VeChain Rich List - 通证持有者排行
前100名最大的VET(VeChain)持有者排名。
市场流通
63,030,429,892
(630.30亿)
总供应量
86,712,634,466
(867.13亿)
钱包余额≥1VET
62,604

排名查询:

* 每周排名和VET余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 VET
#001
0xd0d9cd5aa98efcaeee2e065ddb8538fa977bc8eb 0xd0d9cd5aa9...38fa977bc8eb
Binance 2 (Cold wallet)
12,489,041,662
#002
0x64594d4e1c9296c15384441fc1640d9812b51ffd 0x64594d4e1c...0d9812b51ffd
OceanEx 3 (Custodian wallet)
2,284,997,999
#003
0x1519082e0e0b3f3754126db58bb0623ef515f9f7 0x1519082e0e...623ef515f9f7
1,600,003,001
#004
0x17638d68db1ae2592d3cc6566adad6e9c9f7a3a8 0x17638d68db...d6e9c9f7a3a8
1,600,003,001
#005
0xe186f3a687e499420cf994e5ba42c3fb777e5318 0xe186f3a687...c3fb777e5318
1,600,003,001
#006
0x383a29a80c9a04ae2e1338cf3a09002c53fd7691 0x383a29a80c...002c53fd7691
1,500,003,001
#007
0x6bc01fe7a86e120f09cae59b69474fd101d2a409 0x6bc01fe7a8...4fd101d2a409
1,500,003,001
#008
0x8aa382728ca7ebb62202a2e6729078113d82fef4 0x8aa382728c...78113d82fef4
1,450,005,001
#009
0xbf8a5cd4fc98064e70455c9d83d494c7b8742928 0xbf8a5cd4fc...94c7b8742928
1,350,003,001
#010
+6
0x48728dcafa1afaeb79c6d7249b6b4a3868ce5c12 0x48728dcafa...4a3868ce5c12
OceanEx 2
1,205,636,537
+130,043,664 VET*
#011
+2
0x29eca91ce3f715c9ba9e87ec1395dca7d1ce9e9e 0x29eca91ce3...dca7d1ce9e9e
1,200,503,000
#012
-1
0xeda518acae1890242ac97dc491fd49666cb6a4d7 0xeda518acae...49666cb6a4d7
1,197,576,864
-50,000,000 VET*
#013
+1
0x0bd7b06debd1522e75e4b91ff598f107fd826c8a 0x0bd7b06deb...f107fd826c8a
Foundation 4
1,181,410,842
#014
-2
0xd7dd13a54755cb68859eec0cac24144aafb8c881 0xd7dd13a547...144aafb8c881
Huobi
1,139,855,979
-104,487,583 VET*
#015
-5
0x1263c741069eda8056534661256079d485e111eb 0x1263c74106...79d485e111eb
Binance 3 (Warm wallet)
1,119,778,587
-160,000,000 VET*
#016
-1
0xbd7e241b68f73c1bfbff76462c66facf55b5c0a9 0xbd7e241b68...facf55b5c0a9
1,086,555,467
#017
0x8142e95290be352b22c58e4809066d402b3c18c2 0x8142e95290...6d402b3c18c2
1,050,003,001
#018
0xcbb08415335623a838e27d22ac7fdf8a370af064 0xcbb0841533...df8a370af064
Foundation Buyback
1,031,840,487
#019
0xe82b8d1acfc7db129ba2780629c10c2dededf09e 0xe82b8d1acf...0c2dededf09e
1,000,111,978
#020
0x32cb6820619b5bdf1a044a4c5e1e246685aa1333 0x32cb682061...246685aa1333
850,002,002
#021
0x7b769840f48057d3c219b1a354df8b77677a209d 0x7b769840f4...8b77677a209d
800,003,001
#022
0x80058925c9c1117fee20a48dc589f7e3ae96583f 0x80058925c9...f7e3ae96583f
750,009,729
#023
0x22cfcb139135d181d9ffce13a069a6e7e6f572b1 0x22cfcb1391...a6e7e6f572b1
750,006,002
#024
0x1ca963123fc08cb065684421db19a625a50073fe 0x1ca963123f...a625a50073fe
580,209,925
#025
+1
0x8b5da4666e63986ca5dca6d07a1818aa51d24700 0x8b5da4666e...18aa51d24700
509,812,729
#026
+1
0x2006c2085fb910990f42570f9d75ca9ae074e014 0x2006c2085f...ca9ae074e014
500,005,001
#027
+1
0xe557e5ea59e5ce293914a9ffacd9e920ef50fe5e 0xe557e5ea59...e920ef50fe5e
465,837,707
#028
-3
0x2cf496da57192011e01448dae61895c0f4bc5d68 0x2cf496da57...95c0f4bc5d68
443,608,236
-83,733,733 VET*
#029
+1
0xf2feffd2de1db64fecf0b7a06396c63417051229 0xf2feffd2de...c63417051229
411,237,574
#030
+6
0x94e0dc03205dfd715181becf7bc04bbf9fb66d19 0x94e0dc0320...4bbf9fb66d19
389,000,392
+119,999,800 VET*
#031
0x3a38fac645cd4ca5a8860cfa0797244324bfee2c 0x3a38fac645...244324bfee2c
360,450,780
#032
-3
0xa4adafaef9ec07bc4dc6de146934c7119341ee25 0xa4adafaef9...c7119341ee25
Binance 1 (Hot wallet)
353,911,353
-68,377,684 VET*
#033
-1
0x615745f022d4f8c90bfc826835390d4817a4fd61 0x615745f022...0d4817a4fd61
350,003,001
#034
-1
0x3831fc6ecf6c88d171e6ef3e2f291fe100925617 0x3831fc6ecf...1fe100925617
Foundation Bonuses/Swaps
338,935,825
-6,017,764 VET*
#035
-1
0x9037aa63d3860b708a31df9d372709322d6a2911 0x9037aa63d3...09322d6a2911
323,453,023
+11,860,684 VET*
#036
+2
0x58a05ad2bb6fc8710ef1d8bdd70677db23e0c2c8 0x58a05ad2bb...77db23e0c2c8
310,922,417
+53,566,019 VET*
#037
-2
0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 0x1c4b70a396...87eb81bb558c
Gate.io (Cold wallet)
301,375,476
#038
新功能
0xfe64e37dfc7d64743d9351260fa99073c840452b 0xfe64e37dfc...9073c840452b
220,950,311
#039
+2
0xd11ec91d6a52783d19641e21dd1d0b4060e58754 0xd11ec91d6a...0b4060e58754
205,105,017
#040
-1
0x9107e978a46de438112504674b58ab57d1f44be0 0x9107e978a4...ab57d1f44be0
200,000,011
-50,000,000 VET*
#041
+1
0x34e106fcd890331b70be740ca2660aafe9c602d9 0x34e106fcd8...0aafe9c602d9
200,000,001
#042
-2
0x5a1ec941e276598bba0658aeb11271b312c74151 0x5a1ec941e2...71b312c74151
200,000,000
-45,000,000 VET*
#043
+1
0x19014aca2771e25bd83b75a2459dec0c3464372a 0x19014aca27...ec0c3464372a
180,014,714
#044
+1
0x3e7d0e281e0103dc8458a3e7cd7af170c4e60a5e 0x3e7d0e281e...f170c4e60a5e
180,000,000
#045
-2
0xb3dfc67a0e8499231d37d7068692eaac57111823 0xb3dfc67a0e...eaac57111823
175,723,561
-9,276,440 VET*
#046
0x728f68ee62bcc32c1f27e2017533845719ba7f93 0x728f68ee62...845719ba7f93
170,600,000
#047
0xfcbb800b175b412e14c388983309535037a502da 0xfcbb800b17...535037a502da
159,349,994
#048
0x73e933de6b687bbe058217b1ec1176a4619df76c 0x73e933de6b...76a4619df76c
152,062,571
#049
0xc111c207d8a7add12f57157e1e5038b8b203f659 0xc111c207d8...38b8b203f659
148,316,566
#050
0xeb0c565f69557481c6c7fa347cae273128a0996e 0xeb0c565f69...273128a0996e
139,939,382
#051
0x5eb9dfd4ff115ea56a551747c0f8b4d851ec6c86 0x5eb9dfd4ff...b4d851ec6c86
127,000,000
#052
0xff5126ca47908d04322096626b568a05e31ae690 0xff5126ca47...8a05e31ae690
124,003,563
#053
0x00f3d36a01a594818de5bebf8482b402b4fbfdfe 0x00f3d36a01...b402b4fbfdfe
123,453,785
#054
0xcf7e0b01fdd8b1dfc6bcf5eade643ed82e7542df 0xcf7e0b01fd...3ed82e7542df
122,828,808
#055
0x8485955419313f1af26b717079f016b2d1b697b7 0x8485955419...16b2d1b697b7
121,580,001
#056
0x635c084bfcfc9178c8f2a3ed4b71b66faf2de508 0x635c084bfc...b66faf2de508
120,000,251
#057
+38
0x3bd4fd485301490e2482e501522a7f6bd8f16ea5 0x3bd4fd4853...7f6bd8f16ea5
119,799,417
+46,200,004 VET*
#058
0x8edb05d3d7c2d6cc47773804c1e0200ced0533ff 0x8edb05d3d7...200ced0533ff
117,268,766
#059
0x53368c1265524f7feb12cae0624d984902d3a7c0 0x53368c1265...984902d3a7c0
117,257,102
#060
0x0f53ec6bbd2b6712c07d8880e5c8f08753d0d5d5 0x0f53ec6bbd...f08753d0d5d5
116,105,708
-893,690 VET*
#061
0xc8be0902a99f4acf0fcfa2e2462eb3c6774725d6 0xc8be0902a9...b3c6774725d6
110,489,372
#062
+1
0xb8f6f7b01af23eeec8b90682f6a0fccda9dc8be7 0xb8f6f7b01a...fccda9dc8be7
110,099,590
+7,279,006 VET*
#063
-1
0xea95735259b5438a60c36b0631f8e1b38f229644 0xea95735259...e1b38f229644
104,313,099
#064
0x388e2bc7e3f3404853ffa09fb4e9fea674772252 0x388e2bc7e3...fea674772252
100,693,191
#065
0x4e8c655d697bb03c3d4ffe7934b63c2ebfd6bcee 0x4e8c655d69...3c2ebfd6bcee
100,624,883
#066
0xfef50dd822958aa272d189abba7d0287efea91e3 0xfef50dd822...0287efea91e3
100,155,359
#067
0xa5c0a64f5cf022b61a800ee08d1e0795f3e1aa10 0xa5c0a64f5c...0795f3e1aa10
100,001,000
#068
0x061b3106bb226d514666f9b3246da41e60979599 0x061b3106bb...a41e60979599
100,000,000
#069
0x447a9aa072ef431917bce15a41fb6daf1ddb91b3 0x447a9aa072...6daf1ddb91b3
100,000,000
#070
0xae577430d4d9b2079e08cd7a31f9295084d2b8c5 0xae577430d4...295084d2b8c5
100,000,000
#071
0x00164aa8fe09f8f1ddd04e9245f33da426e735f5 0x00164aa8fe...3da426e735f5
98,605,822
#072
0x1a6dca1b9fbf65de09e50180b87a6afbd210e198 0x1a6dca1b9f...6afbd210e198
98,421,016
#073
0x124521efc3fa4f76e2249cea386daaf703d3e865 0x124521efc3...aaf703d3e865
97,447,292
#074
0x362832e9959cae7fb1bbba04c32a4475e9e250a5 0x362832e995...4475e9e250a5
95,122,421
#075
0x3d31d02d0587782eddf9b1d186c94587daafe25c 0x3d31d02d05...4587daafe25c
94,521,240
#076
0x5c8f3753a5b64a8e796ead5a8fd60478ea7dbc03 0x5c8f3753a5...0478ea7dbc03
91,723,536
#077
+2
0xe668ba1ce2d8640aecc9f25aed3f8db5bff55532 0xe668ba1ce2...8db5bff55532
89,606,301
#078
+3
0x17b9a535ab00448f27fd5947e7870ff5e0e1c4cf 0x17b9a535ab...0ff5e0e1c4cf
88,888,889
#079
+4
0xbe69d9e792d8936b23a2d072256be2b708c215c7 0xbe69d9e792...e2b708c215c7
88,280,280
#080
+4
0x12606e2ac08016897e549df4e2aee4c2c2bc790e 0x12606e2ac0...e4c2c2bc790e
88,049,866
#081
+5
0xc8de2e043dc403f61bb2650110c6d6c23c448df7 0xc8de2e043d...d6c23c448df7
85,114,237
#082
+5
0x147edb9885fb4a7f660d15a97aefcdc1640576ff 0x147edb9885...cdc1640576ff
84,625,000
#083
+82
0xb73554767983dc5aaeac2b948e407f57e8e9dea1 0xb735547679...7f57e8e9dea1
Bittrex (Main wallet)
80,117,395
+42,575,733 VET*
#084
+4
0x65a31bc3b81870927c3637db1d0db69a0631f69f 0x65a31bc3b8...b69a0631f69f
80,000,898
-1,999,102 VET*
#085
-8
0x3507d3bda0e25af4460beec7478b67e2baf3df5d 0x3507d3bda0...67e2baf3df5d
80,000,029
-10,315,800 VET*
#086
+6
0xe32499b4143830f2526c79d388ecee530b6357aa 0xe32499b414...ee530b6357aa
78,000,000
#087
-9
0x00bf4a3cb65590031f0d9c9e6b93037777ae6759 0x00bf4a3cb6...037777ae6759
77,390,221
-12,271,066 VET*
#088
+5
0x06a61605aac650666294f2ebb5fdf3ff903a3acd 0x06a61605aa...f3ff903a3acd
75,137,553
#089
-7
0xe1adbc5bba63f4db89064d887aab2f33c2d7d2e7 0xe1adbc5bba...2f33c2d7d2e7
74,000,000
-14,786,070 VET*
#090
+4
0x62b333abda4e9380aaa7bce9b2d9b514ae1c86ea 0x62b333abda...b514ae1c86ea
73,828,051
#091
+17
0xd28b066f5a8c6a6f2c11b2e94c7852773bc73e61 0xd28b066f5a...52773bc73e61
73,717,434
+11,999,400 VET*
#092
-2
0x6bb6cceae17af1108496bbd170f0ea76c562135e 0x6bb6cceae1...ea76c562135e
73,624,396
-4,500,000 VET*
#093
+3
0x5276475512c4e93e1165f71fe8e12994a9a25c2f 0x5276475512...2994a9a25c2f
72,473,145
#094
+3
0x377d593bea4668c8d650083e3339aebf464f6de1 0x377d593bea...aebf464f6de1
69,999,999
#095
+3
0x5016b20070203ad824d3c343a578c5357953c40f 0x5016b20070...c5357953c40f
69,866,152
#096
-16
0xc0c451ec1e47ec04b9ccbe51f9496acee70c6b2c 0xc0c451ec1e...6acee70c6b2c
69,160,911
-19,985,102 VET*
#097
-6
0x51bb9dcb9cec5de2784576e9a0a32d65e0bed681 0x51bb9dcb9c...2d65e0bed681
69,074,000
-9,000,100 VET*
#098
+1
0xef268969a4689251b16250b7b8fc6bd7b0c18fa4 0xef268969a4...6bd7b0c18fa4
68,570,288
#099
+1
0xd021db9e7984e8b6ef0501faffb5f3889e1db93f 0xd021db9e79...f3889e1db93f
68,267,038
#100
-15
0xbcbebfc3aa536fbe407bb879f7d94f57733c51c9 0xbcbebfc3aa...4f57733c51c9
67,760,505
-18,830,140 VET*
前100名最大的VTHO(VeThor)持有者排名。
市场流通
17,453,689,188
(174.54亿)
总供应量
钱包余额≥1VTHO
137,354

排名查询:

* 每周排名和VTHO余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 VTHO
#001
0x309e18e9a5e7be40e32c2c20d1c4710ea7a595b9 0x309e18e9a5...710ea7a595b9
2,207,418,112
-184,331,485 VTHO*
#002
0xd0d9cd5aa98efcaeee2e065ddb8538fa977bc8eb 0xd0d9cd5aa9...38fa977bc8eb
Binance 2 (Cold wallet)
1,656,778,548
+40,239,692 VTHO*
#003
0xb81e9c5f9644dec9e5e3cac86b4461a222072302 0xb81e9c5f96...61a222072302
VeChain Node Contract
703,822,904
-15,281,913 VTHO*
#004
0x1263c741069eda8056534661256079d485e111eb 0x1263c74106...79d485e111eb
Binance 3 (Warm wallet)
599,331,077
+3,896,690 VTHO*
#005
0xa4adafaef9ec07bc4dc6de146934c7119341ee25 0xa4adafaef9...c7119341ee25
Binance 1 (Hot wallet)
544,794,853
-10,906,646 VTHO*
#006
0xf3ae906f376ed0ffd698a2fcc1ef2192f7ac501b 0xf3ae906f37...2192f7ac501b
479,941,519
#007
0xbd7e241b68f73c1bfbff76462c66facf55b5c0a9 0xbd7e241b68...facf55b5c0a9
243,622,996
+3,500,990 VTHO*
#008
+1
0x64594d4e1c9296c15384441fc1640d9812b51ffd 0x64594d4e1c...0d9812b51ffd
OceanEx 3 (Custodian wallet)
215,849,101
+7,360,321 VTHO*
#009
-1
0xe13322e57366a4dff3a3a32b33355ff2bd2c4dbd 0xe13322e573...5ff2bd2c4dbd
Bitvavo
206,101,192
-12,116,213 VTHO*
#010
0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 0x1c4b70a396...87eb81bb558c
Gate.io (Cold wallet)
202,828,136
+970,987 VTHO*
#011
0xf1cab8176f6df208468fd592e37fdafca4d96bd2 0xf1cab8176f...dafca4d96bd2
174,230,144
+62,098 VTHO*
#012
0xd7dd13a54755cb68859eec0cac24144aafb8c881 0xd7dd13a547...144aafb8c881
Huobi
172,455,251
+3,775,961 VTHO*
#013
0x48728dcafa1afaeb79c6d7249b6b4a3868ce5c12 0x48728dcafa...4a3868ce5c12
OceanEx 2
168,011,492
+3,737,311 VTHO*
#014
+135
0x284b9e222c461e32c2fa17053e2ea207041cffa0 0x284b9e222c...a207041cffa0
OceanEx (VTHO wallet)
152,801,110
+141,006,547 VTHO*
#015
-1
0x80058925c9c1117fee20a48dc589f7e3ae96583f 0x80058925c9...f7e3ae96583f
142,499,621
+2,518,244 VTHO*
#016
+6
0x27942b0d71919c4aa81b7ae6ba951150faef5ae6 0x27942b0d71...1150faef5ae6
140,457,542
+49,507,972 VTHO*
#017
+4
0xfbddf6104d3a62f976460aac7c3f23c9be1497f0 0xfbddf6104d...23c9be1497f0
131,876,890
+31,052,849 VTHO*
#018
+1
0x43983e06359598ea2fc367c082651f14387607c0 0x43983e0635...1f14387607c0
127,252,041
+21,931,711 VTHO*
#019
-3
0xe82b8d1acfc7db129ba2780629c10c2dededf09e 0xe82b8d1acf...0c2dededf09e
125,687,005
+3,221,461 VTHO*
#020
+231
0x51bb9dcb9cec5de2784576e9a0a32d65e0bed681 0x51bb9dcb9c...2d65e0bed681
125,183,007
+118,636,673 VTHO*
#021
-6
0xcbbe8e7b8a9c387064cb554925109785d5b7302c 0xcbbe8e7b8a...9785d5b7302c
122,736,341
+97,811 VTHO*
#022
-5
0x0bd7b06debd1522e75e4b91ff598f107fd826c8a 0x0bd7b06deb...f107fd826c8a
Foundation 4
115,358,515
+3,804,266 VTHO*
#023
-5
0x38a8fd8ac61f7e68f194ab4e32ddbe0bb87b81ff 0x38a8fd8ac6...be0bb87b81ff
105,909,841
#024
-4
0x2cf496da57192011e01448dae61895c0f4bc5d68 0x2cf496da57...95c0f4bc5d68
104,129,490
+1,723,409 VTHO*
#025
-2
0xf2feffd2de1db64fecf0b7a06396c63417051229 0xf2feffd2de...c63417051229
83,017,070
+1,324,637 VTHO*
#026
-2
0xce51642a8140a41cbf871f35abd06a59e2ad7f87 0xce51642a81...6a59e2ad7f87
80,732,051
+60,788 VTHO*
#027
-2
0x19014aca2771e25bd83b75a2459dec0c3464372a 0x19014aca27...ec0c3464372a
74,301,786
+579,845 VTHO*
#028
-1
0x333cb2a957b808638985cdb3d4d895134728777e 0x333cb2a957...95134728777e
60,096,195
#029
+2
0xd11ec91d6a52783d19641e21dd1d0b4060e58754 0xd11ec91d6a...0b4060e58754
52,392,336
+764,529 VTHO*
#030
-1
0x0f53ec6bbd2b6712c07d8880e5c8f08753d0d5d5 0x0f53ec6bbd...f08753d0d5d5
52,124,535
-5,415,895 VTHO*
#031
+1
0xee983de009b75ac482f3e9894b5700933d7e2c1a 0xee983de009...00933d7e2c1a
50,526,952
+5 VTHO*
#032
-2
0x27aa9d3083ced54623e8f8840a649d86a384c78b 0x27aa9d3083...9d86a384c78b
50,021,154
-3,631,759 VTHO*
#033
0x73e933de6b687bbe058217b1ec1176a4619df76c 0x73e933de6b...76a4619df76c
48,965,175
+1,017,452 VTHO*
#034
0x9037aa63d3860b708a31df9d372709322d6a2911 0x9037aa63d3...09322d6a2911
47,004,832
+1,164,063 VTHO*
#035
-9
0x9e05f35e8949405e05ffc5038b5753c673f03592 0x9e05f35e89...53c673f03592
46,243,186
-16,105,568 VTHO*
#036
+259
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
45,915,749
+40,002,118 VTHO*
#037
-1
0x8edb05d3d7c2d6cc47773804c1e0200ced0533ff 0x8edb05d3d7...200ced0533ff
42,130,685
+377,863 VTHO*
#038
-1
0x147edb9885fb4a7f660d15a97aefcdc1640576ff 0x147edb9885...cdc1640576ff
41,869,511
+272,603 VTHO*
#039
-1
0x53368c1265524f7feb12cae0624d984902d3a7c0 0x53368c1265...984902d3a7c0
41,395,625
+377,832 VTHO*
#040
-1
0x34e106fcd890331b70be740ca2660aafe9c602d9 0x34e106fcd8...0aafe9c602d9
38,757,330
+644,220 VTHO*
#041
-1
0x12606e2ac08016897e549df4e2aee4c2c2bc790e 0x12606e2ac0...e4c2c2bc790e
36,979,513
+559,478 VTHO*
#042
-1
0xaabf30514bae19059e775b9623f4ad8024f31e9c 0xaabf30514b...ad8024f31e9c
36,414,141
+50,264 VTHO*
#043
-1
0xfef50dd822958aa272d189abba7d0287efea91e3 0xfef50dd822...0287efea91e3
35,628,767
+322,686 VTHO*
#044
-1
0xff5126ca47908d04322096626b568a05e31ae690 0xff5126ca47...8a05e31ae690
31,845,860
+399,428 VTHO*
#045
0x67bf3f31356a1fa97292a9d77c13fdd9f8429dc3 0x67bf3f3135...fdd9f8429dc3
31,019,424
+245,122 VTHO*
#046
+1
0xe557e5ea59e5ce293914a9ffacd9e920ef50fe5e 0xe557e5ea59...e920ef50fe5e
30,698,124
+1,500,510 VTHO*
#047
+1
0x06a61605aac650666294f2ebb5fdf3ff903a3acd 0x06a61605aa...f3ff903a3acd
29,318,376
+242,104 VTHO*
#048
+4
0xcbb08415335623a838e27d22ac7fdf8a370af064 0xcbb0841533...df8a370af064
Foundation Buyback
29,316,704
+3,325,106 VTHO*
#049
-3
0x73793495c7781bff19d62956fc340eb25b039702 0x73793495c7...0eb25b039702
29,298,078
#050
-15
0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 0x0d07079639...5ace40b492fe
Gate.io
28,883,680
-14,669,090 VTHO*
#051
+5
0x1ca963123fc08cb065684421db19a625a50073fe 0x1ca963123f...a625a50073fe
27,834,444
+3,539,529 VTHO*
#052
-3
0x124521efc3fa4f76e2249cea386daaf703d3e865 0x124521efc3...aaf703d3e865
27,461,445
+313,975 VTHO*
#053
-3
0x3f060a90544a941897e550855c38d71e3b62c911 0x3f060a9054...d71e3b62c911
27,124,967
#054
-1
0x94e0dc03205dfd715181becf7bc04bbf9fb66d19 0x94e0dc0320...4bbf9fb66d19
26,934,935
+1,016,298 VTHO*
#055
+421
0x52763679d7b671bd13376b2c89323fc9492ca5a1 0x52763679d7...3fc9492ca5a1
25,805,783
+23,000,402 VTHO*
#056
+3
0xcf7e0b01fdd8b1dfc6bcf5eade643ed82e7542df 0xcf7e0b01fd...3ed82e7542df
24,830,708
+1,602,063 VTHO*
#057
-2
0xb6984ac4128f8917603eddaf2e648577995c7c2f 0xb6984ac412...8577995c7c2f
24,659,473
+217,791 VTHO*
#058
-1
0x5eb9dfd4ff115ea56a551747c0f8b4d851ec6c86 0x5eb9dfd4ff...b4d851ec6c86
24,514,550
+409,105 VTHO*
#059
+27
0x102cf33cc8df5cbb5bde0222f0e0791b6ed250c1 0x102cf33cc8...791b6ed250c1
24,425,161
+9,406,804 VTHO*
#060
-6
0x153c8456475bad4921d31c07dda3d9780b937047 0x153c845647...d9780b937047
23,650,169
-1,240,105 VTHO*
#061
新功能
0xf1c4d0773df9147f67223a631d7ec81cb882eca9 0xf1c4d0773d...c81cb882eca9
23,400,533
#062
-1
0xe32499b4143830f2526c79d388ecee530b6357aa 0xe32499b414...ee530b6357aa
23,256,771
+251,261 VTHO*
#063
+6
0xeda518acae1890242ac97dc491fd49666cb6a4d7 0xeda518acae...49666cb6a4d7
23,014,140
+3,968,324 VTHO*
#064
-2
0x362832e9959cae7fb1bbba04c32a4475e9e250a5 0x362832e995...4475e9e250a5
22,903,874
+306,408 VTHO*
#065
-14
0xf9f99f982f3ea9020f0a0afd4d4679dfee1b63cf 0xf9f99f982f...79dfee1b63cf
vexchange.io (VTHO contract)
22,843,346
-4,033,549 VTHO*
#066
-3
0xe4630467b5e8c7090b85ccdc848091ab62425829 0xe4630467b5...91ab62425829
21,321,587
+1,988 VTHO*
#067
-3
0x01afd2f4dcf90209095a54e29438347f8b01073d 0x01afd2f4dc...347f8b01073d
21,178,394
+88,762 VTHO*
#068
+137
0x291ad7288b8216d2055aa6fde54d2e1bfed84cb7 0x291ad7288b...2e1bfed84cb7
20,366,429
+11,303,981 VTHO*
#069
-3
0x88a92ac7641b06f9ff119bedf6b9252322ab7e86 0x88a92ac764...252322ab7e86
20,102,758
+212,456 VTHO*
#070
-3
0x8fb3173e966b90f00ddeed236c5c65b36d4b7d3a 0x8fb3173e96...65b36d4b7d3a
19,706,581
+167,813 VTHO*
#071
-3
0x92e9b89e2f400b9cc52bc2e5faa6dee7d16dae2c 0x92e9b89e2f...dee7d16dae2c
19,306,548
#072
-2
0x62b333abda4e9380aaa7bce9b2d9b514ae1c86ea 0x62b333abda...b514ae1c86ea
19,281,050
+237,878 VTHO*
#073
+1
0x01e569d4ea597aedf5bb38ba98cf7627354ea74c 0x01e569d4ea...7627354ea74c
18,245,213
+491,487 VTHO*
#074
-2
0x447a9aa072ef431917bce15a41fb6daf1ddb91b3 0x447a9aa072...6daf1ddb91b3
18,222,300
+322,200 VTHO*
#075
-2
0xae577430d4d9b2079e08cd7a31f9295084d2b8c5 0xae577430d4...295084d2b8c5
18,221,975
+322,110 VTHO*
#076
-5
0xf469a7389fbdbeb94de2e92eb696052478ca01cb 0xf469a7389f...052478ca01cb
17,993,325
+65,741 VTHO*
#077
+5
0x3a38fac645cd4ca5a8860cfa0797244324bfee2c 0x3a38fac645...244324bfee2c
17,726,326
+1,161,372 VTHO*
#078
0xec85428ce4f9ce3651c3dd221cea04da78e41030 0xec85428ce4...04da78e41030
17,581,918
+290,469 VTHO*
#079
0x14b18a1cd33e43eb72aaf1b8c65e2f9f067c4176 0x14b18a1cd3...2f9f067c4176
17,471,041
+212,299 VTHO*
#080
-5
0xc478310e0ebb9501bc2f52eb896f1e92d2a2b14b 0xc478310e0e...1e92d2a2b14b
17,415,003
#081
0xc8de2e043dc403f61bb2650110c6d6c23c448df7 0xc8de2e043d...d6c23c448df7
17,411,043
+274,085 VTHO*
#082
-6
0x76c78bf3bb7035a28c8c364243c223b765313838 0x76c78bf3bb...23b765313838
17,399,469
+28,166 VTHO*
#083
-3
0xcd68d528ad426d8e80e69a92490923ce64f40db7 0xcd68d528ad...23ce64f40db7
17,196,976
+1,419 VTHO*
#084
+356
0x6746f4946c5baf58e74338867904ce4b08dca0c3 0x6746f4946c...ce4b08dca0c3
16,285,691
+13,011,502 VTHO*
#085
-2
0xeaaeefd2352ddeda9223ff4abb0f866675c668c9 0xeaaeefd235...866675c668c9
16,009,446
+484 VTHO*
#086
-2
0x8485955419313f1af26b717079f016b2d1b697b7 0x8485955419...16b2d1b697b7
15,894,401
+391,731 VTHO*
#087
-2
0xe7c8f021be2e7d6d49ce04bc33b1da87e94315dd 0xe7c8f021be...da87e94315dd
15,174,264
+5,175 VTHO*
#088
0xdb0b8fe8d799b33005653238fdc2b2475423c8bf 0xdb0b8fe8d7...b2475423c8bf
15,019,524
+47,269 VTHO*
#089
-2
0x9dd93b488fad90dca4d6170944f584f83b61e401 0x9dd93b488f...84f83b61e401
15,014,593
+3,645 VTHO*
#090
-1
0xfa02e5f286f635df9378395f4be54647e73a66a0 0xfa02e5f286...4647e73a66a0
LBank
14,995,770
+146,400 VTHO*
#091
新功能
0x474456d50f4c63604830195766be77095cb7a69c 0x474456d50f...77095cb7a69c
14,842,118
#092
新功能
0xced2fefe797afb4f3b2d122b0db1135468666ff4 0xced2fefe79...135468666ff4
14,800,905
#093
-2
0xf10c9d44e178a9589ce28053b64fda818c703a8e 0xf10c9d44e1...da818c703a8e
14,750,707
+194,377 VTHO*
#094
-2
0xe668ba1ce2d8640aecc9f25aed3f8db5bff55532 0xe668ba1ce2...8db5bff55532
14,591,938
+288,703 VTHO*
#095
-2
0x6bd4114fd84cd3d6858e78b0af0d936ca19f11ca 0x6bd4114fd8...936ca19f11ca
14,412,810
+159,866 VTHO*
#096
-1
0x1978fd27183aae3116dde718df7a6372bd6f8a9a 0x1978fd2718...6372bd6f8a9a
14,244,506
+207,020 VTHO*
#097
-3
0x1124da6cb0e5f4d1a290f1e17d762b76e5e3c204 0x1124da6cb0...2b76e5e3c204
14,230,211
+131,155 VTHO*
#098
+2
0x58a05ad2bb6fc8710ef1d8bdd70677db23e0c2c8 0x58a05ad2bb...77db23e0c2c8
14,052,587
+916,931 VTHO*
#099
-3
0x5016b20070203ad824d3c343a578c5357953c40f 0x5016b20070...c5357953c40f
14,005,503
+225,056 VTHO*
#100
-2
0x7db64d97c157e863a49004e582fa66d0d6129ca5 0x7db64d97c1...66d0d6129ca5
13,491,770
+270,936 VTHO*
前100名最大的BAG(BitAgora)持有者排名。
总供应量
30,000,000,000
(300.00亿)
钱包余额≥1BAG
84

排名查询:

* 每周排名和BAG余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 BAG
#001
0x6463b65d56a576197868c1bc1bd67d458b458805 0x6463b65d56...7d458b458805
11,532,239,520
#002
0xcde9e80241d47e0d340a0d732d79906374426054 0xcde9e80241...906374426054
9,000,000,000
#003
0x1d989de8257ed803d30d9c65476f8b2cf588e469 0x1d989de825...8b2cf588e469
6,000,000,000
#004
0xbc1d73feb375294e7ff4bec4a0b8119bc4f54226 0xbc1d73feb3...119bc4f54226
2,950,000,000
#005
0x14db82cc90a6cbe876cc24adcfe2953cfdacfee9 0x14db82cc90...953cfdacfee9
OceanEx (BAG wallet)
436,862,008
+90,624,721 BAG*
#006
+1
0xeb03edc5c437f5b608884c2a1aab419da582c758 0xeb03edc5c4...419da582c758
14,345,000
#007
+1
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
14,252,021
#008
+1
0x1ba7e8fbcf630b7fac78d75c17f36619f16bdd21 0x1ba7e8fbcf...6619f16bdd21
7,499,990
#009
+1
0xf68c198b536e353f52785aa1e57512105c060509 0xf68c198b53...12105c060509
5,000,000
#010
+1
0xdb472fe72e5b3a363e16ab9837d8836a8b3c712e 0xdb472fe72e...836a8b3c712e
4,000,000
#011
+1
0x0c9a26e85286d8157a63988e237bd74394c82cbd 0x0c9a26e852...d74394c82cbd
3,450,000
#012
+1
0x0c281213e903bb8cb934c9adc76739a22d5287fb 0x0c281213e9...39a22d5287fb
3,225,000
#013
+5
0x69cb8ff8ec71b9354e63881a493e4577f117a729 0x69cb8ff8ec...4577f117a729
3,000,868
+1,192,268 BAG*
#014
0x47fe294258181d3bd42afe574c3be8501d2bbf01 0x47fe294258...e8501d2bbf01
2,565,000
#015
+9
0xed01417850553d4594d948e4e406afa7e3bcf690 0xed01417850...afa7e3bcf690
2,125,550
+1,390,812 BAG*
#016
+1
0xddb47c735d5489fc644db2a6014e4cb454c00b88 0xddb47c735d...4cb454c00b88
2,000,000
#017
+2
0x99dba0ad061047e00ccd37a88f9b54041a8534da 0x99dba0ad06...54041a8534da
1,710,801
#018
新功能
0xd9b54d6c27ee1dc4a436792b4abadd8cf75a83d7 0xd9b54d6c27...dd8cf75a83d7
1,510,412
#019
新功能
0x6e9a15a9322cb8af7e5530e281a20a683c7b88f0 0x6e9a15a932...0a683c7b88f0
1,509,421
#020
0xe1e438f24f8e92102f8ff3d959ce164aaa73fa1b 0xe1e438f24f...164aaa73fa1b
1,498,999
#021
0xf0a78b3e62352d969db8dc82dbcbe360fef40bdc 0xf0a78b3e62...e360fef40bdc
1,076,135
#022
+38
0x9c4e6d2ecc2d1db0cab8fdeba76032321956900d 0x9c4e6d2ecc...32321956900d
1,065,980
+1,052,387 BAG*
#023
新功能
0x01820d54012240d8f97f9b6c9466ad612e446074 0x01820d5401...ad612e446074
1,002,995
#024
-2
0x0c9f6fb2fdbd63eb3836e3910caea3fd7fe00a48 0x0c9f6fb2fd...a3fd7fe00a48
1,000,000
#025
新功能
0xf31b8ec40fa9831f7e6f32fd88a9bf8eaebbfb0e 0xf31b8ec40f...bf8eaebbfb0e
853,878
#026
+29
0x8bf4946c724526c4337682c07d018fdd2f4c1fde 0x8bf4946c72...8fdd2f4c1fde
840,000
+820,000 BAG*
#027
-4
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
814,399
#028
-3
0xc48423f27141181ec3f3e1b3630e8b0e7131f66a 0xc48423f271...8b0e7131f66a
675,000
#029
-3
0x6fa0eab0c087ffcf7e8dc2d02762329302c0feff 0x6fa0eab0c0...329302c0feff
634,949
#030
新功能
0xbe01f93dfdc86ff53e71d40fb20e2744fc00be8e 0xbe01f93dfd...2744fc00be8e
544,180
#031
-4
0x3f4da4a1668f366bea59b36a58ae54840143d303 0x3f4da4a166...54840143d303
509,126
#032
-3
0x214d774825d98fd2a8c95ef201a68f3eb6a03418 0x214d774825...8f3eb6a03418
465,000
#033
-3
0x3e0912a00a1bdfb1332d0d020bb84b6ab771acc3 0x3e0912a00a...4b6ab771acc3
414,001
#034
-3
0x8b52d91cf92fd6890908af0d44cdd5c883c68344 0x8b52d91cf9...d5c883c68344
318,969
#035
-3
0xfdb64c5af2b97b87d5b95ba2143cf74a7d53da99 0xfdb64c5af2...f74a7d53da99
300,000
#036
-3
0xa77bbda048c3950aa3ac796d289b5c5e90c36ef2 0xa77bbda048...5c5e90c36ef2
260,000
#037
新功能
0xa88b94dc875ce5ba3735a78b6f04ed145404bb05 0xa88b94dc87...ed145404bb05
249,999
#038
-4
0x80b9d5a1a58f33e4cc9afc02c914ae98728d9196 0x80b9d5a1a5...ae98728d9196
225,000
#039
-4
0xd1c2d222b3bf0ea5d5722bec93e0fe3f24c4cf19 0xd1c2d222b3...fe3f24c4cf19
200,000
#040
-4
0xe61a69a95d925ec3753a33ce718a2ce882bc3901 0xe61a69a95d...2ce882bc3901
199,114
#041
-4
0x118e79f9dc8c82f0a07cd101d0c61011705b3f1e 0x118e79f9dc...1011705b3f1e
170,000
#042
-4
0x4d11b46d9078dba32f7a839ce1373cac348e8393 0x4d11b46d90...3cac348e8393
143,276
#043
-4
0xc0c5db8bfccaefe5dafa4bb0852283bbd0885813 0xc0c5db8bfc...83bbd0885813
131,301
#044
新功能
0x0a2fd9dd6d9149dc85a4493095ad90998c3e3254 0x0a2fd9dd6d...90998c3e3254
100,000
#045
新功能
0x024a6b0bd66e74d5be4bbe2ad100daf12f172311 0x024a6b0bd6...daf12f172311
99,109
#046
-5
0x327311e63992807a180fc8da8b91317511b65965 0x327311e639...317511b65965
91,271
#047
-5
0x2ceaca2bc5c3d2c73c23fcd0613ee13836dfbe94 0x2ceaca2bc5...e13836dfbe94
83,687
#048
-5
0x16454cd98379f3960732a5096790e5b04340a962 0x16454cd983...e5b04340a962
81,150
#049
-5
0x42f95937a6c806d7b0fbf66b491c1883363c423a 0x42f95937a6...1883363c423a
76,475
#050
新功能
0xe2289a8b8f5c6d2b779fa464fc799e70f6d0d71c 0xe2289a8b8f...9e70f6d0d71c
70,753
#051
新功能
0x522e2a9485de726744a26247ab7a5a4e7dea611c 0x522e2a9485...5a4e7dea611c
58,065
#052
-7
0x0824250ba037b050ece294826507282c31b81fbf 0x0824250ba0...282c31b81fbf
50,000
#053
-7
0x6bfc601b6876d19fda56beb3677ccac8895b9c60 0x6bfc601b68...cac8895b9c60
50,000
#054
-7
0x76b1f025c288c4ab83de8149e8d745d2f1260edd 0x76b1f025c2...45d2f1260edd
43,220
#055
-7
0x992775b677654df926e7fe3998959d6564d5e580 0x992775b677...9d6564d5e580
32,068
#056
-7
0x4e4868a7c5f545440f26ea91edac2562c3995c51 0x4e4868a7c5...2562c3995c51
27,141
#057
-7
0xd114f3953e3211d3e55f5b483e142118333d1124 0xd114f3953e...2118333d1124
26,592
#058
-7
0xe7650fec257306b340b931964bd1d8b1fdf32323 0xe7650fec25...d8b1fdf32323
24,640
#059
-7
0x1e81068d536ed360e44605759a966833ad2021d9 0x1e81068d53...6833ad2021d9
24,342
#060
-7
0xc02282e7a2f2660416b461515154b94f78272750 0xc02282e7a2...b94f78272750
21,029
#061
-7
0x13717f8e607873feb6263406168bdb95efc18c53 0x13717f8e60...db95efc18c53
20,000
#062
-5
0x308ca21f4d24d6c00b9cdfd7fda32b35b8cdbf66 0x308ca21f4d...2b35b8cdbf66
17,483
#063
-5
0x4afec1b71daae0414b5af2ee91a24c3dceea1bc1 0x4afec1b71d...4c3dceea1bc1
15,000
#064
-2
0xfb61054753944ef0ce332961ce539f4c9b438e4b 0xfb61054753...9f4c9b438e4b
10,910
#065
-2
0x00bae5ed35736e4ef17af1be0c6f50e0fb73d685 0x00bae5ed35...50e0fb73d685
VeChainStats Donations
10,000
#066
-2
0xb98d41d4ffd1d6ba3d4e6aedd3c5fdebb63aad1e 0xb98d41d4ff...fdebb63aad1e
10,000
#067
-2
0x1b2cc339ba159aee644045b83b1cfe5511b27a5a 0x1b2cc339ba...fe5511b27a5a
9,000
#068
-2
0x5ee1b2eedb0502a71820ba34b59a7e7e34749107 0x5ee1b2eedb...7e7e34749107
7,891
#069
-2
0x03df9d423b2be28f9b72dd8efa201aba7663b423 0x03df9d423b...1aba7663b423
7,801
#070
-2
0x239de97bcc21b4149783edef85c2d6a601bf7ec0 0x239de97bcc...d6a601bf7ec0
7,480
#071
-2
0x05f05d1f75ae66b71df6c103c7f6eb45de6b2bb9 0x05f05d1f75...eb45de6b2bb9
7,460
#072
-2
0x01c0523693089152859197d8e9cfbc9a1420cdc1 0x01c0523693...bc9a1420cdc1
6,029
#073
-2
0x1adbaf3994d6f28cd82f3d7d82f43065e5542fd4 0x1adbaf3994...3065e5542fd4
5,159
#074
-2
0xca91463ca55577e4ecec2e50eeeb0a7033600454 0xca91463ca5...0a7033600454
5,000
#075
-2
0xb2349b09694dcf59e962cfdd200a6b5242456fe2 0xb2349b0969...6b5242456fe2
4,948
#076
-2
0x98c88e003cb9a72b23f480a8d73dccae6fee818a 0x98c88e003c...ccae6fee818a
2,500
#077
-2
0x6a184ab014e098426041d774efff3549657dd3b4 0x6a184ab014...3549657dd3b4
1,715
#078
-2
0xe219f0b305573f5f878c5363d77d6726a9b1d580 0xe219f0b305...6726a9b1d580
1,500
#079
-2
0x01163e05b750507590bb33c32d015675ccbb875c 0x01163e05b7...5675ccbb875c
1,426
#080
-2
0xb632a9f715c7f99cfd1c4b8b3593100ed2ea68ec 0xb632a9f715...100ed2ea68ec
1,000
#081
-2
0x5b054068a2bb286dc45359a2d864c166c6a0dcc1 0x5b054068a2...c166c6a0dcc1
212
#082
-2
0xc69fde6d2b1fa035beb9d8c4e00c48cadba3e6f7 0xc69fde6d2b...48cadba3e6f7
21
#083
-2
0xed5b7738c227a5f778700a524ba8a63bd1ec870e 0xed5b7738c2...a63bd1ec870e
21
#084
-2
0x0a97d8962dd610510d03c67878b08ad7fe6c06fe 0x0a97d8962d...8ad7fe6c06fe
10
#085
-2
0xded71ec237b1ea4ca8c35abb3b33c8c35fd9d241 0xded71ec237...c8c35fd9d241
1
#086
-2
0x2b7aaa06c60655125d2ce226fb7d28e1f1f6952d 0x2b7aaa06c6...28e1f1f6952d
1
#087
-2
0x6056eba1a19a15fa6bdc794e37b70a1324479c8d 0x6056eba1a1...0a1324479c8d
0
#088
-2
0x62b7cc130bb1937ef7c0a714ad2f542af9ff8f73 0x62b7cc130b...542af9ff8f73
0
#089
-2
0x023b102bcf3b74d404eb16bbd0ed63f56dd7d333 0x023b102bcf...63f56dd7d333
0
#090
-2
0x59437226422bd5d04574e0e182eab63e643bab6b 0x5943722642...b63e643bab6b
0
#091
-2
0xa16dd7023ea61cea609dc52b2f180c46bcf6112c 0xa16dd7023e...0c46bcf6112c
0
#092
-2
0xcb9d55da0c28d99295749a35d0ce4313041279c1 0xcb9d55da0c...4313041279c1
0
#093
-2
0x03f089a4cbf94f868b55b870d4468ee7da0fff21 0x03f089a4cb...8ee7da0fff21
0
#094
-33
0x0756b64817a0055212be542dd43faf5e38615c7b 0x0756b64817...af5e38615c7b
0
-11,620 BAG*
#095
-39
0x30abb1c2d871d59a32c6358c689242c063809112 0x30abb1c2d8...42c063809112
0
-18,345 BAG*
#096
-4
0xa1b28da7724af692c88fdb6297094ca0029112a8 0xa1b28da772...4ca0029112a8
0
#097
-4
0x486f7fa705796357c6d45153d80d5bd247309eae 0x486f7fa705...5bd247309eae
0
#098
-4
0x7d083395cb7e83fe999da66fdda1e7778dd847d8 0x7d083395cb...e7778dd847d8
0
#099
-84
0xae2956e159ea962855b609c92c05e390cd5215eb 0xae2956e159...e390cd5215eb
0
-2,281,044 BAG*
#100
-84
0xcfb1f3e24f79a558525979270eef3a3f7d2d6c32 0xcfb1f3e24f...3a3f7d2d6c32
0
-2,000,000 BAG*
前100名最大的DBET(DecentBet)持有者排名。
市场流通
188,632,973
(1.89亿)
总供应量
205,903,295
(2.06亿)
钱包余额≥1DBET
2,766

排名查询:

* 每周排名和DBET余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 DBET
#001
0x818e6a1cdccc7db87e991d979aa8d3eec199b868 0x818e6a1cdc...d3eec199b868
38,113,660
#002
0xb3d27392e7ef1c58449e6b688ef9413839f8415e 0xb3d27392e7...413839f8415e
20,208,234
-1,000,000 DBET*
#003
0x8e9e08eed34cf829158fab863f99c0225d31e123 0x8e9e08eed3...c0225d31e123
OceanEx (DBET wallet 2)
13,136,507
#004
0xb2fd9e08698ebda34204f540080722169815924f 0xb2fd9e0869...22169815924f
7,851,050
-112,000 DBET*
#005
0x1824513f4983c5ee9253e3eec586bf3e27041e76 0x1824513f49...bf3e27041e76
5,770,980
#006
0x68e29026cf3a6b6e3fce24e9fcc2865f39c884d7 0x68e29026cf...865f39c884d7
LaToken 2 (second wallet)
5,038,231
#007
0x6c5af19b8b46fedb07ab95a37248af42f5419842 0x6c5af19b8b...af42f5419842
3,782,990
#008
0xb6bb6b9ef6941769f13836a2785d6e8f2b7c2c51 0xb6bb6b9ef6...6e8f2b7c2c51
2,500,000
-500,000 DBET*
#009
+4
0x8979cdda17e1afd32c73b65145484abe03f46725 0x8979cdda17...4abe03f46725
OceanEx (DBET wallet 1)
2,418,740
+629,474 DBET*
#010
-1
0x079ed6047176c18c203c2b37b982daeff0ab6fa8 0x079ed60471...daeff0ab6fa8
2,300,139
#011
-1
0x1221bb65b0b1404d0c7083fd4b9fddd020d3e09d 0x1221bb65b0...ddd020d3e09d
2,146,951
#012
-1
0xc0c5db8bfccaefe5dafa4bb0852283bbd0885813 0xc0c5db8bfc...83bbd0885813
1,956,777
#013
-1
0xa846947fa0985b8a45c459f39d17ffa339257510 0xa846947fa0...ffa339257510
1,903,385
#014
0x81641e6bc51aceef651b3c0a2aab4167e2721a5e 0x81641e6bc5...4167e2721a5e
1,698,137
#015
0x77e839582cc8d7a7afa38216d48844b05e641394 0x77e839582c...44b05e641394
1,536,172
#016
0x2a9dac1bcd1f8ba82e9339ed8b436140d922029a 0x2a9dac1bcd...6140d922029a
1,495,146
#017
0xaef5b00b6888b2b0ce2ab8b326d1752942ede6e1 0xaef5b00b68...752942ede6e1
1,365,864
#018
0x08878db7bb6ee1f94244b579f0dd6e68fbf0307e 0x08878db7bb...6e68fbf0307e
1,365,352
#019
0x6c92137346b32e81ab0029f7cbebc2284fcae73b 0x6c92137346...c2284fcae73b
1,349,727
#020
0x169329af1f9c04a9e5d665626827d9b477db0e98 0x169329af1f...d9b477db0e98
1,334,250
#021
0xbb46583d668385884887866b8f9f1f1e32707518 0xbb46583d66...1f1e32707518
1,334,250
#022
0x709da098afb8b8322e50231108da518e5f47dd0b 0x709da098af...518e5f47dd0b
1,205,000
#023
0x75cd7eea083c27ba71f7be1897fc3a7fd0532f51 0x75cd7eea08...3a7fd0532f51
1,199,883
#024
0xa22734fb9bbd7788ca7dea904ec9ffc4090909bf 0xa22734fb9b...ffc4090909bf
1,151,653
#025
0x3416a432bc2e796ba27aa454be76b7baa68334a5 0x3416a432bc...b7baa68334a5
1,019,999
#026
0xf938fedd0937600142ea62b567e2a22610b47162 0xf938fedd09...a22610b47162
1,000,000
#027
0x2c936d98863b5545dbf2ee5b9763a2358c62a3f1 0x2c936d9886...a2358c62a3f1
992,601
#028
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
907,028
#029
+43
0xd727be9142fc882de9e009e065bafaa0b7976f2a 0xd727be9142...faa0b7976f2a
905,128
+605,128 DBET*
#030
-1
0x50c9328e685a348348f35841e5b58e31f5ccfa11 0x50c9328e68...8e31f5ccfa11
892,446
#031
-1
0x05d4530dcd1c8515cacb752fff18c13b64517e90 0x05d4530dcd...c13b64517e90
807,034
#032
-1
0x63282074cce175c33f082bdc0be45c627e1cf858 0x63282074cc...5c627e1cf858
788,486
#033
-1
0x67955b8b36e4c98209ff371c8003b49be9c836f5 0x67955b8b36...b49be9c836f5
786,660
#034
-1
0x211dad1b2d9240b8964f19ecf2e346e19bdccdc3 0x211dad1b2d...46e19bdccdc3
775,700
#035
-1
0xaba0e3142d7ac08b2dff07ec90827fd5d54a8d2c 0xaba0e3142d...7fd5d54a8d2c
700,144
#036
-1
0xd4b02c3293bb3f2003a373de25c00aeb1179214d 0xd4b02c3293...0aeb1179214d
682,968
#037
-1
0xc18f03b1243b640da40bed206a203ad5dd2b74cf 0xc18f03b124...3ad5dd2b74cf
667,005
#038
-1
0x6a6df1f578ec96520357153908c63c05383ef34b 0x6a6df1f578...3c05383ef34b
665,857
#039
-1
0x11de12ca1e5fa9367d8e4ad883b6d1ede0952897 0x11de12ca1e...d1ede0952897
655,314
#040
+65
0x5ac3ffe08a0e52806c14d8950f53894c4ce5bdce 0x5ac3ffe08a...894c4ce5bdce
640,503
+434,865 DBET*
#041
-2
0x421e5242c31b77efb4346f800e9a6007176e0c46 0x421e5242c3...6007176e0c46
614,517
#042
-2
0xb0867e5139d11161a10d8e73d85ead684db43cef 0xb0867e5139...ad684db43cef
600,075
#043
-2
0xf676f74bee5c54dbee302d27a7813162fb570505 0xf676f74bee...3162fb570505
588,971
#044
-2
0x0d124cbdcb58b9510f0b935ba7c767baafda6bb2 0x0d124cbdcb...67baafda6bb2
570,456
#045
-2
0x3f4da4a1668f366bea59b36a58ae54840143d303 0x3f4da4a166...54840143d303
546,342
#046
-2
0xcebc35b817adf79a55546f132fa480093520954e 0xcebc35b817...80093520954e
494,191
#047
-2
0xc2ec4f904f87e0290cec03b69508182bb83dc201 0xc2ec4f904f...182bb83dc201
482,000
#048
-2
0x63e64a970f389d9703f505f078365e2f30df86a1 0x63e64a970f...5e2f30df86a1
471,351
#049
-2
0xf97b43fbb3f71e249394594477ead57f6953aec9 0xf97b43fbb3...d57f6953aec9
463,615
#050
+12
0x18c2385481cdf28779ac271272398dd61cc8cf3e 0x18c2385481...8dd61cc8cf3e
vexchange.io (DBET contract)
433,089
+93,806 DBET*
#051
-3
0xf020d4cf3960750cc8cd5ba3e7e9837ccc432650 0xf020d4cf39...837ccc432650
432,226
#052
-3
0x47cf5decca55977635ba78188f232498db1552c3 0x47cf5decca...2498db1552c3
400,000
-32,000 DBET*
#053
-3
0x53360128386e22817dc81b96947402bad58bc91d 0x5336012838...02bad58bc91d
400,000
#054
-3
0x8fcf1937c75450feb5156caa0c5e12272c081d55 0x8fcf1937c7...12272c081d55
400,000
#055
-3
0xa0834746992c3e164ef8a33eb7901cdd09568683 0xa083474699...1cdd09568683
385,227
#056
-3
0x6bec38178efc1521affb2d249aa99683b90ef8ce 0x6bec38178e...9683b90ef8ce
380,000
#057
-3
0xb8a0b6f01216ca42895f0ac8504eeb5b1b9ce316 0xb8a0b6f012...eb5b1b9ce316
379,919
#058
-3
0x4e5316ec63103e8bb1e1429fc9e6639161e094d5 0x4e5316ec63...639161e094d5
376,800
#059
-3
0xbf8211128f808fb5599768203f3a3598fd193088 0xbf8211128f...3598fd193088
376,000
#060
-3
0x7f5bea6d7d44671a377a93e3a1f09a7ac75ccc74 0x7f5bea6d7d...9a7ac75ccc74
352,000
#061
-3
0xdd65dfd372579209766e2672b0d8608353e1342c 0xdd65dfd372...608353e1342c
347,147
#062
-3
0xecbbc7a6dc5a156e83cbf847b6fb2e56e300b234 0xecbbc7a6dc...2e56e300b234
341,584
#063
-3
0x90b7a14b4f99019cbad23dd1f5aecb6b817002d2 0x90b7a14b4f...cb6b817002d2
340,000
#064
-3
0xa3d3a19202c63186c6eee015826e529a82e108bf 0xa3d3a19202...529a82e108bf
339,979
#065
-2
0x6b5377e9fdffb696d376ebf569e6024ae42e9117 0x6b5377e9fd...024ae42e9117
329,399
#066
-2
0xf951a1f7e2b477bd7e1875cbc90711a42dc4e727 0xf951a1f7e2...11a42dc4e727
324,328
#067
-2
0x94c4d8779478e89ee527588874504f9d92675d5e 0x94c4d87794...4f9d92675d5e
322,366
#068
-2
0x39d397fd207185c0cfc4488818655ce7ff8224fd 0x39d397fd20...5ce7ff8224fd
320,075
#069
-2
0xb1565ed677375e96704f777e1d4becb76f011998 0xb1565ed677...ecb76f011998
317,888
#070
-2
0x1cdf3bdecd22831dab0c246086e686d61cd8d927 0x1cdf3bdecd...86d61cd8d927
314,065
#071
-2
0xb0ceeadd0f58c41da874d641101f214ceaceefd5 0xb0ceeadd0f...214ceaceefd5
312,279
#072
-2
0x729835741a22ea76a44dbccf8c805262b9ba7c3b 0x729835741a...5262b9ba7c3b
303,428
#073
-2
0xe360e55336eb81ef3f45f56cff69278406f75c65 0xe360e55336...278406f75c65
300,517
#074
-1
0x8565143acdbcb3ca4df1985c1590ffeb4be90445 0x8565143acd...ffeb4be90445
300,000
#075
-1
0x25459c6a0d1f8cd804a7b0ab16e9584a47e84456 0x25459c6a0d...584a47e84456
284,183
#076
-1
0xa96948d92762607dd98861fb04f1540d99168e8c 0xa96948d927...540d99168e8c
282,534
#077
-1
0x7fec831e1ec37a601b3c721c4f416ea4fa653c66 0x7fec831e1e...6ea4fa653c66
278,225
#078
-1
0xf5b513554124fb7407e730b1cb45be340a6ad39c 0xf5b5135541...be340a6ad39c
272,000
#079
-1
0x63bd96b2d0fe79e98519c581d59f2830305a2597 0x63bd96b2d0...2830305a2597
268,621
#080
-1
0xb3af09717a2359821128a9cc55f461db0f478662 0xb3af09717a...61db0f478662
267,478
#081
-1
0x7dadfe7490bc3bd77529be96216e363a72dc3ba0 0x7dadfe7490...363a72dc3ba0
263,278
#082
-1
0x4b786c1914b202f9bf882e1c9957da07f4af05c9 0x4b786c1914...da07f4af05c9
252,076
#083
-1
0x1b215637c653ea57a08f53757fc2e011a99a022a 0x1b215637c6...e011a99a022a
249,482
#084
-1
0x771aa29a2e9a43b99281fb1398be547e14beee8f 0x771aa29a2e...547e14beee8f
249,388
#085
-1
0x9f592a77a5cc90190dd4491080d18b507eebd1b7 0x9f592a77a5...8b507eebd1b7
247,000
#086
-1
0x66f2ef1f478b5236f03a68511a8aa9db629cc7e4 0x66f2ef1f47...a9db629cc7e4
243,113
#087
-1
0x28ad0125734e221eaf6d18d0451e7bed8bb1c8e5 0x28ad012573...7bed8bb1c8e5
240,877
#088
-1
0xc09b9a88985f6f5fba62d7447b0706244959ccc0 0xc09b9a8898...06244959ccc0
240,244
#089
-1
0xac9f309eeb2c134604dd10b51457c58c393f27f5 0xac9f309eeb...c58c393f27f5
240,001
#090
-1
0xfd00798450264520cf0de5253e37c2dbadde566c 0xfd00798450...c2dbadde566c
240,000
#091
-1
0x2f89c102d797da9cddcd3161508a1756934fca59 0x2f89c102d7...1756934fca59
238,084
#092
-1
0xc1729e00234e12297d15794e122bb6a0e1200cd4 0xc1729e0023...b6a0e1200cd4
232,070
#093
-1
0x2b40fe2e4baf109f95318c94d5e94c3bf0734f43 0x2b40fe2e4b...4c3bf0734f43
226,384
#094
-1
0xba7c18537437fd86887d2d53ff7e094b93c56c6e 0xba7c185374...094b93c56c6e
224,204
#095
-1
0xdbfb49e0e75e7b37127204c8ed4aa057470c7da3 0xdbfb49e0e7...a057470c7da3
214,199
#096
-1
0x3e0912a00a1bdfb1332d0d020bb84b6ab771acc3 0x3e0912a00a...4b6ab771acc3
213,116
#097
-1
0x01dfb805f0897f732a1d3bc34db9c852ba99294c 0x01dfb805f0...c852ba99294c
213,039
#098
-1
0x38abbd7171094ab081e1555d27483852d4b5674e 0x38abbd7171...3852d4b5674e
212,905
#099
-1
0x1a7ff3470d24575eb56257832dca356228fc7b12 0x1a7ff3470d...356228fc7b12
212,891
#100
-1
0x7a70e846fe0619ec39fdeae15b9492d26b4a93d2 0x7a70e846fe...92d26b4a93d2
212,078
前100名最大的EHRT(8Hours)持有者排名。
总供应量
9,999,898,945
(100.00亿)
钱包余额≥1EHRT
369

排名查询:

* 每周排名和EHRT余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 EHRT
#001
0x8d8d8a0c77628926908dedaf3fbffce3d416fc2d 0x8d8d8a0c77...fce3d416fc2d
9,076,012,006
-50,000,000 EHRT*
#002
0x07747c54a9a6a63cb7ee0e57d6630ea5ddd3a402 0x07747c54a9...0ea5ddd3a402
75,600,000
#003
0x29eca91ce3f715c9ba9e87ec1395dca7d1ce9e9e 0x29eca91ce3...dca7d1ce9e9e
69,900,000
#004
0x0a97d8962dd610510d03c67878b08ad7fe6c06fe 0x0a97d8962d...8ad7fe6c06fe
54,000,000
#005
0xc839f6f63fcaa1bd49783767601e482b69532161 0xc839f6f63f...482b69532161
45,420,000
#006
0xd4d47ec6573036c4cd31b225ab6ad8afb013e7b4 0xd4d47ec657...d8afb013e7b4
34,320,000
#007
新功能
0x2d302b192be3948443296b63b0e450553b721fcf 0x2d302b192b...50553b721fcf
27,895,640
#008
-1
0xae5dac8aff58238a2f151caf847aa4fb32b92315 0xae5dac8aff...a4fb32b92315
21,600,000
#009
-1
0x57f254bfcf553732a22c5fbf1d69916e0350cc13 0x57f254bfcf...916e0350cc13
16,200,000
#010
-1
0xd697872543228c357cfd8dee6995be380d4d2733 0xd697872543...be380d4d2733
16,200,000
#011
-1
0x75176a9988620e0b6f41253f4c7ac5c9e10884a0 0x75176a9988...c5c9e10884a0
13,500,000
#012
-1
0x22057b0c21f795fe7d0d809c25f621addb062689 0x22057b0c21...21addb062689
13,000,000
#013
-1
0x5c0045e309762d6b3c814903dbc1120a21b30b73 0x5c0045e309...120a21b30b73
12,960,000
#014
-1
0x6799dda1f89c34e3ca96291f43e97aaf609225a1 0x6799dda1f8...7aaf609225a1
12,960,000
#015
-1
0x35dd89c1f62d76ee7c3d0b33d045125e69da675c 0x35dd89c1f6...125e69da675c
12,110,000
#016
-1
0x616950aa31806c8f1a0b519d87054b45288d3795 0x616950aa31...4b45288d3795
11,170,000
#017
-1
0x1dc9c515a48dd14b843bce261a393545b0bd2514 0x1dc9c515a4...3545b0bd2514
10,800,000
#018
-1
0x77ad0e359770b12a30ce30da6943108632d8ec75 0x77ad0e3597...108632d8ec75
10,800,000
#019
-1
0xcfd3c552dc9b19263cc696dec2e699336e266cec 0xcfd3c552dc...99336e266cec
10,800,000
#020
-1
0x4b7c3ea71aab3c35d2e3c84b89a553f47f85b240 0x4b7c3ea71a...53f47f85b240
10,140,000
#021
-1
0x7aa0b601a8ed7fc238bc6aa4344e718899310232 0x7aa0b601a8...718899310232
10,005,500
#022
-1
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
9,790,000
#023
-1
0x69a83084862da38eae1267aa8a18e785545322ab 0x69a8308486...e785545322ab
9,281,777
#024
-1
0xcfb1f3e24f79a558525979270eef3a3f7d2d6c32 0xcfb1f3e24f...3a3f7d2d6c32
9,000,069
+69 EHRT*
#025
-1
0x1a5e8d27e164b2073fd4bf325cbea9a8d0011fba 0x1a5e8d27e1...a9a8d0011fba
8,640,000
#026
-1
0xb96cfc95905da3a34050492f755d68c5bdba49a0 0xb96cfc9590...68c5bdba49a0
8,640,000
#027
-1
0x9da14920f15765edad4a8691c4ef4046f52c9e8a 0x9da14920f1...4046f52c9e8a
8,055,000
#028
-1
0x4198253b9eef7f9787d302dac8aa82e3842af580 0x4198253b9e...82e3842af580
7,795,000
#029
-1
0x2bb20ea457c9f2dcec67f74e0031fecaea5db7c9 0x2bb20ea457...fecaea5db7c9
7,750,000
#030
-1
0xdcc7b776b5fb85831ea9baeb03b9df175bf1ef4c 0xdcc7b776b5...df175bf1ef4c
7,150,000
#031
-1
0xdbd6b36d0382a6eb829022740131d0413960e838 0xdbd6b36d03...d0413960e838
7,118,440
#032
-1
0x685312d1fcc06a6c5edf825c8b989c218758ee8a 0x685312d1fc...9c218758ee8a
7,011,365
#033
-1
0xb3e246f6ff049994b48ce4591d00277c2d0cab77 0xb3e246f6ff...277c2d0cab77
6,895,200
#034
-1
0x8f55e373db6c1456a502d26ee052ef3c730714a8 0x8f55e373db...ef3c730714a8
6,480,000
#035
+35
0x4b70db1a93e833a7a464a35191da978b5f976616 0x4b70db1a93...978b5f976616
6,244,624
+3,600,000 EHRT*
#036
-2
0x9902dcb39b92ca11b0b1445be0447c5bf7c6a28e 0x9902dcb39b...7c5bf7c6a28e
6,235,200
#037
-2
0x3a063394a727c82d01220d0fce00971ef423ffb1 0x3a063394a7...971ef423ffb1
6,190,000
#038
-2
0x0cac88a8ed391f9edc444579a19d931a546bffca 0x0cac88a8ed...931a546bffca
5,930,000
#039
-2
0x6c4ad5299577f31111a3631459ad4bd734266f4c 0x6c4ad52995...4bd734266f4c
5,685,000
#040
-2
0x7150b5e4593f0d02f2ee306a83459f1524c58ec8 0x7150b5e459...9f1524c58ec8
5,350,000
#041
+16
0x3a8f145b3a0d5fb7e778a4f676d5f8ccb759c6b2 0x3a8f145b3a...f8ccb759c6b2
5,150,000
+2,000,000 EHRT*
#042
-3
0xf568a6357807429fbe6ac2149f39c8c95ffcd5c5 0xf568a63578...c8c95ffcd5c5
5,000,000
#043
-2
0x6cef5473f30b1ee51cf6bd7883bb2c984070ab31 0x6cef5473f3...2c984070ab31
4,600,000
#044
-2
0x0ecec9fb672207e2ff3c80d8da5dd235a194ab70 0x0ecec9fb67...d235a194ab70
4,580,000
#045
-2
0xc40d07a4aebf1238bf26023f7c53bea2c1fc9d5e 0xc40d07a4ae...bea2c1fc9d5e
4,520,000
#046
-2
0xa3414af568517107c74f0b66d661d727b86fbae9 0xa3414af568...d727b86fbae9
4,380,000
#047
-2
0x7872af81ccc5ffa304ac5e8330701b1f8ccb4f87 0x7872af81cc...1b1f8ccb4f87
4,320,000
#048
-2
0xc043571cc49eb0832ffd4718d28a2f3279a640c3 0xc043571cc4...2f3279a640c3
4,320,000
#049
-2
0xd4cdc78347d0cd7ee05b45c730657bb2a80479a8 0xd4cdc78347...7bb2a80479a8
4,320,000
#050
-2
0x080740c5e3ee9ee5593bcf7575b52d4621522a98 0x080740c5e3...2d4621522a98
4,140,000
#051
-2
0x2492f4c0ebd1301a4e9a55684f413b6f39506770 0x2492f4c0eb...3b6f39506770
4,000,000
-50,000 EHRT*
#052
-2
0xf9eb0273be29eb9408bdb56fcc9c9953c8fdf2d9 0xf9eb0273be...9953c8fdf2d9
3,826,000
#053
-2
0xa66ef2ca457676a7e7e845762a5d34d508d167f6 0xa66ef2ca45...34d508d167f6
3,745,000
#054
-2
0x1f2e8a5afc2f02cc7de24832c4395f4eb49ecae6 0x1f2e8a5afc...5f4eb49ecae6
3,733,000
#055
-2
0x58c7f3c5332a876a8c9c244696aed4894b99571b 0x58c7f3c533...d4894b99571b
3,720,000
#056
新功能
0x05a97a3ceb279a12308a623460f780564db5c5cc 0x05a97a3ceb...80564db5c5cc
3,600,000
#057
-3
0xb0a7f6e1d64194a70c1c1d964bde1bb71c6fc01e 0xb0a7f6e1d6...1bb71c6fc01e
3,564,000
#058
+47
0x34a50b2f23420aa355b01f6f7f33b4e0f3a8070b 0x34a50b2f23...b4e0f3a8070b
3,480,000
+1,800,000 EHRT*
#059
-3
0x97326cf432748f6e1a38e9a6280cb3cd26a99d92 0x97326cf432...b3cd26a99d92
3,240,000
#060
-2
0x198624f19986f2e87372b5e5a8afaba013faa3ea 0x198624f199...aba013faa3ea
3,146,000
#061
-2
0x631ec901fd618edf6a954649f73c44e3970217be 0x631ec901fd...44e3970217be
3,110,000
#062
-2
0xd21481100630803e8ea09cbf0030817b3b72659f 0xd214811006...817b3b72659f
3,100,000
#063
-2
0x56dd293a4e30301d5f4851ba7498337d082226f3 0x56dd293a4e...337d082226f3
3,080,000
#064
-9
0xa5546c5eb560e57031ec612940a9b662879e1ad9 0xa5546c5eb5...b662879e1ad9
3,017,628
-300,000 EHRT*
#065
-3
0x9467495a8fb8bc71374a1399056883905c783ed0 0x9467495a8f...83905c783ed0
3,000,000
#066
-3
0x77003601f0708e98aa81a05eb8d4a15c96f6dfdc 0x77003601f0...a15c96f6dfdc
2,990,000
#067
-3
0x5548a073fa9a498d9c1d4fb5637d66c84a6bad22 0x5548a073fa...66c84a6bad22
2,910,000
#068
-3
0xcfd17c14afcf4a42c0de2b174c9622cbb961d3b9 0xcfd17c14af...22cbb961d3b9
2,897,000
#069
新功能
0x71700d9aebc8d3ef3540e62367efab2aa76a0907 0x71700d9aeb...ab2aa76a0907
2,880,000
#070
-4
0x16622c1616926681448f6e0956f0d41da446786f 0x16622c1616...d41da446786f
2,860,000
#071
-4
0x52dfdbad5658a762a234e0f9f88a8154da24a848 0x52dfdbad56...8154da24a848
2,847,600
#072
-4
0x130ae3ac5fcec6b1faf99273e8953e79a8f3e67b 0x130ae3ac5f...3e79a8f3e67b
2,795,000
#073
-4
0x78dad0cd42620cc996c18cb51abe4f55ca2f4f70 0x78dad0cd42...4f55ca2f4f70
2,675,000
#074
-3
0x7d06f298032fe1fc69a68ce0af702fb217035d6c 0x7d06f29803...2fb217035d6c
2,640,000
#075
-35
0xc459e3fa2a20aca5447a6659ff1b188fa2c9bca0 0xc459e3fa2a...188fa2c9bca0
2,620,000
-2,000,000 EHRT*
#076
-4
0x5f2ee9ec07a9a98b71a7bde67ea3515af9b9797e 0x5f2ee9ec07...515af9b9797e
2,573,500
#077
-4
0xc266aad845b59840206d77dcf2bb5571d10ef41c 0xc266aad845...5571d10ef41c
2,544,760
#078
-4
0xcc26a72ba1a27ed67539364f90763bfe68a190ba 0xcc26a72ba1...3bfe68a190ba
2,525,000
#079
-4
0x8d855199d2a3df5578f3e37be035dd463e46d100 0x8d855199d2...dd463e46d100
2,500,000
#080
+1
0x3e0912a00a1bdfb1332d0d020bb84b6ab771acc3 0x3e0912a00a...4b6ab771acc3
2,494,521
+319,090 EHRT*
#081
-5
0x4c278ebd59d6e0d49c6eca86bf407a9d64ac8b8e 0x4c278ebd59...7a9d64ac8b8e
2,300,000
#082
-5
0x08ad19d5617a3a123f598a93f1bd1b663c9a9220 0x08ad19d561...1b663c9a9220
2,293,450
#083
-5
0x0f9396e355567b27be9d9bd597f9f4f59e8db46f 0x0f9396e355...f4f59e8db46f
2,260,000
#084
-5
0x9787e347efd2f1bf929a1bdd8ac20f82eeaeb11b 0x9787e347ef...0f82eeaeb11b
2,223,450
#085
-5
0xd6b9d41e4e0cb29f3254600d2b3efc0374b3e7b0 0xd6b9d41e4e...fc0374b3e7b0
2,220,000
#086
新功能
0x336f40fede425545a019b2084b94aae891ae180d 0x336f40fede...aae891ae180d
2,160,000
#087
-5
0xae09c584b32b8ba102cfe06f28cf3466087ba7c3 0xae09c584b3...3466087ba7c3
2,160,000
#088
-5
0xcf411793fcfced13564905c34928313ab8fd126b 0xcf411793fc...313ab8fd126b
2,137,250
#089
-5
0x9fbb1f5ed87dbb0a5a0b66634f8e252c7256e8fa 0x9fbb1f5ed8...252c7256e8fa
2,130,000
#090
-5
0xb88f05767b9bd9a756208bfc569cbb66e0ea69c9 0xb88f05767b...bb66e0ea69c9
2,130,000
#091
-5
0xd7856ddfc12f5ebf01480dde34d8b8ea9d840734 0xd7856ddfc1...b8ea9d840734
2,130,000
#092
-5
0xee74291848a9eb84fca5de2a2fdb1ca2afa254de 0xee74291848...1ca2afa254de
2,130,000
#093
-5
0xff8569614f371720e18a3375e174eed5fcb78254 0xff8569614f...eed5fcb78254
2,125,000
#094
-5
0x5c6d5b9131228f4a068c01c1769095711c773446 0x5c6d5b9131...95711c773446
2,106,000
#095
-5
0xb7d0301be17f533914a1e0a2403c8cfcf6245bc2 0xb7d0301be1...8cfcf6245bc2
2,098,000
#096
新功能
0x6cc5a1e4dc8b8b3bac676c3b2d4fcd5c1ccfa76a 0x6cc5a1e4dc...cd5c1ccfa76a
2,088,000
#097
-6
0x7084a37a55f510528e5299277f3472e4b1380fd7 0x7084a37a55...72e4b1380fd7
2,040,000
#098
-6
0xb83299494f5fce62e4c81dcc7228eaea4a6f3930 0xb83299494f...eaea4a6f3930
2,039,670
#099
-6
0x5d05149b67e690390581f77ebff598b55c467425 0x5d05149b67...98b55c467425
2,015,000
#100
-6
0x19e3106f858e977e8e9ac2c27c3d3112cd31be0b 0x19e3106f85...3112cd31be0b
2,000,000
前100名最大的JUR(Jur)持有者排名。
市场流通
100,000,000
(1.00亿)
总供应量
1,000,000,000
(10.00亿)
钱包余额≥1JUR
92

排名查询:

* 每周排名和JUR余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 JUR
#001
0x747fa3858456f3978cc747ca4290111b933986d5 0x747fa38584...111b933986d5
493,424,588
-28,185 JUR*
#002
0x5d7fe18beff1c4f16115cb8cfcd87442a89d9278 0x5d7fe18bef...7442a89d9278
Jur (Company Reserve)
200,000,000
#003
0xc01b26cd4b9525ad1b67a54fad53a8bff91ae01d 0xc01b26cd4b...a8bff91ae01d
Jur (Private Contributors)
100,000,000
#004
0xf346f1ab880d5b2cd0333bf69c280a732fa4a1c4 0xf346f1ab88...0a732fa4a1c4
Jur (Team, Scientific Committee, Advisors)
100,000,000
#005
0x254afc2490d83b1a56fe621cd708f89456472d87 0x254afc2490...f89456472d87
98,001,000
#006
0xc814e4b714c87724ce2c3c08ae15858de5b79051 0xc814e4b714...858de5b79051
1,680,975
#007
+31
0x6225f4c6fe245ca0fa7031b86ecc9905276d09af 0x6225f4c6fe...9905276d09af
1,000,000
+990,000 JUR*
#008
0xb38cc4eb56ac47e06d1b249e1747cb8dee3d25c3 0xb38cc4eb56...cb8dee3d25c3
900,195
#009
0x0ff2fae5be44a0d665ab41ea45e5856ba69a8631 0x0ff2fae5be...856ba69a8631
865,000
#010
0x2eaab061de748f643c5fb282fcbaa61229360167 0x2eaab061de...a61229360167
679,000
#011
0x700ace1b376dc92a94bdc3c999a2374cb5b610c8 0x700ace1b37...374cb5b610c8
456,000
#012
新功能
0x395fa9cdafac9c3ca7ede894e1df372a5d9d3015 0x395fa9cdaf...372a5d9d3015
410,633
#013
-1
0xd9a1524be8ea73c2e06a34a749c06911c4fee8fc 0xd9a1524be8...6911c4fee8fc
390,705
#014
0x0d9b01922e656c745f95e0453e1d9deba3f33320 0x0d9b01922e...9deba3f33320
350,203
#015
新功能
0x91271c74c3f9a2287d1b08eff8a370d6ecf171ef 0x91271c74c3...70d6ecf171ef
242,307
#016
新功能
0xb23c31abcf754c9f7454650147284d1032bfa24e 0xb23c31abcf...4d1032bfa24e
187,965
#017
-2
0xea07e5cf0922aca52d29ac789e656b674a153e4f 0xea07e5cf09...6b674a153e4f
181,624
-23,618 JUR*
#018
-2
0x34d9b529fced0019ce43e4e0ed97ad29f79e9105 0x34d9b529fc...ad29f79e9105
170,420
#019
-1
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
148,344
#020
-3
0xfeca5a0c2ffd0c894b986f93b492b572236a347a 0xfeca5a0c2f...b572236a347a
vexchange.io (JUR contract)
128,955
-26,343 JUR*
#021
-2
0xaee087732f2c4a81e13f08ced9933f825c1daf6a 0xaee087732f...3f825c1daf6a
80,850
#022
-2
0x13584219b621a539ca85c5be0538a91e1b438300 0x13584219b6...a91e1b438300
58,056
#023
-2
0xfbae88849dee02fc013c2419fd31f140b897b904 0xfbae88849d...f140b897b904
57,345
#024
-2
0x60ba830ffebd100735780d8c5d9122151c4d9353 0x60ba830ffe...22151c4d9353
54,865
#025
-2
0x7fe412962abf8f5e27828a16a02c737eb39e7e59 0x7fe412962a...737eb39e7e59
50,000
#026
-2
0x2a33e798ecc95a51384a7366093ed458bebdbf6d 0x2a33e798ec...d458bebdbf6d
48,773
#027
-2
0x9765d0265be8239ef7bf437abaa0e0062eeca41a 0x9765d0265b...e0062eeca41a
45,442
#028
-1
0xfa3ff12d1be0fa98e5d669edbd25424b435021f9 0xfa3ff12d1b...424b435021f9
40,212
#029
新功能
0xe7f125e559158a74359dbac2c23066cca7cd10d3 0xe7f125e559...66cca7cd10d3
40,000
#030
-2
0x9d52db33da8480ef87fd295d8a285491b9ec5fdc 0x9d52db33da...5491b9ec5fdc
37,598
#031
-2
0xc0c5db8bfccaefe5dafa4bb0852283bbd0885813 0xc0c5db8bfc...83bbd0885813
30,831
#032
-1
0x9b2224c81ee6116ab9a5a88d38c87fff088355f3 0x9b2224c81e...7fff088355f3
28,399
#033
新功能
0x69cb8ff8ec71b9354e63881a493e4577f117a729 0x69cb8ff8ec...4577f117a729
25,269
#034
-1
0x01d8f1ff3de04c6b292c90578f37277e139f0343 0x01d8f1ff3d...277e139f0343
22,718
#035
-1
0xa3c118b5ca95d6ea14c10f306e3f68c6945e35f8 0xa3c118b5ca...68c6945e35f8
21,364
#036
-1
0x3cec3ea03827b15bb097673e55cb4e62336e3c8e 0x3cec3ea038...4e62336e3c8e
14,750
#037
-1
0x4fd270c043dc76b003c90feec3135fbec9cab130 0x4fd270c043...5fbec9cab130
13,155
#038
-1
0x3c1051c5c2f4ba054135cb0f31854e768449513c 0x3c1051c5c2...4e768449513c
11,357
#039
0xe219f0b305573f5f878c5363d77d6726a9b1d580 0xe219f0b305...6726a9b1d580
7,785
#040
0x3f3ea7d1600bb518c17c8b32ae2be729858db38f 0x3f3ea7d160...e729858db38f
7,368
#041
0x9e12694bdc8ec612bc3ebd869678c9a449ea2d32 0x9e12694bdc...c9a449ea2d32
6,828
#042
0x90994dda38cc1f3ffb2695664b8ba02a840ca472 0x90994dda38...a02a840ca472
6,755
#043
-36
0x15bccf377f1a9bbd0cd8e24d031c9451326f29a0 0x15bccf377f...9451326f29a0
OceanEx 1 (Hot wallet)
6,547
-1,352,566 JUR*
#044
-1
0xd77865414e7cbdc9418b9e185ba3e11d94bedc48 0xd77865414e...e11d94bedc48
5,940
#045
-1
0x096d0e04a98ddcf85f188ce45625f4ab403f74f5 0x096d0e04a9...f4ab403f74f5
5,676
#046
+10
0x2acf43160d1e42e640bb3b794c2d267af876e45c 0x2acf43160d...267af876e45c
5,043
+3,467 JUR*
#047
-2
0xcb516fbb67725015f52451e1af36636a0888c012 0xcb516fbb67...636a0888c012
5,000
#048
-2
0x99facbc930292cfc292be0e7273cb60f8bb8a6d2 0x99facbc930...b60f8bb8a6d2
4,384
#049
+10
0xed01417850553d4594d948e4e406afa7e3bcf690 0xed01417850...afa7e3bcf690
3,765
+2,758 JUR*
#050
-3
0x598543ecc1c3acbe5e35c0522cbfe5ca82a7f9d8 0x598543ecc1...e5ca82a7f9d8
2,999
#051
-3
0xeed3e8fd3cc2302cac53762d999b42c8e44a25e1 0xeed3e8fd3c...42c8e44a25e1
2,856
#052
-3
0x1e81068d536ed360e44605759a966833ad2021d9 0x1e81068d53...6833ad2021d9
2,776
#053
-3
0xc02282e7a2f2660416b461515154b94f78272750 0xc02282e7a2...b94f78272750
2,495
#054
-3
0xc181ec798b46e8885ee5a5810125a4fde16b8ffc 0xc181ec798b...a4fde16b8ffc
2,485
#055
-3
0xc69f4d5eac980cc2c0a8a5623d8f4acc0d887837 0xc69f4d5eac...4acc0d887837
2,054
#056
新功能
0x9a28ddf9df58b1db9f11b15034bafa3b746ef009 0x9a28ddf9df...fa3b746ef009
1,992
#057
-3
0x239de97bcc21b4149783edef85c2d6a601bf7ec0 0x239de97bcc...d6a601bf7ec0
1,990
#058
-3
0x996842cc6a11314dbfe6db47fcf503495064ce5c 0x996842cc6a...03495064ce5c
1,830
#059
-2
0x1ff17fe0a6aa4caa78f16b314ed97d48da5e9707 0x1ff17fe0a6...7d48da5e9707
1,027
#060
-2
0xc0a0ea39dc051a91d6c1f3ec033ccf96c433c218 0xc0a0ea39dc...cf96c433c218
1,026
#061
新功能
0x7b0fc6bb307892ff329962bfeb8ad767ea15ef78 0x7b0fc6bb30...d767ea15ef78
1,002
#062
-1
0x226a5eb1ea43af4bb2fd9d518c1e6a30a3e551af 0x226a5eb1ea...6a30a3e551af
1,000
#063
-1
0xe630ad848fdac40fd7a6edeb0de8b6c4d3f83499 0xe630ad848f...b6c4d3f83499
1,000
#064
-1
0xeabbb37abc23f75a0e5cfefc51698c6d56e71238 0xeabbb37abc...8c6d56e71238
1,000
#065
-1
0x6a184ab014e098426041d774efff3549657dd3b4 0x6a184ab014...3549657dd3b4
994
#066
-1
0xf694540ccabd885e21942966fca07dfcbd34999e 0xf694540cca...7dfcbd34999e
744
#067
新功能
0xf3184fb87c7a8713ff2f06a3aea21e668bea1b7b 0xf3184fb87c...1e668bea1b7b
615
#068
-2
0x13ca7051754d58042281370bf44860c4d7cb7a91 0x13ca705175...60c4d7cb7a91
600
#069
-2
0x9c4e6d2ecc2d1db0cab8fdeba76032321956900d 0x9c4e6d2ecc...32321956900d
577
#070
-2
0x7261e65c0c0fad15cac1d370516a97d213a24f19 0x7261e65c0c...97d213a24f19
519
#071
新功能
0x2461992d8f13c470b0430736630c64388bc73339 0x2461992d8f...64388bc73339
500
#072
-3
0x16454cd98379f3960732a5096790e5b04340a962 0x16454cd983...e5b04340a962
424
#073
-3
0xf4b39363be80812ffbf1dfbe290e9ec99cdaafae 0xf4b39363be...9ec99cdaafae
317
#074
新功能
0x0e873a31f9189f803d0feeb5a67bcce48cdfa8f9 0x0e873a31f9...cce48cdfa8f9
307
#075
-4
0x1adbaf3994d6f28cd82f3d7d82f43065e5542fd4 0x1adbaf3994...3065e5542fd4
295
#076
-4
0x3f3e990473924ca5dfc14ee8fe4353f8e4bd116b 0x3f3e990473...53f8e4bd116b
291
#077
新功能
0x00bae5ed35736e4ef17af1be0c6f50e0fb73d685 0x00bae5ed35...50e0fb73d685
VeChainStats Donations
250
#078
-5
0x0ca96f434147ba9f74273db381da2239ab1bee98 0x0ca96f4341...2239ab1bee98
245
#079
-5
0x6dc942b7acdd253e663bcedc7d7a2bd667a3e28f 0x6dc942b7ac...2bd667a3e28f
245
#080
新功能
0x76d42369556ad59d384fa16d11a7fa65abccbbeb 0x76d4236955...fa65abccbbeb
245
#081
-6
0x7ac1dd286db372649b08b75790a3cba8761a8249 0x7ac1dd286d...cba8761a8249
245
#082
新功能
0xa06b24d1d17113e4ca672f7d53b8c93c4bfd6599 0xa06b24d1d1...c93c4bfd6599
208
#083
-6
0x906e3c50205fe8600ef86eef13c26737a299a8cb 0x906e3c5020...6737a299a8cb
202
#084
新功能
0x5190d547ce02bc0c6ad902f4c005c15b52584db7 0x5190d547ce...c15b52584db7
200
#085
新功能
0x30abb1c2d871d59a32c6358c689242c063809112 0x30abb1c2d8...42c063809112
188
#086
-54
0x1a76ef04ae0458211fc51a041a55dfe2b7d30506 0x1a76ef04ae...dfe2b7d30506
100
-24,900 JUR*
#087
-8
0xceb21969b1e70387e2ccef53457805a9dc8a2e5d 0xceb21969b1...05a9dc8a2e5d
85
#088
-8
0x17eb028888704c0537bcdf8426ec243008186274 0x17eb028888...243008186274
55
#089
-8
0xed5b7738c227a5f778700a524ba8a63bd1ec870e 0xed5b7738c2...a63bd1ec870e
10
#090
-8
0x08f47cb45f47e1a9a68955c02729b8d26241b1fd 0x08f47cb45f...b8d26241b1fd
9
#091
-8
0x55b6d739f9de19a49c030bed5cea5e8db528659a 0x55b6d739f9...5e8db528659a
5
#092
-8
0xc591f88672051ac8652456e67c704e0f7a8eb345 0xc591f88672...4e0f7a8eb345
4
#093
-8
0x8931378d119df9c6b826a56d3965b5a6ebc3c617 0x8931378d11...b5a6ebc3c617
1
#094
-8
0x1d92275a12e82ad06a2cfe6f8de653d617d5aaa0 0x1d92275a12...53d617d5aaa0
1
#095
-8
0x62b7cc130bb1937ef7c0a714ad2f542af9ff8f73 0x62b7cc130b...542af9ff8f73
0
#096
-8
0x2bde762da985417ae46784b06e6ac160f73d73c6 0x2bde762da9...c160f73d73c6
0
#097
-8
0xbbad0f9b99c2a2892d2f6405c4e243f2ae4c6e79 0xbbad0f9b99...43f2ae4c6e79
0
#098
-22
0xb5855ab908fd02b5a04b99dd20d8f62a1b31f375 0xb5855ab908...f62a1b31f375
0
-208 JUR*
#099
-9
0x2b7aaa06c60655125d2ce226fb7d28e1f1f6952d 0x2b7aaa06c6...28e1f1f6952d
0
#100
新功能
0x8f0e4b72023d88c04d2d3970e2aaf3b387e86dfa 0x8f0e4b7202...f3b387e86dfa
0
前100名最大的OCE(OceanEx)持有者排名。
市场流通
3,492,014,149
(34.92亿)
总供应量
10,000,000,000
(100.00亿)
钱包余额≥1OCE
1,555

排名查询:

* 每周排名和OCE余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 OCE
#001
0x5514f22c41065341b8863083764efeccc5623eed 0x5514f22c41...feccc5623eed
5,599,999,907
#002
0x9d30a969297cb008e2d777135155e89a35b5dff4 0x9d30a96929...e89a35b5dff4
OceanEx (OCE wallet 2)
2,098,902,520
#003
0x0ce0000000000000000000000000000000000000 0x0ce0000000...000000000000
OceanEx (OCE burn wallet)
341,839,838
#004
0x3c7622e2bbb43c987011e8bc4912c98999d6679b 0x3c7622e2bb...c98999d6679b
300,000,000
#005
0xeaf50f4904a6110eaae7d636e96b88f4e9bb8534 0xeaf50f4904...88f4e9bb8534
252,332,629
#006
0x589f83e66272d3d783c06dd6a66cb3b3549e5453 0x589f83e662...b3b3549e5453
OceanEx (OCE wallet 1)
152,151,120
-27,296,210 OCE*
#007
0x747ee72cb85ef89bdf7f824216916c8ebecde9b2 0x747ee72cb8...6c8ebecde9b2
120,000,000
#008
0x0a97d8962dd610510d03c67878b08ad7fe6c06fe 0x0a97d8962d...8ad7fe6c06fe
80,000,000
#009
0xe557e5ea59e5ce293914a9ffacd9e920ef50fe5e 0xe557e5ea59...e920ef50fe5e
60,000,000
#010
0xe813e2170f4a62e3317da21f80e7285ed4f3c651 0xe813e2170f...285ed4f3c651
40,000,294
#011
0x09db50852cab0ee6065da442136ada6508011134 0x09db50852c...da6508011134
40,000,000
#012
0x67bf3f31356a1fa97292a9d77c13fdd9f8429dc3 0x67bf3f3135...fdd9f8429dc3
40,000,000
#013
0xb60cbc518f17245221ca952e3c299cd4bdaa0b02 0xb60cbc518f...9cd4bdaa0b02
40,000,000
#014
0xbcbebfc3aa536fbe407bb879f7d94f57733c51c9 0xbcbebfc3aa...4f57733c51c9
32,791,726
-237,171 OCE*
#015
0xb39225101108a6c68198a02cd9fa3b13d73af117 0xb392251011...3b13d73af117
30,000,000
#016
0xe1adbc5bba63f4db89064d887aab2f33c2d7d2e7 0xe1adbc5bba...2f33c2d7d2e7
30,000,000
#017
0xfbddf6104d3a62f976460aac7c3f23c9be1497f0 0xfbddf6104d...23c9be1497f0
28,668,658
#018
0xb655e46d7a211f81580c627837a859b40a2d5a21 0xb655e46d7a...59b40a2d5a21
22,800,288
#019
0xfab28b0c62a04fb1ff00aadf6ecf7208eba60ba1 0xfab28b0c62...7208eba60ba1
22,000,000
#020
0x54ced2661e71d30df8b9d480c4f7c174a1bcb72e 0x54ced2661e...c174a1bcb72e
20,000,000
#021
0xac17d7467ba701230d669b089d50c56874e3aa70 0xac17d7467b...c56874e3aa70
20,000,000
#022
0x6e47f8acc84d62a81a0656ee989656d4de242d10 0x6e47f8acc8...56d4de242d10
17,020,000
#023
0xbf781d431172bf6d6eccfb9d5d318972470e60f7 0xbf781d4311...8972470e60f7
16,000,000
#024
0xecd05beb6a06f54fddaa65cbc1ba3e7d575c4cf1 0xecd05beb6a...3e7d575c4cf1
16,000,000
#025
0xeccc78d967f486dfad7b84cfa0ae15ebb68c2664 0xeccc78d967...15ebb68c2664
13,899,001
#026
0x974d62d520146d2aec31cb4924bcd907b469f4fb 0x974d62d520...d907b469f4fb
12,751,188
#027
0x8b0ef49c869cccb734e111c9bbad658853eac026 0x8b0ef49c86...658853eac026
11,160,394
#028
0xf13867e34b0c63e06052965e887423ad9d61d316 0xf13867e34b...23ad9d61d316
10,000,000
#029
+31
0x2a3ee2cb7d7245f71e0956d831da0d8d5b054bfd 0x2a3ee2cb7d...0d8d5b054bfd
9,759,612
+6,430,744 OCE*
#030
+1
0xbfbe827327d3100b47c4ab19ac7445ed0ef48a82 0xbfbe827327...45ed0ef48a82
9,408,281
+1,399,900 OCE*
#031
-2
0x7f4c3e36d9a73f6cd9f874619d47d2775b6818fd 0x7f4c3e36d9...d2775b6818fd
8,550,000
#032
-2
0x29eca91ce3f715c9ba9e87ec1395dca7d1ce9e9e 0x29eca91ce3...dca7d1ce9e9e
8,300,000
#033
-1
0x167b082e07baa020d9a96157dce988333c32f7d9 0x167b082e07...88333c32f7d9
8,000,000
#034
-1
0x396558ecf70eb6ed47638715ef4519bfe7549a4c 0x396558ecf7...19bfe7549a4c
8,000,000
#035
-1
0x5186caad504e33f9b79e06ed56d2fb96a1b88d57 0x5186caad50...fb96a1b88d57
8,000,000
#036
-1
0x887ab5c0a8b677eaf4b2c6e8a1964357e21cde8d 0x887ab5c0a8...4357e21cde8d
8,000,000
#037
-1
0x8d8be4f052e8f3c146739f3e66ba01dc37f7ccd7 0x8d8be4f052...01dc37f7ccd7
8,000,000
#038
-1
0xa5536dd2feb92c0cadabd135659ff46c1d943aa0 0xa5536dd2fe...f46c1d943aa0
8,000,000
#039
-1
0x0d9b01922e656c745f95e0453e1d9deba3f33320 0x0d9b01922e...9deba3f33320
7,498,990
#040
-1
0xb7d0301be17f533914a1e0a2403c8cfcf6245bc2 0xb7d0301be1...8cfcf6245bc2
7,047,438
#041
-1
0xb853753f86ccb4c771e77aa6611ba99acdf9c96e 0xb853753f86...a99acdf9c96e
7,000,000
#042
-1
0x77003601f0708e98aa81a05eb8d4a15c96f6dfdc 0x77003601f0...a15c96f6dfdc
6,940,000
#043
新功能
0x3a173c87cf7a9490644cb96413166f1c1dbd0718 0x3a173c87cf...6f1c1dbd0718
6,005,829
#044
-2
0xd021db9e7984e8b6ef0501faffb5f3889e1db93f 0xd021db9e79...f3889e1db93f
6,000,000
#045
-1
0x3f05a90f2881ba6c0d1aba8032b70245b35c1b41 0x3f05a90f28...0245b35c1b41
5,911,100
#046
-1
0x267cc15d962f407f1b53a4da145d9f9759c7d1c8 0x267cc15d96...9f9759c7d1c8
5,865,669
#047
-1
0x01e569d4ea597aedf5bb38ba98cf7627354ea74c 0x01e569d4ea...7627354ea74c
5,600,000
#048
-1
0x41394f1d048143fb9dc12ce9ec1436481770cf0f 0x41394f1d04...36481770cf0f
5,541,396
#049
-1
0x59d166483b3099d7ebd1acb8df9b5da61ff08bc0 0x59d166483b...5da61ff08bc0
5,484,007
#050
-1
0xfdbba686eb7d5d203a999528d06e90a9eae4679a 0xfdbba686eb...90a9eae4679a
5,221,184
#051
-1
0x16f37d678de5932a118103aa09ded33a79bbe363 0x16f37d678d...d33a79bbe363
5,000,000
#052
-1
0x9ad3e5fb819ea8b996d71df1cb7483084b430e45 0x9ad3e5fb81...83084b430e45
5,000,000
#053
-1
0x147edb9885fb4a7f660d15a97aefcdc1640576ff 0x147edb9885...cdc1640576ff
4,000,000
#054
-1
0x30a92e39ad146970156e155cc77a54152f888756 0x30a92e39ad...54152f888756
4,000,000
#055
-1
0x3eaa4cedccf27a25c9227eef618b346aedaadcfd 0x3eaa4cedcc...346aedaadcfd
4,000,000
#056
-1
0x49db8083a8097ba1787b41b11ceec0a85bb7b605 0x49db8083a8...c0a85bb7b605
4,000,000
#057
-1
0x64dc3b9bfe420d0e98f95e3b9fee0b0520b7745f 0x64dc3b9bfe...0b0520b7745f
4,000,000
#058
-1
0xb641ac13501bdeeae248b993f079a54780e48fbd 0xb641ac1350...a54780e48fbd
3,600,774
#059
-1
0x5e5f454456f971ce22e573ccfd8709c0adfa9163 0x5e5f454456...09c0adfa9163
3,600,000
#060
新功能
0xf7305feea6b168f08082eb0309cf497bbf81d660 0xf7305feea6...497bbf81d660
3,578,808
#061
-2
0xccbbe51f42243043fabcad28eebce5fc7c988f88 0xccbbe51f42...e5fc7c988f88
3,500,000
#062
-1
0x8c938a38b936dd6b3d384173e5c1d5bc882a4fe1 0x8c938a38b9...d5bc882a4fe1
3,199,126
#063
-1
0xfb78c9616a1928c2bf24170e7eca0fab62a41918 0xfb78c9616a...0fab62a41918
3,058,144
#064
-1
0x0d297d8dbcd1291e4333d1e27a4fed3dc62ce68e 0x0d297d8dbc...ed3dc62ce68e
3,012,679
#065
-1
0x0ede3deeafe931170f385af08c9a8caee7d13f79 0x0ede3deeaf...8caee7d13f79
2,999,900
#066
-1
0x59d23cf8607a632645433a0710a57eaa93549830 0x59d23cf860...7eaa93549830
2,998,000
#067
-1
0xf6e9800e18c5fae7a10d444f8a713f6d89d5620a 0xf6e9800e18...3f6d89d5620a
2,885,352
#068
-1
0xe5d605993fe3b4486ad3d5213c33822fffa74d5c 0xe5d605993f...822fffa74d5c
2,526,748
#069
-1
0x5b273c2fefd4749db07171e6e6db7c7797c38d81 0x5b273c2fef...7c7797c38d81
2,500,800
#070
新功能
0xd6b9d41e4e0cb29f3254600d2b3efc0374b3e7b0 0xd6b9d41e4e...fc0374b3e7b0
2,500,000
#071
-1
0x51bb9dcb9cec5de2784576e9a0a32d65e0bed681 0x51bb9dcb9c...2d65e0bed681
2,499,900
#072
-1
0xb878366849597738ba049b6fa56c6aaee3b159f8 0xb878366849...6aaee3b159f8
2,457,299
#073
-1
0x3d4a7ae4be8251908abdfbb6beb8bbd0e13a1a4c 0x3d4a7ae4be...bbd0e13a1a4c
2,450,917
#074
-1
0xfd8ba9323686992c6b3087bcd29c4e3ca06d6363 0xfd8ba93236...4e3ca06d6363
2,435,596
#075
-1
0x6f3e295743fab47e9bcb3d843fb3cc22cb679baa 0x6f3e295743...cc22cb679baa
2,343,399
#076
-1
0x76af44b09bd19c0c647e469612b1379664cca5ac 0x76af44b09b...379664cca5ac
2,222,120
#077
-1
0x318fb3bf2a71e888bd8d07e7b74831c71d4d3dbf 0x318fb3bf2a...31c71d4d3dbf
2,215,024
#078
-1
0xaf5526a4e8632ba7a3cfbf393514d89300b8ffbe 0xaf5526a4e8...d89300b8ffbe
2,198,936
#079
-1
0xa66ef2ca457676a7e7e845762a5d34d508d167f6 0xa66ef2ca45...34d508d167f6
2,161,745
#080
-1
0xaf68b2051e8050ea5c140677acbf48614608c263 0xaf68b2051e...48614608c263
2,058,516
#081
-1
0xe228afab6eb6e6fd5f850111172b1b0b327a1ba5 0xe228afab6e...1b0b327a1ba5
2,000,500
#082
-1
0x0a4ec4227518d0d5d219d667c57c3dc5daa89337 0x0a4ec42275...3dc5daa89337
2,000,000
#083
-1
0xaee087732f2c4a81e13f08ced9933f825c1daf6a 0xaee087732f...3f825c1daf6a
2,000,000
#084
-1
0x1c36be228bd4688a23506abc58ff2cd57a9d52f5 0x1c36be228b...2cd57a9d52f5
1,999,515
#085
+18
0xb6570c0fc07e9b95db67a86d5b57aebaaeacdc9c 0xb6570c0fc0...aebaaeacdc9c
1,965,476
+499,400 OCE*
#086
-2
0x0754a78cda1f750c88dc82d1fdda9791633bbb33 0x0754a78cda...9791633bbb33
1,800,000
#087
-1
0x418f227674dae13f65a3f8f145fba7e7c140dc34 0x418f227674...a7e7c140dc34
1,748,569
+93,581 OCE*
#088
-3
0xaa75ef7d1fa9c6a9ea6dd2e176bd0267e20a3cf2 0xaa75ef7d1f...0267e20a3cf2
1,729,968
#089
-2
0x874572b0487f7b573c1e343bdbb8c1cd5ce336b5 0x874572b048...c1cd5ce336b5
1,642,176
#090
-2
0x2dbd53da1fcf91834d15dbdbe09a6cf8acb2e084 0x2dbd53da1f...6cf8acb2e084
1,600,000
#091
-2
0x526d218002b4a3143f64611319a785ce2f511a19 0x526d218002...85ce2f511a19
1,600,000
#092
-2
0x7dd8c49549dcee91947c1db536f8446365e5a86d 0x7dd8c49549...446365e5a86d
1,600,000
#093
-2
0xc24ee79095616090a8d6177e9b9ea7a6fded280c 0xc24ee79095...a7a6fded280c
1,600,000
#094
-2
0xf1a26bd68896aaec979dd3195ce5282b8071bba8 0xf1a26bd688...282b8071bba8
1,600,000
#095
-2
0x4427bd2cfb8ccda31718689e1df89e9a62373651 0x4427bd2cfb...9e9a62373651
1,589,691
#096
-2
0xb56dc003a5e8b838f701f4a4b2dce78c2dcb824a 0xb56dc003a5...e78c2dcb824a
1,565,506
#097
-2
0x8f6a6cccaf02da8c912c946e531077dd4506b2ba 0x8f6a6cccaf...77dd4506b2ba
1,534,900
#098
新功能
0x4ef2956463ecac81761abf55c185605bac50f946 0x4ef2956463...605bac50f946
1,523,874
#099
+35
0xe7a7745a048dee3e0c98263a93c1b69bf3b882fe 0xe7a7745a04...b69bf3b882fe
1,522,000
+517,000 OCE*
#100
新功能
0x1132a669bc7148aa453b5ff1e0eb98e5231ea617 0x1132a669bc...98e5231ea617
1,517,141
前100名最大的SHA(Safe Haven)持有者排名。
市场流通
4,000,000,000
(40.00亿)
总供应量
8,500,000,000
(85.00亿)
钱包余额≥1SHA
2,210

排名查询:

* 每周排名和SHA余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 SHA
#001
0x095f80f4845b8fcdf45691e4792a97f47da2ef3d 0x095f80f484...97f47da2ef3d
2,605,710,243
#002
0x7a37a69f1cfaf2b394d66cecfefdc8778129bc59 0x7a37a69f1c...c8778129bc59
710,000,000
#003
0xe6f432d44de32f22a0b6c743e448e4421653393e 0xe6f432d44d...e4421653393e
OceanEx (SHA wallet 2)
347,027,394
+10,988,870 SHA*
#004
0x2687d110956121d45f6d992ff0cb69540329c703 0x2687d11095...69540329c703
300,572,693
#005
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
237,491,673
#006
0x48e8dace6a1976d4912f8b5dcc3f45651c3d4b73 0x48e8dace6a...45651c3d4b73
Safe Haven Boost Account
200,000,000
#007
0xee12ecae8a1fea9d4279640bb87072c9db76198d 0xee12ecae8a...72c9db76198d
OceanEx (SHA wallet 1)
150,409,218
+35,901,705 SHA*
#008
0x1ae7ce3ac2bac0fd8cb7e67b5f3e3cf5c5964a29 0x1ae7ce3ac2...3cf5c5964a29
105,013,000
#009
0x01d1aec89781056ae69ee7381e8e237b5c0b6a64 0x01d1aec897...237b5c0b6a64
Bitrue
102,338,215
+11,813,883 SHA*
#010
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
79,997,800
#011
0xbd968855479d6d35f40d86be24e7a31532e09d95 0xbd96885547...a31532e09d95
75,405,941
#012
0xd057025ac159ba5aa0053fd2df31082d4e3832a6 0xd057025ac1...082d4e3832a6
60,000,000
#013
0xf1c1aabfaea17b70546f5765d5f6bd8d1965eac1 0xf1c1aabfae...bd8d1965eac1
60,000,000
#014
0x4aa69e64399ed26f3dd3ac2a30366c755bd700d1 0x4aa69e6439...6c755bd700d1
40,000,000
#015
0xd9207b056b051f598302a62708adbc755cf6bc9b 0xd9207b056b...bc755cf6bc9b
39,600,748
#016
+1
0xccf661aa5892ae7d4cfe13294b162296cf7932a0 0xccf661aa58...2296cf7932a0
37,098,049
#017
+1
0x9ca53e83b284b0ffd3bec70ca1ef170ff2f6ebff 0x9ca53e83b2...170ff2f6ebff
36,492,545
#018
+1
0x5896284f9f3866ebc586a37edb9f80bddbe1061b 0x5896284f9f...80bddbe1061b
36,005,724
#019
+1
0xceb6f781e5b47e7845764f4f6c68fce0ed3e5d61 0xceb6f781e5...fce0ed3e5d61
35,871,257
#020
-4
0x68e29026cf3a6b6e3fce24e9fcc2865f39c884d7 0x68e29026cf...865f39c884d7
LaToken 2 (second wallet)
35,767,176
-1,365,499 SHA*
#021
0xe5914cfe654a8d9788e62b59ecff4364f68c92b9 0xe5914cfe65...4364f68c92b9
35,000,000
#022
0xa20d8e9bccb21d41f177fe8e70a0ee5551dc5a44 0xa20d8e9bcc...ee5551dc5a44
32,500,000
#023
0xc0c5db8bfccaefe5dafa4bb0852283bbd0885813 0xc0c5db8bfc...83bbd0885813
31,012,003
#024
0x40c866789919a29241d05b6de1122af563d71594 0x40c8667899...2af563d71594
30,808,223
#025
0xf921dfcd0e8ed4c43f2fe11f2946d26722ff9a6b 0xf921dfcd0e...d26722ff9a6b
30,630,935
#026
0xc99cbeb63dd513001d53d39c1b8d7818cce4a87a 0xc99cbeb63d...7818cce4a87a
30,454,677
#027
0xfbddf6104d3a62f976460aac7c3f23c9be1497f0 0xfbddf6104d...23c9be1497f0
30,375,422
#028
0x40c562942b557ec56edbb27991b7275e27fcae80 0x40c562942b...275e27fcae80
30,289,576
#029
0xb523331cd35d787867775182a8293c9e31a0afc8 0xb523331cd3...3c9e31a0afc8
30,205,159
#030
0x81634ef68179b31c7919c9eaa180c98053d434aa 0x81634ef681...c98053d434aa
30,105,534
#031
0x7ed297c629abe0013003083954408a54f3af5ec5 0x7ed297c629...8a54f3af5ec5
30,100,000
#032
0x244f37cb0c47c22648f83ed4fa82801d3da210f9 0x244f37cb0c...801d3da210f9
30,045,652
#033
+4
0x62eb322ccd1109bb01eb6a21f3627f6bc196b24d 0x62eb322ccd...7f6bc196b24d
30,017,252
+17,221 SHA*
#034
-1
0x4388d0a4806227670fc1f29f1728250c32f8b6f9 0x4388d0a480...250c32f8b6f9
30,010,000
#035
-1
0xc7a6897fdac9beb2680be6a4050ab9c5fcf1d289 0xc7a6897fda...b9c5fcf1d289
30,007,120
#036
-1
0xb7d0301be17f533914a1e0a2403c8cfcf6245bc2 0xb7d0301be1...8cfcf6245bc2
30,002,092
#037
-1
0x86955b7837df3d85936bd25279de044459fd9ca6 0x86955b7837...044459fd9ca6
30,001,500
#038
0xc0d9c1f67371f5cc63f4914200c59ba06efdb37e 0xc0d9c1f673...9ba06efdb37e
30,000,020
#039
0xbc0781c89b1c6ca70c773592373f1916ad9f4d95 0xbc0781c89b...1916ad9f4d95
30,000,000
#040
0x198624f19986f2e87372b5e5a8afaba013faa3ea 0x198624f199...aba013faa3ea
30,000,000
#041
0x2beaa950643304ec3c08c83cc9266195eef670c0 0x2beaa95064...6195eef670c0
30,000,000
#042
0x39e217b60be93f3af4824693f3ca4589c3d39205 0x39e217b60b...4589c3d39205
30,000,000
#043
0x3c79198a87cff2a9f2592cf1f25d9bb6b73c0e6d 0x3c79198a87...9bb6b73c0e6d
30,000,000
#044
0x3fac0fc12c4b6af85a4a8bdad55303c40b25f618 0x3fac0fc12c...03c40b25f618
30,000,000
#045
0x4eb06f386a6ababe250e3e60177d13d37c577070 0x4eb06f386a...13d37c577070
30,000,000
#046
0x694e8484f11bdd0536eee4e7aca89f4a16165556 0x694e8484f1...9f4a16165556
30,000,000
#047
+2
0x8f4fb2fa278830237c75183d9d5df99de7563fa2 0x8f4fb2fa27...f99de7563fa2
30,000,000
#048
+2
0xc1b7238205de5f1147ec3eb139be9fb1996ac205 0xc1b7238205...9fb1996ac205
30,000,000
#049
+2
0xe2a5f3a25f759356a96f2613d095e14a3ad77711 0xe2a5f3a25f...e14a3ad77711
30,000,000
#050
+3
0xfcc90f2849302e704f37dbc20d710c27a32a9786 0xfcc90f2849...0c27a32a9786
30,000,000
#051
+3
0xc616b8de16594a54833ea18ccdd900a3455450f7 0xc616b8de16...00a3455450f7
28,000,000
#052
+4
0x1d82ab252b8a8b9c1c684acfc9105873a18e03d2 0x1d82ab252b...5873a18e03d2
20,387,124
+129,323 SHA*
#053
+4
0xee983de009b75ac482f3e9894b5700933d7e2c1a 0xee983de009...00933d7e2c1a
17,592,018
#054
+4
0x99ca9b88104b2120e72d66972d2c4d64d994bc1a 0x99ca9b8810...4d64d994bc1a
17,040,114
#055
+4
0x3105fd26f709a5293452185ee4b9b01fecb75217 0x3105fd26f7...b01fecb75217
15,899,705
#056
+4
0xa4e85fbbfaddf54f7c37b43be6a1667e0d6d8e1c 0xa4e85fbbfa...667e0d6d8e1c
15,758,395
#057
+5
0x2088f9922d15bb78be38cfe0b40e689bcd7e337e 0x2088f9922d...689bcd7e337e
14,174,181
#058
+5
0x304fbb936fcdf99b3ddcc782bc05b28a38556e7d 0x304fbb936f...b28a38556e7d
14,018,877
#059
+2
0xca12e85a52e9ccf6d8a4da353fe2f17a2d0ddf84 0xca12e85a52...f17a2d0ddf84
12,907,573
-2,000,002 SHA*
#060
+4
0x562acc4ff7ebf4501c5c68082ad8f7d066787a60 0x562acc4ff7...f7d066787a60
12,903,349
#061
+4
0x62c6b3d5c2c94eee6a3bca0e05aeb8a610f0e4ca 0x62c6b3d5c2...b8a610f0e4ca
12,856,324
#062
+4
0xee2346b0b2f835e66bfb74ca1b29a33a943f9c6f 0xee2346b0b2...a33a943f9c6f
12,532,000
#063
+4
0x85067888d871da1cb6331694cc78c64da3b6d994 0x85067888d8...c64da3b6d994
12,393,992
#064
+18
0xbc94853a548be5ab2941ee50a4ecd398968b9d91 0xbc94853a54...d398968b9d91
12,293,516
+2,214,563 SHA*
#065
+3
0xbe82158d02a44a5ffeaf5d1840a76db6ac17d6b1 0xbe82158d02...6db6ac17d6b1
12,111,690
#066
+3
0xff0df63feebbbdb0b0d8e5e101f70d8cc0a14662 0xff0df63fee...0d8cc0a14662
11,162,189
#067
+3
0xb155c6b6fcc011f6c7e191ae3c8b9b54f9103c92 0xb155c6b6fc...9b54f9103c92
11,057,242
#068
+3
0x75e11b7e879529005585971bcdec60fc11262dd5 0x75e11b7e87...60fc11262dd5
11,000,000
#069
+4
0xd3a13e63c095b0b1f43cb4cc3f816959b99d1c77 0xd3a13e63c0...6959b99d1c77
10,625,000
#070
+4
0xfb78c9616a1928c2bf24170e7eca0fab62a41918 0xfb78c9616a...0fab62a41918
10,562,386
+29,463 SHA*
#071
+4
0xa7842cb0361d0b5da79d7a64a3201e570117ad0a 0xa7842cb036...1e570117ad0a
10,475,435
#072
+4
0xe63538f2e832f058c38d81218e97ced857e845af 0xe63538f2e8...ced857e845af
10,450,832
#073
+4
0x0459e0167bbb54f7161b8221cafa52e25d93ee69 0x0459e0167b...52e25d93ee69
10,447,683
#074
+4
0x13584219b621a539ca85c5be0538a91e1b438300 0x13584219b6...a91e1b438300
10,441,972
#075
+4
0x62a13432579fb155db2b3c57aad86453f4a374f4 0x62a1343257...6453f4a374f4
10,284,831
#076
新功能
0x36750d9c5def9e309445ad98e5eeb605ebcbd521 0x36750d9c5d...b605ebcbd521
10,153,457
#077
+3
0x2104ca51fab401c37e856dff7b51b64fd8a64745 0x2104ca51fa...b64fd8a64745
10,121,586
#078
+3
0xfe779990a04b6e7c4acc45e6e2a97976c0e3feb9 0xfe779990a0...7976c0e3feb9
10,087,540
#079
+4
0xc98d361b95c0fe2e01821f7dc3520f6641b6711e 0xc98d361b95...0f6641b6711e
10,056,084
#080
+4
0x3c1daed0752e3a0465923596ebd53bad77d2e76f 0x3c1daed075...3bad77d2e76f
10,044,604
#081
+4
0x350fc94c289b00a62f20866b37125518db419f06 0x350fc94c28...5518db419f06
10,032,653
#082
+21
0x2746679f8c5f52961bd5bc1f0e797f13b5605e80 0x2746679f8c...7f13b5605e80
10,020,081
+20,080 SHA*
#083
+3
0x8f94358788d0f493d0fd2fa7e3340df21e1c608b 0x8f94358788...0df21e1c608b
10,017,331
#084
+3
0xc16d1fcc98e2a69eb1c058d151a6bbcc7a7486af 0xc16d1fcc98...bbcc7a7486af
10,015,000
#085
+3
0x5ac8dfabd0b1e21e2231d8e63837d3b62b45b102 0x5ac8dfabd0...d3b62b45b102
10,012,500
#086
+3
0xa56ce07807ba1dcd63a9f0d87f4160294146681b 0xa56ce07807...60294146681b
10,007,878
#087
+3
0x0754a78cda1f750c88dc82d1fdda9791633bbb33 0x0754a78cda...9791633bbb33
10,007,000
#088
+3
0x5f0e014f66f4639d92463b4ebcd77e3892a28b4e 0x5f0e014f66...7e3892a28b4e
10,002,809
#089
+3
0xdb04d7752bf5f6124dfcc52d56d499ec21f8242a 0xdb04d7752b...99ec21f8242a
10,002,000
#090
+3
0x4636aba6623029c16767662ba341fafd5fe5fdf4 0x4636aba662...fafd5fe5fdf4
10,001,876
#091
+3
0x6e66d47adf80b1b41f3ef2960bef8ca9a833f723 0x6e66d47adf...8ca9a833f723
10,001,731
#092
+3
0x6668ba5ea1439f9bed4a05f1bfe2167f2189aa5f 0x6668ba5ea1...167f2189aa5f
10,001,440
#093
+3
0x4d275e7378c1593617280f4d4103eae4e5c36d02 0x4d275e7378...eae4e5c36d02
10,001,171
#094
+3
0x78a3442a2c3ef5708f791d8b1cf19276c41c3380 0x78a3442a2c...9276c41c3380
10,001,000
#095
+3
0xa56ea7362cab359457ceb2177df0f7c50da4f1df 0xa56ea7362c...f7c50da4f1df
10,001,000
#096
+3
0x1ac51b3bf0c85471f95292b892a90684ef35bb03 0x1ac51b3bf0...0684ef35bb03
10,000,674
#097
+3
0xa6536c2750afb78a40b572af5e95883256081d78 0xa6536c2750...883256081d78
10,000,259
#098
+3
0x5e168c9ec105d45f4d23650cc35b47ded3719d8c 0x5e168c9ec1...47ded3719d8c
10,000,121
#099
+3
0xc187e99a471d696870ae458cbef219c5d729f29e 0xc187e99a47...19c5d729f29e
10,000,086
#100
+4
0x19d4142a152bd20f12f7ce49db2bb61b516e2c0e 0x19d4142a15...b61b516e2c0e
10,000,001
前100名最大的SNK(SNKr)持有者排名。
总供应量
2,000,000,000
(20.00亿)
钱包余额≥1SNK
46

排名查询:

* 每周排名和SNK余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 SNK
#001
新功能
0x5f26df5f51288efcc047345bb89227e7f7c6d6bc 0x5f26df5f51...27e7f7c6d6bc
691,000,000
#002
新功能
0xf3acf03774c779a0f5d11f64b88d35e712eb5244 0xf3acf03774...35e712eb5244
600,000,000
#003
新功能
0xf14aa6c307e1d3d9a9c91a4af434809ad50b81f0 0xf14aa6c307...809ad50b81f0
300,000,000
#004
新功能
0x3daaf0a05a1b2a3d1e535749cf015c8a4e3a5aa1 0x3daaf0a05a...5c8a4e3a5aa1
200,000,000
#005
新功能
0x2c1a3a1faf56eea4fb2df71517bed8885f6ab9b2 0x2c1a3a1faf...d8885f6ab9b2
198,000,000
#006
新功能
0xd021db9e7984e8b6ef0501faffb5f3889e1db93f 0xd021db9e79...f3889e1db93f
1,400,000
#007
新功能
0x9c3fcd2e9b8e4345005bc70b460b479437954315 0x9c3fcd2e9b...479437954315
1,000,000
#008
新功能
0x38d0ca55c1edc578f2c0e3325edb935a753024ff 0x38d0ca55c1...935a753024ff
875,714
#009
新功能
0xcddf17baae755f0cc2b7dd52835b99a2660280ed 0xcddf17baae...99a2660280ed
734,790
#010
新功能
0xa1253eba8b1443166e51015ad521015f7f391110 0xa1253eba8b...015f7f391110
714,286
#011
新功能
0x748d316a110eb78757cc63353dd9be511f393c5f 0x748d316a11...be511f393c5f
500,000
#012
新功能
0x1f8fc7e4f882e325a0de84ebd56289e48df75d70 0x1f8fc7e4f8...89e48df75d70
400,000
#013
新功能
0x30a92e39ad146970156e155cc77a54152f888756 0x30a92e39ad...54152f888756
400,000
#014
新功能
0x40fa825180ef7607e9c16ecfd2a7d84dbcbdc961 0x40fa825180...d84dbcbdc961
400,000
#015
新功能
0xbaf4f68f3e71ee565ddf9d3c3550000fb52ded02 0xbaf4f68f3e...000fb52ded02
400,000
#016
新功能
0x073f1d4f8c514b1adfeb647576f777e26b42b546 0x073f1d4f8c...77e26b42b546
300,000
#017
新功能
0x11626a596609316815468c2fe0a0f6b5eb5199ee 0x11626a5966...f6b5eb5199ee
300,000
#018
新功能
0x1f675d4f84ecc25bcc6398384e86758ed212b2d1 0x1f675d4f84...758ed212b2d1
300,000
#019
新功能
0x264ae2b80a03b6eb1843a8699358f85f937b9473 0x264ae2b80a...f85f937b9473
300,000
#020
新功能
0x5b9de50119aa37c1f4d496a0a377b15dfd8195cc 0x5b9de50119...b15dfd8195cc
300,000
#021
新功能
0xe9684be2249b372ce9a973e01ced5dc2faedd149 0xe9684be224...5dc2faedd149
300,000
#022
新功能
0x8eef4e3943316d3c0b2c55659101ee1fd2710926 0x8eef4e3943...ee1fd2710926
299,916
#023
新功能
0x0774e13735d1fec0b51ff036809fd1f8ad814ff8 0x0774e13735...d1f8ad814ff8
200,000
#024
新功能
0x78efbc5f330a7e03f3bb36df5e7fda7ebf75f10d 0x78efbc5f33...da7ebf75f10d
200,000
#025
新功能
0x7a8970d2bef9e1d6dac0c9b4b545b25c07089ff3 0x7a8970d2be...b25c07089ff3
200,000
#026
新功能
0xa661d05b9d4f2b66ea6989f8d64dd3837b151a2b 0xa661d05b9d...d3837b151a2b
135,294
#027
新功能
0x04e984c845b09db81ea32666a6b67adc5e15249e 0x04e984c845...7adc5e15249e
110,000
#028
新功能
0x2ca732f412338fc524f6554ba78d36895a10f7ec 0x2ca732f412...36895a10f7ec
110,000
#029
新功能
0xdcbee615fd254317e15d878882123d10de9e5abb 0xdcbee615fd...3d10de9e5abb
110,000
#030
新功能
0x2f947d384e76cff4c27e3ff0340e28d62c6b622f 0x2f947d384e...28d62c6b622f
100,000
#031
新功能
0x76f13cb575ebf17ec7a2f8a8b43dc7ad809e8832 0x76f13cb575...c7ad809e8832
100,000
#032
新功能
0xd7fbf159256f28150edfe5ed7773b7405cefdc4b 0xd7fbf15925...b7405cefdc4b
100,000
#033
新功能
0x8e21eb4fac568aee1d3f6e86ec2f812e9e1c0319 0x8e21eb4fac...812e9e1c0319
90,000
#034
新功能
0xe84a75f4dc70c009fd2094aa78980da1928e1068 0xe84a75f4dc...0da1928e1068
90,000
#035
新功能
0xa2ff0933d65a05cb1b7c1f24b1d5002818367980 0xa2ff0933d6...002818367980
80,000
#036
新功能
0x026f3f77b42cce40c6f19a1d42ed44ec774fd074 0x026f3f77b4...44ec774fd074
70,000
#037
新功能
0x91bcae42fa21b1a6a096f634a9d278664390d12c 0x91bcae42fa...78664390d12c
70,000
#038
新功能
0x4c3faf6a62240aac4b9a80ede02d52892aff3263 0x4c3faf6a62...52892aff3263
60,000
#039
新功能
0xea15adfe9e0aee6dc3e185a3c5d8c10ef2f92286 0xea15adfe9e...c10ef2f92286
50,000
#040
新功能
0x009eb95c7eac9c2e39523cabe15c3408e8d5f746 0x009eb95c7e...3408e8d5f746
40,000
#041
新功能
0x3f5a3ce0892350d3bc6a06421ced4e4cc9d1b8ce 0x3f5a3ce089...4e4cc9d1b8ce
30,000
#042
新功能
0x6a6a53402405db07c701f374a29d785a4dd040c3 0x6a6a534024...785a4dd040c3
30,000
#043
新功能
0x7232e0019d0e252dfe6f60df8354c1592a98b302 0x7232e0019d...c1592a98b302
30,000
#044
新功能
0x823e34075d0e685fe070c5460cd60a37c10f6f2c 0x823e34075d...0a37c10f6f2c
30,000
#045
新功能
0x85b9fe802fa068e244b4540f61bb2e709787bb0c 0x85b9fe802f...2e709787bb0c
30,000
#046
新功能
0x422d582c08d7965cd5fefef1572faaa15783f473 0x422d582c08...aaa15783f473
10,000
前100名最大的PLA(Plair)持有者排名。
市场流通
43,600,000,000
(436.00亿)
总供应量
100,000,000,000
(1,000.00亿)
钱包余额≥1PLA
2,081

排名查询:

* 每周排名和PLA余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 PLA
#001
0x17b6254c7324438b469a01ce80b67dd7c4d5eef8 0x17b6254c73...7dd7c4d5eef8
Plair (ICO wallet)
50,456,558,122
#002
0x45685fb104772e9b6421202ed2d7309d7a6dc32d 0x45685fb104...309d7a6dc32d
OceanEx (PLA wallet 2)
8,314,778,609
#003
0xe540f8362aa82babd3013062ac7acae47fc84130 0xe540f8362a...cae47fc84130
2,893,000,000
#004
+1
0xe0eb562acd5f10a60eb3c37886c58fe90d7086be 0xe0eb562acd...8fe90d7086be
1,913,638,093
#005
+1
0xcf7b871a9cccb571abae53a603288ca197bd6a7e 0xcf7b871a9c...8ca197bd6a7e
1,679,050,998
#006
+1
0x3b66804aae78addd0f0f56d83aae80606fa6dbbb 0x3b66804aae...80606fa6dbbb
1,609,000,000
+51,000,000 PLA*
#007
-3
0x0a97d8962dd610510d03c67878b08ad7fe6c06fe 0x0a97d8962d...8ad7fe6c06fe
1,600,000,000
-800,000,000 PLA*
#008
0x0a0c9597ed79bd4dee9d13337da739315d376ebe 0x0a0c9597ed...39315d376ebe
BitMart
1,268,963,301
-5,953,618 PLA*
#009
+8
0x4e28e3f74c5974c8d18611d5323ae8a1344c3e73 0x4e28e3f74c...e8a1344c3e73
OceanEx (PLA wallet 1)
1,181,492,497
+700,820,915 PLA*
#010
-1
0xa79da463c6b92be4cad20f892a15cc9a579c9f49 0xa79da463c6...cc9a579c9f49
1,000,870,000
#011
-1
0xa9ebbbe319e16963a1904eab44e1b65033d31f4b 0xa9ebbbe319...b65033d31f4b
1,000,020,890
#012
-1
0x6720608cbc23116b77784d9c2d2b9ce4ccfad7c0 0x6720608cbc...9ce4ccfad7c0
900,000,000
#013
-1
0x9a1f8fcf547e5b95480ee22d90db26f281ec3fd3 0x9a1f8fcf54...26f281ec3fd3
800,000,000
#014
-1
0xd7c355ad9701dbd60f223b0ea0ebfed21c8fb91a 0xd7c355ad97...fed21c8fb91a
750,965,408
#015
-1
0x82a2e07fbe352cf581bc8b8abebf57f3c68fd613 0x82a2e07fbe...57f3c68fd613
707,163,214
#016
-1
0x5d53f186485b6357cebb5b47aed0fe0139cb03cd 0x5d53f18648...fe0139cb03cd
649,898,992
#017
-1
0x742dcd4925a870fb7321737283b80b31242c8cde 0x742dcd4925...0b31242c8cde
560,052,854
#018
0x658f5e3781574e79197e6a31ddc7e2511d21bcb7 0x658f5e3781...e2511d21bcb7
460,747,000
#019
0x91271c74c3f9a2287d1b08eff8a370d6ecf171ef 0x91271c74c3...70d6ecf171ef
450,000,000
#020
0xfbddf6104d3a62f976460aac7c3f23c9be1497f0 0xfbddf6104d...23c9be1497f0
444,548,519
#021
0x21d54bcf0142c5a3286a7ec7449ad9c4fd5a68f2 0x21d54bcf01...d9c4fd5a68f2
RightBTC (PLA wallet)
426,607,288
#022
0x62a13432579fb155db2b3c57aad86453f4a374f4 0x62a1343257...6453f4a374f4
411,948,458
#023
0xe3216efeebc08ff582a8d192dba18485848d6a41 0xe3216efeeb...8485848d6a41
404,215,304
#024
0xb2ceff3364586ba40f6d7ee31c6184e43f894543 0xb2ceff3364...84e43f894543
402,297,462
#025
0x1f26f1db273e1084c2a8daad62c31f7dc518f2f6 0x1f26f1db27...1f7dc518f2f6
400,000,000
#026
0x2deade0f3b13e0db5b82399faceeb5bb7c6f9595 0x2deade0f3b...b5bb7c6f9595
400,000,000
#027
0x3b56422854cbcd6028b2e046ee13784cffd420a9 0x3b56422854...784cffd420a9
400,000,000
#028
0xb28ed8d1dced9b057663f4ff528fdcf4453589ff 0xb28ed8d1dc...dcf4453589ff
381,753,740
#029
0xfcbb800b175b412e14c388983309535037a502da 0xfcbb800b17...535037a502da
360,000,000
#030
0x4a77f8fd5118247b9bf51b975d08ffc78b39cf94 0x4a77f8fd51...ffc78b39cf94
349,749,880
#031
0x3f29dc5df63033593a2e91a68be952265ad65c0b 0x3f29dc5df6...52265ad65c0b
340,000,000
#032
0xd61e474cad71a0a7ecca13f030cd8012380c089a 0xd61e474cad...8012380c089a
320,312,000
#033
0x377db83dcb8139ca5f4a37bfa7f24722c8456168 0x377db83dcb...4722c8456168
319,991,999
#034
0xdfe519d9b871b9e8a278c5afbde38ec29bdd8a85 0xdfe519d9b8...8ec29bdd8a85
288,282,000
#035
0xc0c5db8bfccaefe5dafa4bb0852283bbd0885813 0xc0c5db8bfc...83bbd0885813
262,762,022
#036
0x9cc093baf51c9a2b311c94d2afdda82ed30c75ec 0x9cc093baf5...a82ed30c75ec
255,082,505
#037
0x4f7d49952751bc8068c4dd60d1b3d4024843a894 0x4f7d499527...d4024843a894
250,000,000
#038
0xbd968855479d6d35f40d86be24e7a31532e09d95 0xbd96885547...a31532e09d95
225,127,437
#039
0xe81ed473b86682b6edca0d707a33df7961a111a4 0xe81ed473b8...df7961a111a4
220,798,523
#040
0x688ac247667de9aa8e3a39ac4886b4b20c7e5407 0x688ac24766...b4b20c7e5407
202,209,548
#041
0x3c57ee6ba5a86e1744b56b911f4bd7aa0db680a8 0x3c57ee6ba5...d7aa0db680a8
200,750,100
#042
+19
0xeafdaa3848fdc485a1de13596f4a84afb54b3c59 0xeafdaa3848...84afb54b3c59
200,031,030
+58,110,693 PLA*
#043
0x065ac76216244d1e9d014fa57298a827ae6fd8b3 0x065ac76216...a827ae6fd8b3
200,000,000
#044
0xe4630467b5e8c7090b85ccdc848091ab62425829 0xe4630467b5...91ab62425829
200,000,000
#045
+7
0xfed3e03de8b06f9a85955065f442f37d258b5e38 0xfed3e03de8...f37d258b5e38
193,313,881
+18,097,182 PLA*
#046
-4
0x5f0e014f66f4639d92463b4ebcd77e3892a28b4e 0x5f0e014f66...7e3892a28b4e
192,000,000
-8,000,000 PLA*
#047
-2
0x16f37d678de5932a118103aa09ded33a79bbe363 0x16f37d678d...d33a79bbe363
182,912,346
#048
-2
0x1c97c0a26b5557914573f6debbc432f4bf9fa988 0x1c97c0a26b...32f4bf9fa988
182,832,263
#049
-2
0x1d82ab252b8a8b9c1c684acfc9105873a18e03d2 0x1d82ab252b...5873a18e03d2
181,195,514
+282,261 PLA*
#050
-2
0x71263803b2ef0ce2f393a08bec0ef8c0dbf7e089 0x71263803b2...f8c0dbf7e089
180,058,283
#051
-2
0xf469a7389fbdbeb94de2e92eb696052478ca01cb 0xf469a7389f...052478ca01cb
176,869,506
#052
-2
0xff5279b7a5dc0f4829251ae2dd679b8cd38a0b3c 0xff5279b7a5...9b8cd38a0b3c
176,492,422
#053
-2
0xb7702a18dff8b1b5a024d1351f7c77de26d95955 0xb7702a18df...77de26d95955
176,171,384
#054
-1
0x402bf9ba7319e48ed0460d9b8a48ebe1b96d8beb 0x402bf9ba73...ebe1b96d8beb
173,262,711
#055
+3
0xd293f479254d5f6494c66a4982c7ca514a53d7c4 0xd293f47925...ca514a53d7c4
vexchange.io (PLA contract)
165,318,603
+17,709,394 PLA*
#056
-2
0xdb1ccabf665f7bd3ba12cdebb2742f55b5622df9 0xdb1ccabf66...2f55b5622df9
159,995,999
#057
-2
0xefb0aa01cf44a348479085e0edd5dbe6aefab8f2 0xefb0aa01cf...dbe6aefab8f2
159,359,199
#058
-2
0x5399567477daff51a2d2a1e30b8d3abd09f5758d 0x5399567477...3abd09f5758d
150,000,000
#059
-2
0x29eca91ce3f715c9ba9e87ec1395dca7d1ce9e9e 0x29eca91ce3...dca7d1ce9e9e
150,000,000
#060
-1
0x0e15234499211e8c5a9dd0f923e5fcd3e53fb4c6 0x0e15234499...fcd3e53fb4c6
146,171,784
#061
-1
0x234d31ef35b7419ea3c17dc87990360620e0543e 0x234d31ef35...360620e0543e
142,828,027
#062
0x0cac88a8ed391f9edc444579a19d931a546bffca 0x0cac88a8ed...931a546bffca
133,519,220
#063
0x0a24194586115a76d9d850d08681aa60f6a78483 0x0a24194586...aa60f6a78483
125,540,135
#064
0x3f05a90f2881ba6c0d1aba8032b70245b35c1b41 0x3f05a90f28...0245b35c1b41
124,001,000
#065
0x86ffac1106dc4eb404f88d89477374ee1b5d7f36 0x86ffac1106...74ee1b5d7f36
124,000,000
+296,064 PLA*
#066
0xc890ecc6c1a9ea04739d7bdb751b5c3c5239e13f 0xc890ecc6c1...5c3c5239e13f
123,195,327
#067
0xe300009842bf3865b2954d66b5fb691c902f7592 0xe300009842...691c902f7592
120,000,000
#068
0xd6e5fcab1db72c2c7258d1a32d047aa87246080d 0xd6e5fcab1d...7aa87246080d
119,769,141
#069
0x0754a78cda1f750c88dc82d1fdda9791633bbb33 0x0754a78cda...9791633bbb33
110,786,157
#070
+17
0x59053ccc471f36a8f8c08c39c257d4594dc18d42 0x59053ccc47...d4594dc18d42
110,000,000
+15,000,000 PLA*
#071
-1
0x187000e490d0a78b99ccb7a2d2029d2f7ff9d366 0x187000e490...9d2f7ff9d366
106,700,000
#072
-1
0x321da32c1a8f2d9d267aa2d56532acecd2c5f870 0x321da32c1a...acecd2c5f870
105,115,410
#073
-1
0x3a6452e2c2360166047384f336586438d1ae5766 0x3a6452e2c2...6438d1ae5766
104,157,976
#074
-1
0xb40c92e120bcb3090a2d558790c9e0320355f703 0xb40c92e120...e0320355f703
102,172,577
#075
-1
0x17eacff153a856de8f3b42df8e4940ff8fe3646e 0x17eacff153...40ff8fe3646e
101,631,129
#076
-1
0x7e9585b790e6a2bd0fb62576bad2ccb8f17307c7 0x7e9585b790...ccb8f17307c7
101,504,973
#077
-1
0x18779a2d6296feecadf80607371f185e056157d7 0x18779a2d62...185e056157d7
101,462,853
#078
-1
0x75e11b7e879529005585971bcdec60fc11262dd5 0x75e11b7e87...60fc11262dd5
100,171,487
#079
-1
0x0054da2571a8269d7ac18c68abf4a11d3d88bb07 0x0054da2571...a11d3d88bb07
100,066,060
#080
-1
0x0384c937ef4320f8f7575e309593d3acd0ec6fc0 0x0384c937ef...d3acd0ec6fc0
100,000,000
#081
-1
0x16622c1616926681448f6e0956f0d41da446786f 0x16622c1616...d41da446786f
100,000,000
#082
-1
0x5c153c156dea8f017fd102be2ec7263b97c0e710 0x5c153c156d...263b97c0e710
100,000,000
#083
-1
0x936128f257ee14de2728e7ba6bd2eb475ec7e702 0x936128f257...eb475ec7e702
100,000,000
#084
-1
0x98f342a6c3dd9664caed1014c5e08b980aa45cbc 0x98f342a6c3...8b980aa45cbc
100,000,000
#085
-1
0xd24ce243918e528c396bc5b146d071e9d34437f5 0xd24ce24391...71e9d34437f5
100,000,000
#086
-1
0x72715b667903c6de1f5be5e0926bb0b9785982d2 0x72715b6679...b0b9785982d2
99,999,557
#087
-1
0xa2575259d4e89c045c4c5a6067a0377fe79df723 0xa2575259d4...377fe79df723
95,997,600
#088
0x58a9b3a967c5ec603ddb74f371e79dd938604a76 0x58a9b3a967...9dd938604a76
93,645,159
#089
0x6b48723d7d2a2199303831c65afa29b1384eee27 0x6b48723d7d...29b1384eee27
91,082,651
#090
0xa131033b4037c12649976383d08c79e21d2239b6 0xa131033b40...79e21d2239b6
90,199,001
#091
0xc9708d2feec3b0d49cb2f8067abe2ec4ba02f92b 0xc9708d2fee...2ec4ba02f92b
80,312,970
#092
+1
0x96b3753ee188344b569afdfab829c521d3d6e407 0x96b3753ee1...c521d3d6e407
77,574,512
#093
+1
0x22eb8fba439be7ed12558006db2eb3231589e86e 0x22eb8fba43...b3231589e86e
76,164,594
#094
新功能
0xfeafd6c3e87a6f763a6b48a968ce94cc0fec0905 0xfeafd6c3e8...94cc0fec0905
75,866,463
#095
0xf6e9800e18c5fae7a10d444f8a713f6d89d5620a 0xf6e9800e18...3f6d89d5620a
75,300,000
#096
0x3e0912a00a1bdfb1332d0d020bb84b6ab771acc3 0x3e0912a00a...4b6ab771acc3
72,222,020
#097
0x025061b365e10807ff8e1d382a28d42d20b228d9 0x025061b365...d42d20b228d9
71,520,451
#098
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
70,397,456
#099
0x04b599db4309cb5b128200669f945e7ef3418942 0x04b599db43...5e7ef3418942
67,030,965
#100
0x883a5779443b743f92bf6a51516bc11df0e3f3d1 0x883a577944...c11df0e3f3d1
66,666,666
前100名最大的TIC(TicTalk)持有者排名。
总供应量
10,000,000,000
(100.00亿)
钱包余额≥1TIC
612

排名查询:

* 每周排名和TIC余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 TIC
#001
0x4f40a5275afba74c7f1ea79d96ce2527e8eabf1d 0x4f40a5275a...2527e8eabf1d
2,101,190,496
#002
0x3547343e82af68afd253851d50dca7555203907c 0x3547343e82...a7555203907c
1,600,000,000
#003
0x9a107a75cff525b033a3e53cadafe3d193b570ec 0x9a107a75cf...e3d193b570ec
1,463,515,863
-29,928,718 TIC*
#004
0x4ece99f508ecab5c26b0ad9216ac99c49c2c0dca 0x4ece99f508...99c49c2c0dca
1,373,422,375
#005
0xfea31362302ac85baf602a65008fb897dd19d927 0xfea3136230...b897dd19d927
826,961,292
+3,176,541 TIC*
#006
0x1dc4d587d1d23b1f944d733b9303daacda6ba6fa 0x1dc4d587d1...daacda6ba6fa
826,447,572
+12,940,734 TIC*
#007
0xeb61e85ecd7b60fc39d9f140c345dba29b200477 0xeb61e85ecd...dba29b200477
576,067,379
#008
0xc4c8bf14dbb11703e39aca0d6e51ebf2e93882d7 0xc4c8bf14db...ebf2e93882d7
OceanEx (TIC wallet)
163,661,136
-1,896,087 TIC*
#009
0xc7d8e178e7179f1c3d849dbb6ae877dfaababbb4 0xc7d8e178e7...77dfaababbb4
149,999,900
#010
0x847cc82dbb5a03aeae8043b02879d0c55bacdfde 0x847cc82dbb...d0c55bacdfde
120,000,000
#011
0xf5d9e61e087dbc0f5e6bdc4292aa0ecce6b5a9ba 0xf5d9e61e08...0ecce6b5a9ba
81,000,000
#012
0xefb4f11714fde8c8a368a96a758fc4e1d1679148 0xefb4f11714...c4e1d1679148
71,140,247
#013
0xe8b5a14a3438ed2904088dd7967ea07865a80d35 0xe8b5a14a34...a07865a80d35
65,196,303
-509 TIC*
#014
0x19edd2916288e142a23f42b116ac10864f05582a 0x19edd29162...10864f05582a
60,000,000
#015
0x3b56422854cbcd6028b2e046ee13784cffd420a9 0x3b56422854...784cffd420a9
56,000,000
#016
0x88216188bee2e1adf36659e907f8e96cbb9836e0 0x88216188be...e96cbb9836e0
39,392,451
#017
0x6bb6cceae17af1108496bbd170f0ea76c562135e 0x6bb6cceae1...ea76c562135e
35,160,000
#018
0x60cfdd1bf2108967fec2a6538ee5b9af4917ddd1 0x60cfdd1bf2...b9af4917ddd1
30,000,000
#019
0xb439d988ddeb490d9c65657e7bf6d68e0d2807ae 0xb439d988dd...d68e0d2807ae
28,783,646
#020
0x54a7d9ff9fb8510d2b340f77d6b20eeefb0fccfb 0x54a7d9ff9f...0eeefb0fccfb
18,750,000
#021
0x807ef7aa6352832f279af730923bf3deee8f63f2 0x807ef7aa63...f3deee8f63f2
18,000,000
#022
0xef69c328ef494f888c682f17aade907d35d587fd 0xef69c328ef...907d35d587fd
18,000,000
#023
0xf065d61f542acf22234e1333a7c476ec2435de77 0xf065d61f54...76ec2435de77
18,000,000
#024
0x9777a4c96016d2c4eb38104b00808790774f1516 0x9777a4c960...8790774f1516
12,249,800
#025
0x14703183ab60031643edd7976d914be03ed6017d 0x14703183ab...4be03ed6017d
11,250,000
#026
新功能
0x5572e94e6ab3f9b0645b82adf7fef316a0ea162f 0x5572e94e6a...f316a0ea162f
10,571,712
#027
-1
0x3b8c7c89cdc25bc37bd84e38ac990292f6bdaab6 0x3b8c7c89cd...0292f6bdaab6
9,270,000
#028
-1
0x901d2962d02137ebe9dca66c10e2abf586ffbd1f 0x901d2962d0...abf586ffbd1f
8,525,238
#029
-1
0x78e57f986eeffc56522dcdd3ad95f018b78b33f3 0x78e57f986e...f018b78b33f3
6,199,820
#030
-1
0x0dacaeec75bda8704766e06d504c264856d01c69 0x0dacaeec75...264856d01c69
6,000,000
#031
-1
0x322f1ed8f53473e7cf922355f310fd9e4da64260 0x322f1ed8f5...fd9e4da64260
6,000,000
#032
-1
0x328c963df904b7eb4bcdccb73447f36701a42faf 0x328c963df9...f36701a42faf
6,000,000
#033
-1
0x3292ef0dec33401b32922d52cef0fa83b1a13ea7 0x3292ef0dec...fa83b1a13ea7
6,000,000
#034
-1
0x597baf65ab8395468e200fb274ff816956973b8b 0x597baf65ab...816956973b8b
6,000,000
#035
-1
0x62b333abda4e9380aaa7bce9b2d9b514ae1c86ea 0x62b333abda...b514ae1c86ea
6,000,000
#036
-1
0x73f7d76d346ea9481bad5958ab9f0551df28090b 0x73f7d76d34...0551df28090b
6,000,000
#037
-1
0x7f824b3d195dd348c6567b4eaf1b45c78d9b42ed 0x7f824b3d19...45c78d9b42ed
6,000,000
#038
-1
0x895106912b9126c731618da9b33f37594135ac0b 0x895106912b...37594135ac0b
6,000,000
#039
-1
0x8a103fc2dd907005a924bb15dee9a4b1779cbc5d 0x8a103fc2dd...a4b1779cbc5d
6,000,000
#040
-1
0x92636c14e349986fb7a68d6e8fb2617d86f9d1a9 0x92636c14e3...617d86f9d1a9
6,000,000
#041
-1
0x927b329b10a6e7ca7f777f61fa1acf2279e54084 0x927b329b10...cf2279e54084
6,000,000
#042
-1
0x9fddfd3b708eb915a6d93b19179dc654859ec0a1 0x9fddfd3b70...c654859ec0a1
6,000,000
#043
-1
0xda5f12f45b42a207e58b8d430fcde11c0b54e68d 0xda5f12f45b...e11c0b54e68d
6,000,000
#044
-1
0xf21843291b92766e2926550b4bebd44db25d661e 0xf21843291b...d44db25d661e
6,000,000
#045
-1
0xf8cfe2a22d4d82eb2bc341ed5769c367b7a35b19 0xf8cfe2a22d...c367b7a35b19
6,000,000
#046
-1
0xa84b9b277d914a9eebe63e4ced08897bf16e9943 0xa84b9b277d...897bf16e9943
5,686,846
#047
-1
0x7ebd316260377b98030b8baee7d36ad10ee20fe6 0x7ebd316260...6ad10ee20fe6
5,274,101
#048
-1
0x5aed3c11816e8964dc2110e4bc0bd43201310db0 0x5aed3c1181...d43201310db0
5,000,001
#049
-1
0x752b12f8a55ae9c566120a85286c9011e28fc31b 0x752b12f8a5...9011e28fc31b
5,000,000
#050
-1
0xf8bd3a03d7fe10c6a7573e2cac00ed61af0d725a 0xf8bd3a03d7...ed61af0d725a
4,500,000
#051
-1
0x60a5855132e7b0aa25ba3d37145a5b3d33d7d271 0x60a5855132...5b3d33d7d271
3,804,000
#052
-1
0xb68a40fb07a1e831381f61d8f59b1c7ab52c3832 0xb68a40fb07...1c7ab52c3832
3,670,507
#053
-1
0xed68b16ebdc35331299294d9fcb90f1f3d715587 0xed68b16ebd...0f1f3d715587
3,600,000
#054
新功能
0x5111448cf9ec465fded27d58f5ebdb2288b23e84 0x5111448cf9...db2288b23e84
3,092,567
#055
-1
0xc0c5db8bfccaefe5dafa4bb0852283bbd0885813 0xc0c5db8bfc...83bbd0885813
3,069,806
#056
-1
0x96a71c5ef4ea4b254c81b7df47d9ab575dcf8209 0x96a71c5ef4...ab575dcf8209
2,790,727
#057
-4
0xbecc3845feec7738f9b76c9b146809a2ceac4de3 0xbecc3845fe...09a2ceac4de3
2,699,840
-426,372 TIC*
#058
-2
0x193beef9bce1dfda8eb3172ad39cefccd8311067 0x193beef9bc...efccd8311067
2,696,313
#059
-2
0x6e2348144c18c7c0dec2af0bd3d0932a740b44f0 0x6e2348144c...932a740b44f0
2,643,334
#060
-2
0x2abc877cfd0067691c24a7af82e23f2a27302d51 0x2abc877cfd...3f2a27302d51
2,545,800
#061
-2
0xfb78c9616a1928c2bf24170e7eca0fab62a41918 0xfb78c9616a...0fab62a41918
2,501,535
#062
-2
0x37ceadb3b7263485242238e423f1b0012f04e7b4 0x37ceadb3b7...b0012f04e7b4
2,472,527
#063
新功能
0x4872d35f98d6083b8726246cf392746dc21d8f77 0x4872d35f98...746dc21d8f77
2,436,689
#064
-3
0x2a84e816543d81398a8614f7c08bc6d901ca3c7a 0x2a84e81654...c6d901ca3c7a
2,105,463
#065
-2
0x8d495d4e9f08346585b8370fbfaf587b36745eb8 0x8d495d4e9f...587b36745eb8
2,000,000
#066
-2
0x632e3c067a7da6fd456ac0303abf70cb0b28dbe8 0x632e3c067a...70cb0b28dbe8
1,872,911
#067
-2
0xe031994380b1516800cfe8b436b4fad124078a58 0xe031994380...fad124078a58
1,798,000
#068
新功能
0x1c99725fd528c7d2c45d0b0733bc4edbe4004ee1 0x1c99725fd5...4edbe4004ee1
1,082,990
#069
-3
0x2265b2b0e5f18785038915c2e6a6892aedea591a 0x2265b2b0e5...892aedea591a
1,042,200
#070
-3
0x9de6b090fbfa980e09cb591bd84d30f307c2d073 0x9de6b090fb...30f307c2d073
1,009,800
#071
-3
0x262cc422e2d6ecb6877189edcb4100b02d738979 0x262cc422e2...00b02d738979
999,999
#072
-3
0x2cad521f2719a18c6f27e0d79ca2d76e82ff53bc 0x2cad521f27...d76e82ff53bc
999,900
#073
-3
0x69cb8ff8ec71b9354e63881a493e4577f117a729 0x69cb8ff8ec...4577f117a729
999,151
#074
-3
0x88e69c30934e2273da59e82a24dd9b67dda55be2 0x88e69c3093...9b67dda55be2
989,011
#075
-3
0xbd968855479d6d35f40d86be24e7a31532e09d95 0xbd96885547...a31532e09d95
943,822
#076
-3
0xf0a78b3e62352d969db8dc82dbcbe360fef40bdc 0xf0a78b3e62...e360fef40bdc
713,069
#077
-3
0xe388590496838194492d0ade07cf6bf2faf36399 0xe388590496...6bf2faf36399
700,000
#078
新功能
0x48f26d48f773466cf8d7b02644808b66861b12e2 0x48f26d48f7...8b66861b12e2
691,896
#079
-4
0x29d8ab50327c1e7bf7944fc52748f7c34ea4ecea 0x29d8ab5032...f7c34ea4ecea
660,000
#080
-4
0x9a9a80d5aa306d73abc8d5159ec14897bdb96e98 0x9a9a80d5aa...4897bdb96e98
629,799
#081
-4
0x1600b4325409d14c9a18b6b0da1d04401296099b 0x1600b43254...04401296099b
629,751
#082
-4
0xd9f461b30b859e3d878cda03a38974d3c55bedb8 0xd9f461b30b...74d3c55bedb8
605,000
#083
-4
0x4b980404b224b096109d6e1b842460beccea3c6a 0x4b980404b2...60beccea3c6a
600,000
#084
-4
0xbcd2e65dfc91046bbb1a9b83e8bf4877109d4da5 0xbcd2e65dfc...4877109d4da5
600,000
#085
-4
0x3e0912a00a1bdfb1332d0d020bb84b6ab771acc3 0x3e0912a00a...4b6ab771acc3
556,264
#086
-4
0x2448b582846c7546ebb7fe7913c768bfd1e09de2 0x2448b58284...68bfd1e09de2
555,501
#087
-4
0xac0070241f1556f09772dda3f3dfaaa911055245 0xac0070241f...aaa911055245
546,875
#088
-4
0x84782f5b42c4278ead844c92782050be60b02474 0x84782f5b42...50be60b02474
522,500
#089
-4
0x18e5661222bfd791b06cad0697fb5e4a93009029 0x18e5661222...5e4a93009029
500,000
#090
-4
0xa83c491feb3fa71d4a841b66d13198ada7d4e96d 0xa83c491feb...98ada7d4e96d
480,000
#091
-4
0x12dccc1f6e2fc1030ee511ae1bb0df76ba72c261 0x12dccc1f6e...df76ba72c261
454,412
#092
-4
0x7d510e8ca2fcf537c60536153802abe326f9593e 0x7d510e8ca2...abe326f9593e
451,142
#093
-4
0x197faed2a0b75740a6657a16eebcb074ef152873 0x197faed2a0...b074ef152873
440,000
#094
-4
0x4af64cdead85487c6191365d6d91ac0e06ddac01 0x4af64cdead...ac0e06ddac01
440,000
#095
-4
0x0baf55ccce44f1da8492fa26cc56a69f3b4e15d5 0x0baf55ccce...a69f3b4e15d5
400,500
#096
-4
0x965b6dfe5e720dfd71b94ee473ff7b8e5428c2d4 0x965b6dfe5e...7b8e5428c2d4
400,000
#097
-4
0xbdfc4dc39bd15e999f470cd8ce8db535f7b7e5fa 0xbdfc4dc39b...b535f7b7e5fa
329,670
#098
-4
0xd23ed6b617bf4a8dd08e71a87838cc2798219178 0xd23ed6b617...cc2798219178
329,670
#099
-4
0xb1b2a3c7985ee8e09dd8a99de607e35515cf6ff3 0xb1b2a3c798...e35515cf6ff3
312,500
#100
-4
0x2a9820670fff326c530dc81f1ae8ab420cb4af42 0x2a9820670f...ab420cb4af42
307,499
前100名最大的STAR(Stardust token)持有者排名。 社区通证
市场流通
1,392,771,872
(13.93亿)
总供应量
dynamic
钱包余额≥1STAR
410

排名查询:

* 每周排名和STAR余额变化与2019/11/10进行比较(7天)。
排位 地址 STAR
#001
0xbe33a43be76be149e28f31daef599f284e6cd8d9 0xbe33a43be7...9f284e6cd8d9
77,513,627
#002
0x3bf5e7930c17a620fe42597001f0e71b1f81fd66 0x3bf5e7930c...e71b1f81fd66
38,925,616
#003
0x15a4250a1f17ed89810ce9cd9a4ed899584f3092 0x15a4250a1f...d899584f3092
38,370,575
#004
0x1e20c8750d94307a2fc30815e77e501ff5d12bfc 0x1e20c8750d...501ff5d12bfc
37,637,948
#005
0xa5279cc6a986e120d167f80a9ecf01e2fb16e9be 0xa5279cc6a9...01e2fb16e9be
36,098,859
#006
0x7b43dcb0dec546d4e945e09d41445edf36d6442b 0x7b43dcb0de...5edf36d6442b
29,415,687
#007
0xe7b911e20eb010943009dc8b7afa4e2362289332 0xe7b911e20e...4e2362289332
27,356,382
#008
0x70e0a09fa23019f83b42f018891611935c1459d0 0x70e0a09fa2...11935c1459d0
25,829,297
#009
0xe1ea6c20d7ad1be0c15184f5a8f8a838d82d9f20 0xe1ea6c20d7...a838d82d9f20
22,905,143
#010
0x22766db5c29822354837f07c50022f4cb2d75ba0 0x22766db5c2...2f4cb2d75ba0
22,265,688
#011
0x88f39b6a61578f260ad21d0db53dafa9a8490285 0x88f39b6a61...afa9a8490285
21,938,527
#012
0xda380365b04b039c9e88259f5e9baf0fd7d8ae00 0xda380365b0...af0fd7d8ae00
21,514,606
#013
0x184b9ceb91848f7010533b7700c110ecfc1cf68e 0x184b9ceb91...10ecfc1cf68e
21,327,828
#014
0x1d357826029ce9c99351224db29415ca0cbb327e 0x1d35782602...15ca0cbb327e
21,071,900
#015
0x29bec7da415be7562f90a8cdf007cb9dbf4729a1 0x29bec7da41...cb9dbf4729a1
20,616,854
#016
0xd3c6c2de67d55884734e99e70027737ed5648323 0xd3c6c2de67...737ed5648323
20,578,386
#017
0xcaf942eec2d7242859f4f13ee1ae314a9a73ec22 0xcaf942eec2...314a9a73ec22
20,351,743
#018
0xc82dda516ad835be7a6de7b4cb89efa0a532c7c6 0xc82dda516a...efa0a532c7c6
20,246,599
#019
0x3bd26c0c3dbd0c59241c99f6c9ce0ca88f0882d2 0x3bd26c0c3d...0ca88f0882d2
20,043,107
#020
0xbb31ca90d1486cb38bc32b477348b38569847590 0xbb31ca90d1...b38569847590
19,802,467
#021
0x2fda0d9d6b871120d7c160409f6545b885b5fd77 0x2fda0d9d6b...45b885b5fd77
18,661,860
#022
0xaafae676dda2bab49940651810ff66a3e20d77bc 0xaafae676dd...66a3e20d77bc
17,951,045
#023
0xc850d2ec1741138f24334ccea2c3e60808dc562e 0xc850d2ec17...e60808dc562e
17,892,686
#024
0xe20c8a2c4ddb355b61bf0c4d3e77dd217cbbc52d 0xe20c8a2c4d...dd217cbbc52d
17,477,618
#025
0x0a06f59bd6f7f40d783972bfa291e7a2104bacf5 0x0a06f59bd6...e7a2104bacf5
17,429,627
#026
0x50c5a581b5bdfe82cc362c555484f447fe4f4bc8 0x50c5a581b5...f447fe4f4bc8
16,915,684
#027
0xbf2796f8982daf279265f308e71983eb1362960f 0xbf2796f898...83eb1362960f
16,843,212
#028
0x4823f0284f36ef1d72824c1ec5eb01fd4a65791d 0x4823f0284f...01fd4a65791d
16,557,844
#029
0xcb21a21643d83d1b8fdba9d9e8c8bc548e2e082b 0xcb21a21643...bc548e2e082b
16,458,876
#030
0xdbc1a0f93e23d0e9198b688eb60396dae86d6f85 0xdbc1a0f93e...96dae86d6f85
16,093,078
#031
0xcd2dee27cf8adf7e82a999aaa774075e82f30e51 0xcd2dee27cf...075e82f30e51
15,924,528
#032
0xd2e19c0a40f7068acc97a1b62bee3d2af796a81d 0xd2e19c0a40...3d2af796a81d
15,765,538
#033
0x3bff1f18ee501f68f879d15cbcb798b5630b8c70 0x3bff1f18ee...98b5630b8c70
15,399,521
#034
0xba6621ceb9ebbfd535a472d2b0398c58fb56f545 0xba6621ceb9...8c58fb56f545
14,958,238
#035
0xba7e095d2dbccd71e601cded5255d0079205b589 0xba7e095d2d...d0079205b589
13,932,481
#036
0x04e38a387874b0882b33c01fde425d8e97387316 0x04e38a3878...5d8e97387316
13,651,299
#037
0xf0525ef8046d1617a5a534f2be9e6a07a645ac8b 0xf0525ef804...6a07a645ac8b
13,340,899
#038
0x239868c7f8cdc264823ef1fa3825f97d9252a35f 0x239868c7f8...f97d9252a35f
13,158,350
#039
0xa52771c36332c1b7e1506754fb1ba775c1388915 0xa52771c363...a775c1388915
13,098,920
#040
0xa602ca7015ce9226e5a74c191c957489dc8db55e 0xa602ca7015...7489dc8db55e
12,600,266
#041
0x0b364a20b85c490aa5d4706f620f833cabdd5fd7 0x0b364a20b8...833cabdd5fd7
11,326,106
#042
0xf2a1956b87035e4f6fa6998886a5580dc7e191a5 0xf2a1956b87...580dc7e191a5
11,212,765
#043
0xdf6979605ade2b8971c2c95e90e2ea1090f244b7 0xdf6979605a...ea1090f244b7
11,158,148
#044
0x87caff5a350b13a6fd58aec3d45b4a8da2b94416 0x87caff5a35...4a8da2b94416
11,107,626
#045
0xab4f395689e4aa8283ca50ed4958645e928b1522 0xab4f395689...645e928b1522
10,479,501
#046
0xb47f3f860b6d515c5c9deb29fc5e65489a882a83 0xb47f3f860b...65489a882a83
10,360,179
#047
0x7e3bd061b846edf48a68d045d135467bda89e96b 0x7e3bd061b8...467bda89e96b
9,726,448
#048
0x2769a060108f4cff212d8a2f9e6c08435193d444 0x2769a06010...08435193d444
9,704,872
#049
0xa6de1a64234c9a812322f1ee89555f982071d65a 0xa6de1a6423...5f982071d65a
9,634,308
#050
0x518ee757f7aecf6f0b700b6f6df1c3da2c88599d 0x518ee757f7...c3da2c88599d
9,586,694
#051
0xe45aa598720d3c16e22e0d5086763f73efcce011 0xe45aa59872...3f73efcce011
9,478,914
#052
0x38ae0d278fa84b5c3d5112305205dfb70657e5fd 0x38ae0d278f...dfb70657e5fd
9,423,744
#053
0xeb220f7ad0dbdc9398686f16f92a870f2fb2aa80 0xeb220f7ad0...870f2fb2aa80
9,225,174
#054
0x3ad5cf6abfdb9a95313d36042bd88816abd24aee 0x3ad5cf6abf...8816abd24aee
9,196,609
#055
0x4abf4f340dc5a2fc195bf9826d14966f7f52eaab 0x4abf4f340d...966f7f52eaab
9,061,142
#056
0xcbf46c527f6ba792eb4b364607afdb95bbca00b8 0xcbf46c527f...db95bbca00b8
8,350,630
#057
0xcfe8b3ad93eb8abb1a82652331cf04d34170e09e 0xcfe8b3ad93...04d34170e09e
7,428,695
#058
0xff073c60cbf7ddaed1e83ff0c3a5107860bb1179 0xff073c60cb...107860bb1179
7,195,570
#059
0x2b746e7456ef2940e4805aa5aec0ab2e8068860b 0x2b746e7456...ab2e8068860b
6,635,320
#060
0xaf8bed0c0f184894281226884c575de34d88e405 0xaf8bed0c0f...5de34d88e405
6,517,452
#061
0xc6513402341e0f27c1c6f8e9a9a8c4c95a9c5520 0xc651340234...c4c95a9c5520
6,141,821
#062
0x2871129935b0583acb8b19dc66cff855dafe3c53 0x2871129935...f855dafe3c53
5,792,020
#063
0x755706f1fe5cdbcec0defacb7eb46f7df29cb982 0x755706f1fe...6f7df29cb982
5,668,900
#064
0x4e91da6133ea3b1a035dd57e904f3f1fe750c4d5 0x4e91da6133...3f1fe750c4d5
5,612,579
#065
0xa80e1f15d62f1dc112fc90432c4596fecce16318 0xa80e1f15d6...96fecce16318
5,461,664
#066
0xba1bbb789215c2c9ff3fc270065a5154dac3a91b 0xba1bbb7892...5154dac3a91b
5,297,868
#067
0x10fba71575a6b76dc92231236e5673dd144d3530 0x10fba71575...73dd144d3530
5,243,427
#068
0x387d4ce3bb2726baf3cb261bbff951ddc00f117a 0x387d4ce3bb...51ddc00f117a
5,192,716
#069
0xb177525cd82d01ad425ebd3c0b62b7df26cc0c40 0xb177525cd8...b7df26cc0c40
5,181,254
#070
0x056377fafa75e1c40752bfa9a0ebfa3e1664bcaa 0x056377fafa...fa3e1664bcaa
5,073,980
#071
0x972b44c7ef941932fc4b1f8cfbd0bf8eab5bf6dd 0x972b44c7ef...bf8eab5bf6dd
5,069,666
#072
0x976133a13061d05aeef1547c44eccc917e26ad49 0x976133a130...cc917e26ad49
4,977,533
#073
0xb1af5091fc78f2a02223466c72d7cae2aae673f2 0xb1af5091fc...cae2aae673f2
4,600,402
#074
0xd7e842db87dcd96c61bdd8274b2be970e8e45533 0xd7e842db87...e970e8e45533
4,587,544
#075
0x31b7929e585c3cb9a79374dc48ebf34f7cac2c0d 0x31b7929e58...f34f7cac2c0d
4,489,253
#076
0xe0d8f8848695e157a02670879d2f456aa55dde14 0xe0d8f88486...456aa55dde14
4,348,533
#077
0x524ed84f46ada06b48e289f2a741d0a39d73c2bb 0x524ed84f46...d0a39d73c2bb
4,336,441
#078
+1
0xc84be6de47f72fa1644de288fe14fd38cc5286d6 0xc84be6de47...fd38cc5286d6
4,127,822
+26,428 STAR*
#079
-1
0xa334e40c9a9d5a82da7a8ef4d2f2406e8ce3a45f 0xa334e40c9a...406e8ce3a45f
4,104,030
#080
0xb11cd7a98bc238fc14041da2fe73b5dd986e8d17 0xb11cd7a98b...b5dd986e8d17
3,766,534
#081
0xb34b7b614ae592dba5ff773635bc04423b2d61b8 0xb34b7b614a...04423b2d61b8
3,721,095
#082
0x7249b64fa876937c063522640a48d8c02196e0ad 0x7249b64fa8...d8c02196e0ad
3,491,487
#083
0xcd88f4d30d1f818ff6e6f10f8ce609642d9ecc74 0xcd88f4d30d...09642d9ecc74
3,488,710
#084
0x4fc89a06893a74c639050cbe2da5b811dba43655 0x4fc89a0689...b811dba43655
3,436,912
#085
0x28d460393e32685000b79977bd2c1ee3e1d3c289 0x28d460393e...1ee3e1d3c289
3,390,153
#086
0x2eba1e07bf19d0314aaa66bbb049734ad9806d58 0x2eba1e07bf...734ad9806d58
3,330,057
#087
0x16f524b1f234c08459eac8a7104b7d9a3b4e36f8 0x16f524b1f2...7d9a3b4e36f8
3,240,572
#088
0x84920b840f9ceb5d955776ae21a22da8a147daa4 0x84920b840f...2da8a147daa4
3,147,755
#089
0x59665f1cfdd5f2b9f8515878fd146425ac31b5f5 0x59665f1cfd...6425ac31b5f5
3,139,981
#090
0x56c9eb634da871f7d68fef65016616605230f79a 0x56c9eb634d...16605230f79a
3,132,178
#091
0x9ac25b7dc4c477554b41f57e383533aad36e7dd4 0x9ac25b7dc4...33aad36e7dd4
3,107,096
#092
0xbdca9e6d4d9c7dc7774e84c98617b40869d35468 0xbdca9e6d4d...b40869d35468