe0b40e689bcd7e337e 0x2088f9922d...689bcd7e337e
14,174,181
#056
+24
0xca12e85a52e9ccf6d8a4da353fe2f17a2d0ddf84 0xca12e85a52...f17a2d0ddf84
13,933,009
+3,933,003 SHA*
#057
-5
0x562acc4ff7ebf4501c5c68082ad8f7d066787a60 0x562acc4ff7...f7d066787a60
12,903,349
#058
-5
0x91271c74c3f9a2287d1b08eff8a370d6ecf171ef 0x91271c74c3...70d6ecf171ef
12,640,195
+10,645 SHA*
#059
-5
0x304fbb936fcdf99b3ddcc782bc05b28a38556e7d 0x304fbb936f...b28a38556e7d
12,541,078
#060
-5
0xee2346b0b2f835e66bfb74ca1b29a33a943f9c6f 0xee2346b0b2...a33a943f9c6f
12,532,000
#061
-5
0xc187e99a471d696870ae458cbef219c5d729f29e 0xc187e99a47...19c5d729f29e
12,500,087
#062
-5
0x85067888d871da1cb6331694cc78c64da3b6d994 0x85067888d8...c64da3b6d994
12,393,992
#063
-3
0x5e168c9ec105d45f4d23650cc35b47ded3719d8c 0x5e168c9ec1...47ded3719d8c
11,003,621
+65,634 SHA*
#064
-5
0x75e11b7e879529005585971bcdec60fc11262dd5 0x75e11b7e87...60fc11262dd5
11,000,000
#065
-4
0xd3a13e63c095b0b1f43cb4cc3f816959b99d1c77 0xd3a13e63c0...6959b99d1c77
10,625,000
#066
-3
0x5f0e014f66f4639d92463b4ebcd77e3892a28b4e 0x5f0e014f66...7e3892a28b4e
10,292,809
#067
-3
0x62a13432579fb155db2b3c57aad86453f4a374f4 0x62a1343257...6453f4a374f4
10,284,831
#068
-3
0x40c562942b557ec56edbb27991b7275e27fcae80 0x40c562942b...275e27fcae80
10,264,576
#069
-3
0xb523331cd35d787867775182a8293c9e31a0afc8 0xb523331cd3...3c9e31a0afc8
10,205,159
#070
-3
0xf921dfcd0e8ed4c43f2fe11f2946d26722ff9a6b 0xf921dfcd0e...d26722ff9a6b
10,200,000
#071
-3
0x4d275e7378c1593617280f4d4103eae4e5c36d02 0x4d275e7378...eae4e5c36d02
10,166,171
#072
+2
0x81634ef68179b31c7919c9eaa180c98053d434aa 0x81634ef681...c98053d434aa
10,075,456
+71,600 SHA*
#073
-4
0xc98d361b95c0fe2e01821f7dc3520f6641b6711e 0xc98d361b95...0f6641b6711e
10,056,084
#074
-4
0x5ac8dfabd0b1e21e2231d8e63837d3b62b45b102 0x5ac8dfabd0...d3b62b45b102
10,042,500
#075
-4
0x350fc94c289b00a62f20866b37125518db419f06 0x350fc94c28...5518db419f06
10,032,653
#076
-4
0xc7a6897fdac9beb2680be6a4050ab9c5fcf1d289 0xc7a6897fda...b9c5fcf1d289
10,014,691
#077
-4
0x0754a78cda1f750c88dc82d1fdda9791633bbb33 0x0754a78cda...9791633bbb33
10,007,000
#078
-3
0xdb04d7752bf5f6124dfcc52d56d499ec21f8242a 0xdb04d7752b...99ec21f8242a
10,002,000
#079
-3
0x4636aba6623029c16767662ba341fafd5fe5fdf4 0x4636aba662...fafd5fe5fdf4
10,001,876
#080
-3
0x78a3442a2c3ef5708f791d8b1cf19276c41c3380 0x78a3442a2c...9276c41c3380
10,001,000
#081
-3
0xa56ea7362cab359457ceb2177df0f7c50da4f1df 0xa56ea7362c...f7c50da4f1df
10,001,000
#082
-3
0x1ac51b3bf0c85471f95292b892a90684ef35bb03 0x1ac51b3bf0...0684ef35bb03
10,000,674
#083
新功能
0xa6536c2750afb78a40b572af5e95883256081d78 0xa6536c2750...883256081d78
10,000,259
#084
-3
0x2746679f8c5f52961bd5bc1f0e797f13b5605e80 0x2746679f8c...7f13b5605e80
10,000,001
#085
-3
0x19d4142a152bd20f12f7ce49db2bb61b516e2c0e 0x19d4142a15...b61b516e2c0e
10,000,001
#086
-3
0xee37f4702102dbd588f80f1ff878259c1b0059c2 0xee37f47021...259c1b0059c2
10,000,001
#087
-3
0x03203541f943f0278fc8077f2fee5cebda3c89a1 0x03203541f9...5cebda3c89a1
10,000,001
#088
+193
0x232bf325c85fb1593bc36d7b99ce7ffd5dd38d30 0x232bf325c8...7ffd5dd38d30
10,000,000
+7,500,000 SHA*
#089
-4
0x16622c1616926681448f6e0956f0d41da446786f 0x16622c1616...d41da446786f
10,000,000
#090
-4
0x2231e0b7dc7b2c0af7ec8814fc3b9250d6e2429d 0x2231e0b7dc...9250d6e2429d
10,000,000
#091
-3
0x2a9a1dd0ed5c6c76b919eded035519e93de1a8c1 0x2a9a1dd0ed...19e93de1a8c1
10,000,000
#092
-3
0x424cd12d6af6909c35a3f6f897dbfdd4699e9a46 0x424cd12d6a...fdd4699e9a46
10,000,000
#093
-3
0x4adbdbf6589c592bb35c95bc0786b871ccf7489e 0x4adbdbf658...b871ccf7489e
10,000,000
#094
-3
0x5a618b1d7374da8352c804c3daf951baa6827df8 0x5a618b1d73...51baa6827df8
10,000,000
#095
-3
0x6720608cbc23116b77784d9c2d2b9ce4ccfad7c0 0x6720608cbc...9ce4ccfad7c0
10,000,000
#096
-3
0x6e93cb5d9500af6cdebf13028e81833bf106e430 0x6e93cb5d95...833bf106e430
10,000,000
#097
-3
0x714aee523b706671a3e3397b396a02e424b3ccc8 0x714aee523b...02e424b3ccc8
10,000,000
#098
-3
0x7192e4c60a3edae2835e9d7d0ba9db8a648606d7 0x7192e4c60a...db8a648606d7
10,000,000
#099
-3
0x7d17f333ef96baac9054eead9e74bc6542d76be7 0x7d17f333ef...bc6542d76be7
10,000,000
#100
-3
0x86fcfdccc1abd6241bc870c82780647f936b567b 0x86fcfdccc1...647f936b567b
10,000,000
前100名最大的PLA(Plair)持有者排名。
市场流通
19,858,508,800
(198.59亿)
总供应量
100,000,000,000
(1,000.00亿)
钱包余额≥1PLA
2,033

排名查询:

* 每周排名和PLA余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 PLA
#001
0xa8c57ef08c0252a6f08eab67ad1a2c533f56e55b 0xa8c57ef08c...2c533f56e55b
51,123,224,790
#002
0x45685fb104772e9b6421202ed2d7309d7a6dc32d 0x45685fb104...309d7a6dc32d
OceanEx (PLA wallet 2)
7,514,778,609
#003
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
3,413,638,093
#004
0xe540f8362aa82babd3013062ac7acae47fc84130 0xe540f8362a...cae47fc84130
2,893,000,000
#005
0x0a97d8962dd610510d03c67878b08ad7fe6c06fe 0x0a97d8962d...8ad7fe6c06fe
2,400,000,000
#006
0xcf7b871a9cccb571abae53a603288ca197bd6a7e 0xcf7b871a9c...8ca197bd6a7e
1,679,050,998
#007
0x0a0c9597ed79bd4dee9d13337da739315d376ebe 0x0a0c9597ed...39315d376ebe
BitMart
1,360,155,986
+2,255,661 PLA*
#008
0xa79da463c6b92be4cad20f892a15cc9a579c9f49 0xa79da463c6...cc9a579c9f49
1,000,870,000
#009
0xa9ebbbe319e16963a1904eab44e1b65033d31f4b 0xa9ebbbe319...b65033d31f4b
1,000,020,890
#010
0x6720608cbc23116b77784d9c2d2b9ce4ccfad7c0 0x6720608cbc...9ce4ccfad7c0
900,000,000
#011
+1
0x5d53f186485b6357cebb5b47aed0fe0139cb03cd 0x5d53f18648...fe0139cb03cd
849,898,992
#012
+1
0x3b66804aae78addd0f0f56d83aae80606fa6dbbb 0x3b66804aae...80606fa6dbbb
800,330,000
#013
+1
0x9a1f8fcf547e5b95480ee22d90db26f281ec3fd3 0x9a1f8fcf54...26f281ec3fd3
800,000,000
#014
+1
0x82a2e07fbe352cf581bc8b8abebf57f3c68fd613 0x82a2e07fbe...57f3c68fd613
707,163,214
#015
-4
0x4e28e3f74c5974c8d18611d5323ae8a1344c3e73 0x4e28e3f74c...e8a1344c3e73
OceanEx (PLA wallet 1)
674,960,367
-196,566,963 PLA*
#016
0x742dcd4925a870fb7321737283b80b31242c8cde 0x742dcd4925...0b31242c8cde
560,052,854
#017
0xd7c355ad9701dbd60f223b0ea0ebfed21c8fb91a 0xd7c355ad97...fed21c8fb91a
500,746,034
#018
0xd28b066f5a8c6a6f2c11b2e94c7852773bc73e61 0xd28b066f5a...52773bc73e61
500,000,000
#019
0x658f5e3781574e79197e6a31ddc7e2511d21bcb7 0x658f5e3781...e2511d21bcb7
460,741,000
#020
0x21d54bcf0142c5a3286a7ec7449ad9c4fd5a68f2 0x21d54bcf01...d9c4fd5a68f2
RightBTC (PLA wallet)
426,615,437
#021
0x62a13432579fb155db2b3c57aad86453f4a374f4 0x62a1343257...6453f4a374f4
411,948,458
#022
+1
0xe3216efeebc08ff582a8d192dba18485848d6a41 0xe3216efeeb...8485848d6a41
404,215,304
#023
+1
0xb2ceff3364586ba40f6d7ee31c6184e43f894543 0xb2ceff3364...84e43f894543
402,297,462
#024
+1
0x1f26f1db273e1084c2a8daad62c31f7dc518f2f6 0x1f26f1db27...1f7dc518f2f6
400,000,000
#025
+1
0x2deade0f3b13e0db5b82399faceeb5bb7c6f9595 0x2deade0f3b...b5bb7c6f9595
400,000,000
#026
+1
0x3b56422854cbcd6028b2e046ee13784cffd420a9 0x3b56422854...784cffd420a9
400,000,000
#027
+7
0x5399567477daff51a2d2a1e30b8d3abd09f5758d 0x5399567477...3abd09f5758d
368,716,699
+51,366,397 PLA*
#028
0xb32c116bc55a69439319d1d0c98f6dfa5a77abc4 0xb32c116bc5...6dfa5a77abc4
360,000,000
#029
0x4a77f8fd5118247b9bf51b975d08ffc78b39cf94 0x4a77f8fd51...ffc78b39cf94
349,749,880
#030
0x3f29dc5df63033593a2e91a68be952265ad65c0b 0x3f29dc5df6...52265ad65c0b
340,000,000
#031
0xb28ed8d1dced9b057663f4ff528fdcf4453589ff 0xb28ed8d1dc...dcf4453589ff
331,754,740
#032
0xd61e474cad71a0a7ecca13f030cd8012380c089a 0xd61e474cad...8012380c089a
320,312,000
#033
0x377db83dcb8139ca5f4a37bfa7f24722c8456168 0x377db83dcb...4722c8456168
319,991,999
#034
+1
0xdfe519d9b871b9e8a278c5afbde38ec29bdd8a85 0xdfe519d9b8...8ec29bdd8a85
288,282,000
#035
-13
0x9cc093baf51c9a2b311c94d2afdda82ed30c75ec 0x9cc093baf5...a82ed30c75ec
257,107,470
-150,000,556 PLA*
#036
0x1c97c0a26b5557914573f6debbc432f4bf9fa988 0x1c97c0a26b...32f4bf9fa988
250,000,000
#037
0xbd968855479d6d35f40d86be24e7a31532e09d95 0xbd96885547...a31532e09d95
225,127,437
#038
0xe81ed473b86682b6edca0d707a33df7961a111a4 0xe81ed473b8...df7961a111a4
220,798,523
#039
0x91271c74c3f9a2287d1b08eff8a370d6ecf171ef 0x91271c74c3...70d6ecf171ef
214,945,831
#040
0x5f0e014f66f4639d92463b4ebcd77e3892a28b4e 0x5f0e014f66...7e3892a28b4e
214,000,000
#041
0x3c57ee6ba5a86e1744b56b911f4bd7aa0db680a8 0x3c57ee6ba5...d7aa0db680a8
200,750,100
#042
0x065ac76216244d1e9d014fa57298a827ae6fd8b3 0x065ac76216...a827ae6fd8b3
200,000,000
#043
0xd24ce243918e528c396bc5b146d071e9d34437f5 0xd24ce24391...71e9d34437f5
200,000,000
#044
0xe4630467b5e8c7090b85ccdc848091ab62425829 0xe4630467b5...91ab62425829
200,000,000
#045
0x16f37d678de5932a118103aa09ded33a79bbe363 0x16f37d678d...d33a79bbe363
182,912,346
#046
0xf469a7389fbdbeb94de2e92eb696052478ca01cb 0xf469a7389f...052478ca01cb
176,869,506
#047
0xb7702a18dff8b1b5a024d1351f7c77de26d95955 0xb7702a18df...77de26d95955
176,171,384
#048
0x402bf9ba7319e48ed0460d9b8a48ebe1b96d8beb 0x402bf9ba73...ebe1b96d8beb
173,262,711
#049
+17
0x1d82ab252b8a8b9c1c684acfc9105873a18e03d2 0x1d82ab252b...5873a18e03d2
166,166,030
+56,851,004 PLA*
#050
-1
0xdb1ccabf665f7bd3ba12cdebb2742f55b5622df9 0xdb1ccabf66...2f55b5622df9
159,995,999
#051
-1
0xefb0aa01cf44a348479085e0edd5dbe6aefab8f2 0xefb0aa01cf...dbe6aefab8f2
159,359,199
#052
-1
0x29eca91ce3f715c9ba9e87ec1395dca7d1ce9e9e 0x29eca91ce3...dca7d1ce9e9e
150,000,000
#053
-1
0x0e15234499211e8c5a9dd0f923e5fcd3e53fb4c6 0x0e15234499...fcd3e53fb4c6
146,171,784
#054
-1
0x234d31ef35b7419ea3c17dc87990360620e0543e 0x234d31ef35...360620e0543e
142,828,027
#055
-1
0x688ac247667de9aa8e3a39ac4886b4b20c7e5407 0x688ac24766...b4b20c7e5407
140,000,000
#056
-1
0xddbdc60bba5185a5dff47e947ff7ac2363c5f29c 0xddbdc60bba...ac2363c5f29c
140,000,000
#057
-1
0x0cac88a8ed391f9edc444579a19d931a546bffca 0x0cac88a8ed...931a546bffca
133,519,220
#058
-1
0x0a24194586115a76d9d850d08681aa60f6a78483 0x0a24194586...aa60f6a78483
125,540,135
#059
+4
0xff5279b7a5dc0f4829251ae2dd679b8cd38a0b3c 0xff5279b7a5...9b8cd38a0b3c
125,349,752
+12,113,513 PLA*
#060
-2
0x3f05a90f2881ba6c0d1aba8032b70245b35c1b41 0x3f05a90f28...0245b35c1b41
124,001,000
#061
-2
0xc890ecc6c1a9ea04739d7bdb751b5c3c5239e13f 0xc890ecc6c1...5c3c5239e13f
123,195,327
#062
-2
0xd6e5fcab1db72c2c7258d1a32d047aa87246080d 0xd6e5fcab1d...7aa87246080d
119,769,141
#063
-2
0xbf4c3949a62124eb2d023619dcd6270b49f8209c 0xbf4c3949a6...270b49f8209c
119,192,763
#064
-2
0x86ffac1106dc4eb404f88d89477374ee1b5d7f36 0x86ffac1106...74ee1b5d7f36
115,408,300
+408,300 PLA*
#065
0x0754a78cda1f750c88dc82d1fdda9791633bbb33 0x0754a78cda...9791633bbb33
110,786,157
+8,380 PLA*
#066
+1
0x80ae8c7059a6ac08d8a6a532c685b5fdacc98fe3 0x80ae8c7059...b5fdacc98fe3
108,509,325
#067
+1
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
106,353,429
#068
+1
0x006f31cb48cff1bfd076c0dcbede129d7c2b3a08 0x006f31cb48...129d7c2b3a08
104,157,976
#069
+2
0xeafdaa3848fdc485a1de13596f4a84afb54b3c59 0xeafdaa3848...84afb54b3c59
102,062,890
+824,260 PLA*
#070
0x17eacff153a856de8f3b42df8e4940ff8fe3646e 0x17eacff153...40ff8fe3646e
101,631,129
#071
+1
0x75e11b7e879529005585971bcdec60fc11262dd5 0x75e11b7e87...60fc11262dd5
100,171,487
#072
+121
0x0054da2571a8269d7ac18c68abf4a11d3d88bb07 0x0054da2571...a11d3d88bb07
100,066,060
+80,696,691 PLA*
#073
0x0384c937ef4320f8f7575e309593d3acd0ec6fc0 0x0384c937ef...d3acd0ec6fc0
100,000,000
#074
0x16622c1616926681448f6e0956f0d41da446786f 0x16622c1616...d41da446786f
100,000,000
#075
新功能
0x5c153c156dea8f017fd102be2ec7263b97c0e710 0x5c153c156d...263b97c0e710
100,000,000
#076
-1
0x98f342a6c3dd9664caed1014c5e08b980aa45cbc 0x98f342a6c3...8b980aa45cbc
100,000,000
#077
新功能
0x72715b667903c6de1f5be5e0926bb0b9785982d2 0x72715b6679...b0b9785982d2
99,999,557
#078
-1
0xa2575259d4e89c045c4c5a6067a0377fe79df723 0xa2575259d4...377fe79df723
95,997,600
#079
-1
0x58a9b3a967c5ec603ddb74f371e79dd938604a76 0x58a9b3a967...9dd938604a76
93,645,159
#080
-1
0xb40c92e120bcb3090a2d558790c9e0320355f703 0xb40c92e120...e0320355f703
91,320,441
#081
-1
0x6b48723d7d2a2199303831c65afa29b1384eee27 0x6b48723d7d...29b1384eee27
91,082,651
#082
-1
0x187000e490d0a78b99ccb7a2d2029d2f7ff9d366 0x187000e490...9d2f7ff9d366
86,700,000
+3,900,000 PLA*
#083
-1
0xc9708d2feec3b0d49cb2f8067abe2ec4ba02f92b 0xc9708d2fee...2ec4ba02f92b
80,312,970
#084
-1
0xffcfc6e2920e82dc1fde89f313859d23b1e14c5d 0xffcfc6e292...9d23b1e14c5d
80,000,000
#085
-1
0x96b3753ee188344b569afdfab829c521d3d6e407 0x96b3753ee1...c521d3d6e407
77,574,512
#086
-1
0x22eb8fba439be7ed12558006db2eb3231589e86e 0x22eb8fba43...b3231589e86e
76,164,594
+110,000 PLA*
#087
-1
0xf6e9800e18c5fae7a10d444f8a713f6d89d5620a 0xf6e9800e18...3f6d89d5620a
75,300,000
#088
-24
0x1c3048ceb936f1c1a1c9f6091f2b6ff33489d7fd 0x1c3048ceb9...6ff33489d7fd
72,554,000
-40,000,000 PLA*
#089
-2
0x025061b365e10807ff8e1d382a28d42d20b228d9 0x025061b365...d42d20b228d9
71,520,451
#090
+30
0xc0c5db8bfccaefe5dafa4bb0852283bbd0885813 0xc0c5db8bfc...83bbd0885813
70,836,064
+22,399,063 PLA*
#091
-3
0x59053ccc471f36a8f8c08c39c257d4594dc18d42 0x59053ccc47...d4594dc18d42
70,000,000
#092
-3
0x41c5ec6263afe209a93bf7aa3a5c203a2dcf5a7f 0x41c5ec6263...203a2dcf5a7f
69,632,722
#093
新功能
0x7e9585b790e6a2bd0fb62576bad2ccb8f17307c7 0x7e9585b790...ccb8f17307c7
67,563,388
#094
-3
0x04b599db4309cb5b128200669f945e7ef3418942 0x04b599db43...5e7ef3418942
67,030,965
#095
-3
0x883a5779443b743f92bf6a51516bc11df0e3f3d1 0x883a577944...c11df0e3f3d1
66,666,666
#096
-3
0x18779a2d6296feecadf80607371f185e056157d7 0x18779a2d62...185e056157d7
65,975,453
#097
-3
0x3c15a27bf1106cd610c48baab07aac59e0be5f65 0x3c15a27bf1...ac59e0be5f65
63,707,507
#098
-3
0x389b582b7573c285f52ac2e82297113621a76d86 0x389b582b75...113621a76d86
62,500,000
#099
-3
0x321da32c1a8f2d9d267aa2d56532acecd2c5f870 0x321da32c1a...acecd2c5f870
61,898,831
#100
-3
0xd65b895cca5256e73d38800221f2384383b3dec3 0xd65b895cca...384383b3dec3
61,744,671
前100名最大的TIC(TicTalk)持有者排名。
总供应量
10,000,000,000
(100.00亿)
钱包余额≥1TIC
587

排名查询:

* 每周排名和TIC余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 TIC
#001
0x4f40a5275afba74c7f1ea79d96ce2527e8eabf1d 0x4f40a5275a...2527e8eabf1d
2,125,090,496
#002
0x3547343e82af68afd253851d50dca7555203907c 0x3547343e82...a7555203907c
1,600,000,000
#003
0x4ece99f508ecab5c26b0ad9216ac99c49c2c0dca 0x4ece99f508...99c49c2c0dca
1,492,922,375
#004
+85
0x9a107a75cff525b033a3e53cadafe3d193b570ec 0x9a107a75cf...e3d193b570ec
1,053,479,173
+1,052,789,019 TIC*
#005
-1
0x1dc4d587d1d23b1f944d733b9303daacda6ba6fa 0x1dc4d587d1...daacda6ba6fa
1,001,943,044
+102,000,000 TIC*
#006
-1
0xfea31362302ac85baf602a65008fb897dd19d927 0xfea3136230...b897dd19d927
879,416,415
-12,518,181 TIC*
#007
0xeb61e85ecd7b60fc39d9f140c345dba29b200477 0xeb61e85ecd...dba29b200477
576,067,379
#008
+1
0xc7d8e178e7179f1c3d849dbb6ae877dfaababbb4 0xc7d8e178e7...77dfaababbb4
149,999,900
#009
+2
0x847cc82dbb5a03aeae8043b02879d0c55bacdfde 0x847cc82dbb...d0c55bacdfde
120,000,000
#010
+2
0xc4c8bf14dbb11703e39aca0d6e51ebf2e93882d7 0xc4c8bf14db...ebf2e93882d7
OceanEx (TIC wallet)
116,811,755
+17,740,035 TIC*
#011
+3
0xf5d9e61e087dbc0f5e6bdc4292aa0ecce6b5a9ba 0xf5d9e61e08...0ecce6b5a9ba
81,000,000
#012
+1
0xe8b5a14a3438ed2904088dd7967ea07865a80d35 0xe8b5a14a34...a07865a80d35
80,504,690
-10,485,576 TIC*
#013
-3
0x9902dcb39b92ca11b0b1445be0447c5bf7c6a28e 0x9902dcb39b...7c5bf7c6a28e
80,000,000
-42,433,007 TIC*
#014
+1
0xefb4f11714fde8c8a368a96a758fc4e1d1679148 0xefb4f11714...c4e1d1679148
70,107,047
#015
+1
0x19edd2916288e142a23f42b116ac10864f05582a 0x19edd29162...10864f05582a
60,000,000
#016
+4
0x3b56422854cbcd6028b2e046ee13784cffd420a9 0x3b56422854...784cffd420a9
42,000,000
#017
+6
0x88216188bee2e1adf36659e907f8e96cbb9836e0 0x88216188be...e96cbb9836e0
39,392,451
#018
+6
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
37,436,776
#019
+6
0x6bb6cceae17af1108496bbd170f0ea76c562135e 0x6bb6cceae1...ea76c562135e
35,160,000
#020
+2
0x60cfdd1bf2108967fec2a6538ee5b9af4917ddd1 0x60cfdd1bf2...b9af4917ddd1
30,000,000
-10,000,000 TIC*
#021
+6
0xb439d988ddeb490d9c65657e7bf6d68e0d2807ae 0xb439d988dd...d68e0d2807ae
28,783,646
#022
+6
0x807ef7aa6352832f279af730923bf3deee8f63f2 0x807ef7aa63...f3deee8f63f2
18,000,000
#023
+6
0xef69c328ef494f888c682f17aade907d35d587fd 0xef69c328ef...907d35d587fd
18,000,000
#024
-6
0xf065d61f542acf22234e1333a7c476ec2435de77 0xf065d61f54...76ec2435de77
18,000,000
-42,000,000 TIC*
#025
+5
0x9777a4c96016d2c4eb38104b00808790774f1516 0x9777a4c960...8790774f1516
12,249,800
#026
+5
0xec9c7603b8b05a5ad31fbd0015ea090b8184f19a 0xec9c7603b8...090b8184f19a
12,001,000
#027
+5
0x901d2962d02137ebe9dca66c10e2abf586ffbd1f 0x901d2962d0...abf586ffbd1f
8,525,238
#028
+5
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
7,932,559
#029
+27
0x14703183ab60031643edd7976d914be03ed6017d 0x14703183ab...4be03ed6017d
6,750,000
+2,250,000 TIC*
#030
+4
0x78e57f986eeffc56522dcdd3ad95f018b78b33f3 0x78e57f986e...f018b78b33f3
6,199,820
#031
+5
0x0dacaeec75bda8704766e06d504c264856d01c69 0x0dacaeec75...264856d01c69
6,000,000
#032
+5
0x322f1ed8f53473e7cf922355f310fd9e4da64260 0x322f1ed8f5...fd9e4da64260
6,000,000
#033
+5
0x328c963df904b7eb4bcdccb73447f36701a42faf 0x328c963df9...f36701a42faf
6,000,000
#034
+5
0x3292ef0dec33401b32922d52cef0fa83b1a13ea7 0x3292ef0dec...fa83b1a13ea7
6,000,000
#035
+5
0x597baf65ab8395468e200fb274ff816956973b8b 0x597baf65ab...816956973b8b
6,000,000
#036
+5
0x62b333abda4e9380aaa7bce9b2d9b514ae1c86ea 0x62b333abda...b514ae1c86ea
6,000,000
#037
+5
0x73f7d76d346ea9481bad5958ab9f0551df28090b 0x73f7d76d34...0551df28090b
6,000,000
#038
+5
0x7f824b3d195dd348c6567b4eaf1b45c78d9b42ed 0x7f824b3d19...45c78d9b42ed
6,000,000
#039
+5
0x895106912b9126c731618da9b33f37594135ac0b 0x895106912b...37594135ac0b
6,000,000
#040
+5
0x8a103fc2dd907005a924bb15dee9a4b1779cbc5d 0x8a103fc2dd...a4b1779cbc5d
6,000,000
#041
+5
0x92636c14e349986fb7a68d6e8fb2617d86f9d1a9 0x92636c14e3...617d86f9d1a9
6,000,000
#042
+5
0x927b329b10a6e7ca7f777f61fa1acf2279e54084 0x927b329b10...cf2279e54084
6,000,000
#043
+5
0x9fddfd3b708eb915a6d93b19179dc654859ec0a1 0x9fddfd3b70...c654859ec0a1
6,000,000
#044
+5
0xda5f12f45b42a207e58b8d430fcde11c0b54e68d 0xda5f12f45b...e11c0b54e68d
6,000,000
#045
+5
0xf21843291b92766e2926550b4bebd44db25d661e 0xf21843291b...d44db25d661e
6,000,000
#046
+5
0xf8cfe2a22d4d82eb2bc341ed5769c367b7a35b19 0xf8cfe2a22d...c367b7a35b19
6,000,000
#047
+6
0x5aed3c11816e8964dc2110e4bc0bd43201310db0 0x5aed3c1181...d43201310db0
5,000,001
#048
+6
0x752b12f8a55ae9c566120a85286c9011e28fc31b 0x752b12f8a5...9011e28fc31b
5,000,000
#049
+8
0xf8bd3a03d7fe10c6a7573e2cac00ed61af0d725a 0xf8bd3a03d7...ed61af0d725a
4,500,000
#050
+8
0x60a5855132e7b0aa25ba3d37145a5b3d33d7d271 0x60a5855132...5b3d33d7d271
3,804,000
#051
+8
0x54a7d9ff9fb8510d2b340f77d6b20eeefb0fccfb 0x54a7d9ff9f...0eeefb0fccfb
3,750,000
#052
+8
0xb68a40fb07a1e831381f61d8f59b1c7ab52c3832 0xb68a40fb07...1c7ab52c3832
3,670,507
#053
+8
0xed68b16ebdc35331299294d9fcb90f1f3d715587 0xed68b16ebd...0f1f3d715587
3,600,000
#054
+8
0xed01417850553d4594d948e4e406afa7e3bcf690 0xed01417850...afa7e3bcf690
2,930,579
#055
+9
0x96a71c5ef4ea4b254c81b7df47d9ab575dcf8209 0x96a71c5ef4...ab575dcf8209
2,790,727
#056
+9
0xbecc3845feec7738f9b76c9b146809a2ceac4de3 0xbecc3845fe...09a2ceac4de3
2,699,840
#057
+9
0x193beef9bce1dfda8eb3172ad39cefccd8311067 0x193beef9bc...efccd8311067
2,696,313
#058
+9
0x6e2348144c18c7c0dec2af0bd3d0932a740b44f0 0x6e2348144c...932a740b44f0
2,643,334
#059
+9
0x2abc877cfd0067691c24a7af82e23f2a27302d51 0x2abc877cfd...3f2a27302d51
2,545,800
#060
+9
0xfb78c9616a1928c2bf24170e7eca0fab62a41918 0xfb78c9616a...0fab62a41918
2,501,535
#061
+9
0x37ceadb3b7263485242238e423f1b0012f04e7b4 0x37ceadb3b7...b0012f04e7b4
2,472,527
#062
+9
0x6fa0eab0c087ffcf7e8dc2d02762329302c0feff 0x6fa0eab0c0...329302c0feff
2,256,440
#063
+9
0x06ccab0bb1c98197ed3d472291437d331734a76b 0x06ccab0bb1...7d331734a76b
2,223,754
#064
+9
0x2a84e816543d81398a8614f7c08bc6d901ca3c7a 0x2a84e81654...c6d901ca3c7a
2,105,463
#065
+30
0xc0c5db8bfccaefe5dafa4bb0852283bbd0885813 0xc0c5db8bfc...83bbd0885813
2,031,368
+1,445,889 TIC*
#066
+8
0x8d495d4e9f08346585b8370fbfaf587b36745eb8 0x8d495d4e9f...587b36745eb8
2,000,000
#067
+8
0xbcbebfc3aa536fbe407bb879f7d94f57733c51c9 0xbcbebfc3aa...4f57733c51c9
1,821,999
#068
+9
0xd8026797aa4e54168b5436fc9a1a8ba79c3f054d 0xd8026797aa...8ba79c3f054d
1,609,306
#069
+9
0xaf34341e5454e6697e895357491775adef286d78 0xaf34341e54...75adef286d78
1,604,025
#070
+9
0xd2d050f0eb5fc94b6a578202326586bee0ad54d0 0xd2d050f0eb...86bee0ad54d0
1,483,516
#071
+11
0x2265b2b0e5f18785038915c2e6a6892aedea591a 0x2265b2b0e5...892aedea591a
1,042,200
#072
+11
0x0dfb74ec5120a1bd7e13988c73552a0929484f36 0x0dfb74ec51...2a0929484f36
1,033,200
#073
+11
0x9de6b090fbfa980e09cb591bd84d30f307c2d073 0x9de6b090fb...30f307c2d073
1,009,800
#074
+11
0x262cc422e2d6ecb6877189edcb4100b02d738979 0x262cc422e2...00b02d738979
999,999
#075
+12
0x88e69c30934e2273da59e82a24dd9b67dda55be2 0x88e69c3093...9b67dda55be2
989,011
#076
+12
0xe388590496838194492d0ade07cf6bf2faf36399 0xe388590496...6bf2faf36399
700,000
#077
+13
0x29d8ab50327c1e7bf7944fc52748f7c34ea4ecea 0x29d8ab5032...f7c34ea4ecea
660,000
#078
+13
0x1600b4325409d14c9a18b6b0da1d04401296099b 0x1600b43254...04401296099b
629,751
#079
+13
0xd9f461b30b859e3d878cda03a38974d3c55bedb8 0xd9f461b30b...74d3c55bedb8
605,000
#080
+13
0x4b980404b224b096109d6e1b842460beccea3c6a 0x4b980404b2...60beccea3c6a
600,000
#081
+13
0xbcd2e65dfc91046bbb1a9b83e8bf4877109d4da5 0xbcd2e65dfc...4877109d4da5
600,000
#082
+14
0xac0070241f1556f09772dda3f3dfaaa911055245 0xac0070241f...aaa911055245
546,875
#083
+14
0x84782f5b42c4278ead844c92782050be60b02474 0x84782f5b42...50be60b02474
522,500
#084
+14
0x18e5661222bfd791b06cad0697fb5e4a93009029 0x18e5661222...5e4a93009029
500,000
#085
+14
0xa83c491feb3fa71d4a841b66d13198ada7d4e96d 0xa83c491feb...98ada7d4e96d
480,000
#086
+14
0x12dccc1f6e2fc1030ee511ae1bb0df76ba72c261 0x12dccc1f6e...df76ba72c261
454,412
#087
+14
0x7d510e8ca2fcf537c60536153802abe326f9593e 0x7d510e8ca2...abe326f9593e
451,142
#088
+14
0x197faed2a0b75740a6657a16eebcb074ef152873 0x197faed2a0...b074ef152873
440,000
#089
+14
0x4af64cdead85487c6191365d6d91ac0e06ddac01 0x4af64cdead...ac0e06ddac01
440,000
#090
+14
0x0baf55ccce44f1da8492fa26cc56a69f3b4e15d5 0x0baf55ccce...a69f3b4e15d5
400,500
#091
+14
0x965b6dfe5e720dfd71b94ee473ff7b8e5428c2d4 0x965b6dfe5e...7b8e5428c2d4
400,000
#092
新功能
0x7a064ecebde8d0165ef850b2260d90269a02e11f 0x7a064ecebd...90269a02e11f
399,900
#093
+13
0xbdfc4dc39bd15e999f470cd8ce8db535f7b7e5fa 0xbdfc4dc39b...b535f7b7e5fa
329,670
#094
+13
0xd23ed6b617bf4a8dd08e71a87838cc2798219178 0xd23ed6b617...cc2798219178
329,670
#095
+13
0xb1b2a3c7985ee8e09dd8a99de607e35515cf6ff3 0xb1b2a3c798...e35515cf6ff3
312,500
#096
+13
0x2a9820670fff326c530dc81f1ae8ab420cb4af42 0x2a9820670f...ab420cb4af42
307,499
#097
+14
0x19c594bec1a2c44da9337c18866d72c2baf8202c 0x19c594bec1...72c2baf8202c
290,000
#098
+14
0x5ce03057ceed921dde944481630b963254813df9 0x5ce03057ce...963254813df9
275,000
#099
+14
0xe5a73b1a548a7daae6e87145ffcb8c5ac36abc7d 0xe5a73b1a54...8c5ac36abc7d
274,582
#100
+14
0x11110da586a35b07e435943b8acad6c271192886 0x11110da586...d6c271192886
269,500
前100名最大的STAR(Stardust token)持有者排名。 社区通证
市场流通
1,434,730,971
(14.35亿)
总供应量
dynamic
钱包余额≥1STAR
398

排名查询:

* 每周排名和STAR余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 STAR
#001
0xbe33a43be76be149e28f31daef599f284e6cd8d9 0xbe33a43be7...9f284e6cd8d9
77,387,587
#002
0xa52771c36332c1b7e1506754fb1ba775c1388915 0xa52771c363...a775c1388915
51,267,244
+8,804,712 STAR*
#003
0x3bf5e7930c17a620fe42597001f0e71b1f81fd66 0x3bf5e7930c...e71b1f81fd66
38,925,616
#004
0x15a4250a1f17ed89810ce9cd9a4ed899584f3092 0x15a4250a1f...d899584f3092
38,370,575
#005
0x1e20c8750d94307a2fc30815e77e501ff5d12bfc 0x1e20c8750d...501ff5d12bfc
37,637,948
#006
0xa5279cc6a986e120d167f80a9ecf01e2fb16e9be 0xa5279cc6a9...01e2fb16e9be
36,098,859
#007
0x7b43dcb0dec546d4e945e09d41445edf36d6442b 0x7b43dcb0de...5edf36d6442b
29,415,687
#008
0xe7b911e20eb010943009dc8b7afa4e2362289332 0xe7b911e20e...4e2362289332
27,356,382
#009
0x70e0a09fa23019f83b42f018891611935c1459d0 0x70e0a09fa2...11935c1459d0
25,829,297
#010
0xe1ea6c20d7ad1be0c15184f5a8f8a838d82d9f20 0xe1ea6c20d7...a838d82d9f20
22,905,143
#011
0x88f39b6a61578f260ad21d0db53dafa9a8490285 0x88f39b6a61...afa9a8490285
21,938,527
#012
0xda380365b04b039c9e88259f5e9baf0fd7d8ae00 0xda380365b0...af0fd7d8ae00
21,514,606
#013
0x184b9ceb91848f7010533b7700c110ecfc1cf68e 0x184b9ceb91...10ecfc1cf68e
21,327,828
#014
0x1d357826029ce9c99351224db29415ca0cbb327e 0x1d35782602...15ca0cbb327e
21,071,900
#015
0x29bec7da415be7562f90a8cdf007cb9dbf4729a1 0x29bec7da41...cb9dbf4729a1
20,616,854
#016
0xd3c6c2de67d55884734e99e70027737ed5648323 0xd3c6c2de67...737ed5648323
20,578,386
#017
0xcaf942eec2d7242859f4f13ee1ae314a9a73ec22 0xcaf942eec2...314a9a73ec22
20,351,743
#018
0xc82dda516ad835be7a6de7b4cb89efa0a532c7c6 0xc82dda516a...efa0a532c7c6
20,126,450
#019
0x3bd26c0c3dbd0c59241c99f6c9ce0ca88f0882d2 0x3bd26c0c3d...0ca88f0882d2
20,043,107
#020
0xbb31ca90d1486cb38bc32b477348b38569847590 0xbb31ca90d1...b38569847590
19,802,467
#021
0x2fda0d9d6b871120d7c160409f6545b885b5fd77 0x2fda0d9d6b...45b885b5fd77
18,661,860
#022
0xaafae676dda2bab49940651810ff66a3e20d77bc 0xaafae676dd...66a3e20d77bc
17,951,045
#023
0xc850d2ec1741138f24334ccea2c3e60808dc562e 0xc850d2ec17...e60808dc562e
17,892,686
#024
+11
0x22766db5c29822354837f07c50022f4cb2d75ba0 0x22766db5c2...2f4cb2d75ba0
17,566,024
+3,093,306 STAR*
#025
-1
0xe20c8a2c4ddb355b61bf0c4d3e77dd217cbbc52d 0xe20c8a2c4d...dd217cbbc52d
17,477,618
#026
-1
0x0a06f59bd6f7f40d783972bfa291e7a2104bacf5 0x0a06f59bd6...e7a2104bacf5
17,429,627
#027
-1
0x50c5a581b5bdfe82cc362c555484f447fe4f4bc8 0x50c5a581b5...f447fe4f4bc8
16,915,684
#028
-1
0xbf2796f8982daf279265f308e71983eb1362960f 0xbf2796f898...83eb1362960f
16,843,212
#029
-1
0x4823f0284f36ef1d72824c1ec5eb01fd4a65791d 0x4823f0284f...01fd4a65791d
16,557,844
#030
-1
0xcb21a21643d83d1b8fdba9d9e8c8bc548e2e082b 0xcb21a21643...bc548e2e082b
16,458,876
#031
-1
0xdbc1a0f93e23d0e9198b688eb60396dae86d6f85 0xdbc1a0f93e...96dae86d6f85
16,093,078
#032
-1
0xcd2dee27cf8adf7e82a999aaa774075e82f30e51 0xcd2dee27cf...075e82f30e51
15,924,528
#033
-1
0xd2e19c0a40f7068acc97a1b62bee3d2af796a81d 0xd2e19c0a40...3d2af796a81d
15,765,538
#034
-1
0x3bff1f18ee501f68f879d15cbcb798b5630b8c70 0x3bff1f18ee...98b5630b8c70
15,399,521
#035
-1
0xba6621ceb9ebbfd535a472d2b0398c58fb56f545 0xba6621ceb9...8c58fb56f545
14,958,238
#036
0xba7e095d2dbccd71e601cded5255d0079205b589 0xba7e095d2d...d0079205b589
13,932,481
#037
0x04e38a387874b0882b33c01fde425d8e97387316 0x04e38a3878...5d8e97387316
13,651,299
#038
0xf0525ef8046d1617a5a534f2be9e6a07a645ac8b 0xf0525ef804...6a07a645ac8b
13,340,899
#039
0x239868c7f8cdc264823ef1fa3825f97d9252a35f 0x239868c7f8...f97d9252a35f
13,158,350
#040
0xa602ca7015ce9226e5a74c191c957489dc8db55e 0xa602ca7015...7489dc8db55e
12,600,266
#041
0x5345c0f8391bfb81e92aa1a943f72fd4b4000b02 0x5345c0f839...2fd4b4000b02
12,055,950
#042
0xf2a1956b87035e4f6fa6998886a5580dc7e191a5 0xf2a1956b87...580dc7e191a5
11,212,765
#043
0x0b364a20b85c490aa5d4706f620f833cabdd5fd7 0x0b364a20b8...833cabdd5fd7
11,175,021
#044
0x87caff5a350b13a6fd58aec3d45b4a8da2b94416 0x87caff5a35...4a8da2b94416
11,107,626
#045
0xdf6979605ade2b8971c2c95e90e2ea1090f244b7 0xdf6979605a...ea1090f244b7
10,979,289
#046
0xab4f395689e4aa8283ca50ed4958645e928b1522 0xab4f395689...645e928b1522
10,479,501
#047
0xb47f3f860b6d515c5c9deb29fc5e65489a882a83 0xb47f3f860b...65489a882a83
10,305,047
#048
0x7e3bd061b846edf48a68d045d135467bda89e96b 0x7e3bd061b8...467bda89e96b
9,726,448
#049
0x2769a060108f4cff212d8a2f9e6c08435193d444 0x2769a06010...08435193d444
9,704,872
#050
0xa6de1a64234c9a812322f1ee89555f982071d65a 0xa6de1a6423...5f982071d65a
9,634,308
#051
0x518ee757f7aecf6f0b700b6f6df1c3da2c88599d 0x518ee757f7...c3da2c88599d
9,586,694
#052
0xe45aa598720d3c16e22e0d5086763f73efcce011 0xe45aa59872...3f73efcce011
9,478,914
#053
0xeb220f7ad0dbdc9398686f16f92a870f2fb2aa80 0xeb220f7ad0...870f2fb2aa80
9,225,174
#054
0x3ad5cf6abfdb9a95313d36042bd88816abd24aee 0x3ad5cf6abf...8816abd24aee
9,196,609
#055
0x38ae0d278fa84b5c3d5112305205dfb70657e5fd 0x38ae0d278f...dfb70657e5fd
9,039,856
#056
0x4abf4f340dc5a2fc195bf9826d14966f7f52eaab 0x4abf4f340d...966f7f52eaab
9,011,714
#057
0x58e58d125400ba7e9942359ed2a97f819181e603 0x58e58d1254...7f819181e603
8,955,992
#058
0xcbf46c527f6ba792eb4b364607afdb95bbca00b8 0xcbf46c527f...db95bbca00b8
8,178,601
#059
0x914cb7df0a64c55ee20b6a8002c4e07db60920a1 0x914cb7df0a...e07db60920a1
7,535,746
#060
0xcfe8b3ad93eb8abb1a82652331cf04d34170e09e 0xcfe8b3ad93...04d34170e09e
7,428,695
#061
0xff073c60cbf7ddaed1e83ff0c3a5107860bb1179 0xff073c60cb...107860bb1179
7,195,570
+227,393 STAR*
#062
0x2b746e7456ef2940e4805aa5aec0ab2e8068860b 0x2b746e7456...ab2e8068860b
6,635,320
#063
0xaf8bed0c0f184894281226884c575de34d88e405 0xaf8bed0c0f...5de34d88e405
6,517,452
#064
0xc6513402341e0f27c1c6f8e9a9a8c4c95a9c5520 0xc651340234...c4c95a9c5520
6,141,821
#065
0x2871129935b0583acb8b19dc66cff855dafe3c53 0x2871129935...f855dafe3c53
5,792,020
#066
0x755706f1fe5cdbcec0defacb7eb46f7df29cb982 0x755706f1fe...6f7df29cb982
5,668,900
#067
0x4e91da6133ea3b1a035dd57e904f3f1fe750c4d5 0x4e91da6133...3f1fe750c4d5
5,612,579
#068
0xa80e1f15d62f1dc112fc90432c4596fecce16318 0xa80e1f15d6...96fecce16318
5,461,664
#069
+1
0xba1bbb789215c2c9ff3fc270065a5154dac3a91b 0xba1bbb7892...5154dac3a91b
5,248,339
+49,999 STAR*
#070
-1
0x10fba71575a6b76dc92231236e5673dd144d3530 0x10fba71575...73dd144d3530
5,243,427
#071
0x387d4ce3bb2726baf3cb261bbff951ddc00f117a 0x387d4ce3bb...51ddc00f117a
5,103,602
#072
0x056377fafa75e1c40752bfa9a0ebfa3e1664bcaa 0x056377fafa...fa3e1664bcaa
5,073,980
#073
0x972b44c7ef941932fc4b1f8cfbd0bf8eab5bf6dd 0x972b44c7ef...bf8eab5bf6dd
5,069,666
#074
+29
0xb177525cd82d01ad425ebd3c0b62b7df26cc0c40 0xb177525cd8...b7df26cc0c40
5,052,142
+2,810,315 STAR*
#075
-1
0x976133a13061d05aeef1547c44eccc917e26ad49 0x976133a130...cc917e26ad49
4,977,533
#076
-1
0xb1af5091fc78f2a02223466c72d7cae2aae673f2 0xb1af5091fc...cae2aae673f2
4,600,402
#077
-1
0xd7e842db87dcd96c61bdd8274b2be970e8e45533 0xd7e842db87...e970e8e45533
4,587,544
#078
-1
0x31b7929e585c3cb9a79374dc48ebf34f7cac2c0d 0x31b7929e58...f34f7cac2c0d
4,489,253
#079
-1
0xe0d8f8848695e157a02670879d2f456aa55dde14 0xe0d8f88486...456aa55dde14
4,348,533
#080
-1
0x524ed84f46ada06b48e289f2a741d0a39d73c2bb 0x524ed84f46...d0a39d73c2bb
4,247,715
#081
-1
0xa334e40c9a9d5a82da7a8ef4d2f2406e8ce3a45f 0xa334e40c9a...406e8ce3a45f
4,104,030
#082
-1
0xb11cd7a98bc238fc14041da2fe73b5dd986e8d17 0xb11cd7a98b...b5dd986e8d17
3,766,534
#083
-1
0xb34b7b614ae592dba5ff773635bc04423b2d61b8 0xb34b7b614a...04423b2d61b8
3,721,095
#084
-1
0x7249b64fa876937c063522640a48d8c02196e0ad 0x7249b64fa8...d8c02196e0ad
3,491,487
#085
-1
0xcd88f4d30d1f818ff6e6f10f8ce609642d9ecc74 0xcd88f4d30d...09642d9ecc74
3,488,710
#086
-1
0x4fc89a06893a74c639050cbe2da5b811dba43655 0x4fc89a0689...b811dba43655
3,436,912
#087
-1
0x28d460393e32685000b79977bd2c1ee3e1d3c289 0x28d460393e...1ee3e1d3c289
3,390,153
#088
-1
0x2eba1e07bf19d0314aaa66bbb049734ad9806d58 0x2eba1e07bf...734ad9806d58
3,330,057
#089
-1
0x16f524b1f234c08459eac8a7104b7d9a3b4e36f8 0x16f524b1f2...7d9a3b4e36f8
3,240,572
#090
-1
0x84920b840f9ceb5d955776ae21a22da8a147daa4 0x84920b840f...2da8a147daa4
3,147,755
#091
-1
0x59665f1cfdd5f2b9f8515878fd146425ac31b5f5 0x59665f1cfd...6425ac31b5f5
3,139,981
#092
-1
0xbdca9e6d4d9c7dc7774e84c98617b40869d35468 0xbdca9e6d4d...b40869d35468
3,017,943
#093
-1
0x94f98227da31d878d9c3174d90380337ccc193f4 0x94f98227da...0337ccc193f4
2,928,815
#094
-1
0xa09b57313c2f0994caf99e0dbe7e002fab15fa79 0xa09b57313c...002fab15fa79
2,893,578
#095
-1
0x084418f12ebe39eac7499251183912b7aaf9ff31 0x084418f12e...12b7aaf9ff31
2,738,959
#096
-1
0x8f9cf10028962b009c3da7df90d6f2a97f0771d9 0x8f9cf10028...f2a97f0771d9
2,588,687
#097
-1
0x89f1ad278e45a7d8a7620fdc77a9ccda586acf6b 0x89f1ad278e...ccda586acf6b
2,515,989
#098
-1
0x17daa9b465c82e033eab97f53458da782cfb3669 0x17daa9b465...da782cfb3669
2,488,107
#099
-1
0x856ca79e1cc7a0d26f9a1127113ab0cfe2468109 0x856ca79e1c...b0cfe2468109
2,429,821
#100
-1
0xb00493ef3d9c2f59701708112a1fcc61982b1b92 0xb00493ef3d...cc61982b1b92
2,399,208
前100名最大的VET+(VET+ token)持有者排名。 社区通证
市场流通
447,586
(44.76万)
总供应量
dynamic
钱包余额≥1VET+
149

排名查询:

* 每周排名和VET+余额变化与2019/09/10进行比较(7天)。
排位 地址 VET+
#001
0x111bf7c77b584a65f8043cd65d1037cc60ad78f6 0x111bf7c77b...37cc60ad78f6
66,967
#002
0x3d0ab60274324cd982f7ddf21fe79d6ae686aba1 0x3d0ab60274...9d6ae686aba1
41,625
#003
0x4fc89a06893a74c639050cbe2da5b811dba43655 0x4fc89a0689...b811dba43655
31,164
+854 VET+*
#004
0x8d126a05bf00bb88035f2272126575cc1fac2efc 0x8d126a05bf...75cc1fac2efc
29,274
#005
0x4a03f76194e4d044c85fdf16d6b212f5d183b24b 0x4a03f76194...12f5d183b24b
23,250
#006
0xaf8bed0c0f184894281226884c575de34d88e405 0xaf8bed0c0f...5de34d88e405
19,242
#007
0x914cb7df0a64c55ee20b6a8002c4e07db60920a1 0x914cb7df0a...e07db60920a1
17,188
+1,040 VET+*
#008
0x4c9d098006f19fc3b479fcc99e89fd84d41ced5d 0x4c9d098006...fd84d41ced5d
15,800
#009
+1
0x58e58d125400ba7e9942359ed2a97f819181e603 0x58e58d1254...7f819181e603
15,792
+2,204 VET+*
#010
-1
0x382e97e5078564d99b0bf973405e02f517bf47e0 0x382e97e507...02f517bf47e0
15,010
#011
0xf1553433088554f9a40e288c5af970735c4fde65 0xf155343308...70735c4fde65
13,482
#012
0x55d596e2d93d8ae33d8bc44eeb75fe5ae46cecc3 0x55d596e2d9...fe5ae46cecc3
12,900
#013
0x54f313b1697956a9167b62b5e39dff345a4b556b 0x54f313b169...ff345a4b556b
11,381
#014
0xaf4d8fd69bee8abfaa424f52c9f20f441f70c4e5 0xaf4d8fd69b...0f441f70c4e5
9,000
#015
0x48c5ab5a58241b96a02f26a37a771e8e8d554214 0x48c5ab5a58...1e8e8d554214
8,314
#016
0x6de988da0ed8da8d031239a9b8006d73296ef81a 0x6de988da0e...6d73296ef81a
7,005
#017
0x5b9de50119aa37c1f4d496a0a377b15dfd8195cc 0x5b9de50119...b15dfd8195cc
7,000
#018
0x3189f53e6bf311059e02ee7f7a1fd8b9d0de4ade 0x3189f53e6b...d8b9d0de4ade
6,714
+846 VET+*
#019
+1
0x28d460393e32685000b79977bd2c1ee3e1d3c289 0x28d460393e...1ee3e1d3c289
4,735
#020
+1
0x33d9cf91bec26d0ab47a444c57d7d8606947759b 0x33d9cf91be...d8606947759b
4,550
#021
-2
0xff073c60cbf7ddaed1e83ff0c3a5107860bb1179 0xff073c60cb...107860bb1179
4,295
-701 VET+*
#022
0xe9a420430cff185a093574c0c6f361de88ac9732 0xe9a420430c...61de88ac9732
4,180
#023
0x56c9eb634da871f7d68fef65016616605230f79a 0x56c9eb634d...16605230f79a
3,880
#024
0xce4645a4fa02b0d22f813baebde57c031006b70e 0xce4645a4fa...7c031006b70e
3,460
#025
0xaac9d3eee37a27811759a12448431a9db924e559 0xaac9d3eee3...1a9db924e559
3,238
#026
0xdf12dca3765da7a3516d84d7f1d6816dac6845af 0xdf12dca376...816dac6845af
2,860
#027
0xad9db7a0fe1f12e765587b6a372671210e231608